Back to basics

Van­mid­dag zag ik de vol­gen­de tweet voor­bij komen:

Lang hoef­de ik niet na te den­ken. Dit kwam als geroe­pen. Ik klik­te op de link om mezelf aan te mel­den. Na het beant­woor­den van alle vra­gen kwam er een afslui­tend bericht dat ik bin­nen­kort zal horen of ik in aan­mer­king kom om mee te mogen tes­ten aan deze nieu­we cur­sus. Gra­tis nog wel. Dat zou mooi zijn.

Maar ook al gaat deze kans aan mijn neus voor­bij, dan nog ga ik ver­der aan de slag met mijn spie­gel­re­flex die ik enke­le weken gele­den weer aar­ze­lend ben gaan gebrui­ken. Ik heb de smaak te pak­ken en wil mijn ken­nis en vaar­dig­he­den uit­brei­den. Het is gro­te zon­de dat ik deze uit­ste­ken­de came­ra (Pen­tax K‑r) eigen­lijk zo wei­nig gebruik, ter­wijl ik geen kans onbe­nut laat om met mijn iPho­ne 4 van vanal­les en nog wat een kiek­je te schie­ten. Dat mobiel­tje heb ik natuur­lijk altijd bij me, en de kwa­li­teit van de foto’s is hele­maal niet slecht. Tot­dat je ze scherm­vul­lend op een 24″ beeld­scherm ziet. Dan valt het alle­maal nog­al tegen. Dus sjouw ik nu voort­aan mijn Pen­tax over­al mee naar­toe. Voor het geval dat.

Gis­ter was zo’n geval dat. Onze doch­ter was jarig en haar twee kin­de­ren wil­den haar uit­ge­breid feli­ci­te­ren. Dat levert altijd een mooi tafe­reel­tje op.

Woor­den zijn hier ver­der niet nodig. Eer­der over­bo­dig. Hier kan ik uren naar kijken.

Voort­aan wil ik trou­wens door­gaan (want de oplet­ten­de lezer is het mis­schien reeds opge­val­len dat ik dat al een tijd­je doe) met het alleen nog plaat­sen van zelf­ge­maak­te foto’s bij mijn blogs. Zo maak­te onze poes Tika gis­ter haar opwach­ting in De regels van het spel. Alleen bij hoge uit­zon­de­ring zal ik nu en dan iets van het web pluk­ken, dit om het hele gedoe rond­om copy­right te omzei­len. Het is eigen­lijk ook nog eens veel leu­ker om eigen mate­ri­aal te plaat­sen. En om het te maken. Ja, het kost wat extra tijd. Ech­ter die tijd was je vaak toch al kwijt om een geschikt (copy­right-vrij) plaat­je op inter­net te vin­den. Ook vergt het wat extra cre­a­ti­vi­teit. Dat kan geen kwaad nu ik er zo over nadenk. Mis­schien komt het het totaal­beeld van je blog­post wel ten goe­de indien je bewus­ter gaat naden­ken over een pas­sen­de illu­stra­tie. Zoe­ken op het inter­net is toch een soort van com­pro­mis. Alleen wat er is kun je gebrui­ken. Je voegt niets nieuws toe.

Mocht ik als­nog vast­lo­pen bij het maken van ori­gi­ne­le blo­gil­lu­stra­ties, dan krijg ik mis­schien daar­voor tips aan­ge­reikt zou ik in aan­mer­king komen voor boven­ver­mel­de cur­sus. Want Else Kra­mer is ook nog eens een expert op dit gebied, getui­ge de gewel­di­ge blog­post die ze daar­over geschre­ven heeft.

Ik zie moge­lijk­he­den voor mooie nieu­we beeld­blog­posts. Maar eerst de basis­be­gin­se­len van het foto­gra­fe­ren beter onder de knie krijgen.