Back to basics

Van­mid­dag zag ik de vol­gen­de tweet voor­bij komen:

Lang hoef­de ik niet na te den­ken. Dit kwam als geroe­pen. Ik klik­te op de link om mezelf aan te mel­den. Na het beant­woor­den van alle vra­gen kwam er een afslui­tend bericht dat ik bin­nen­kort zal horen of ik in aan­mer­king kom om mee te mogen tes­ten aan deze nieu­we cur­sus. Gra­tis nog wel. Dat zou mooi zijn.

Maar ook al gaat deze kans aan mijn neus voor­bij, dan nog ga ik ver­der aan de slag met mijn spie­gel­re­flex die ik enke­le weken gele­den weer aar­ze­lend ben gaan gebrui­ken. Ik heb de smaak te pak­ken en wil mijn ken­nis en vaar­dig­he­den uit­brei­den. Het is gro­te zon­de dat ik deze uit­ste­ken­de came­ra (Pen­tax K‑r) eigen­lijk zo wei­nig gebruik, ter­wijl ik geen kans onbe­nut laat om met mijn iPho­ne 4 van vanal­les en nog wat een kiek­je te schie­ten. Dat mobiel­tje heb ik natuur­lijk altijd bij me, en de kwa­li­teit van de foto’s is hele­maal niet slecht. Tot­dat je ze scherm­vul­lend op een 24″ beeld­scherm ziet. Dan valt het alle­maal nog­al tegen. Dus sjouw ik nu voort­aan mijn Pen­tax over­al mee naar­toe. Voor het geval dat.

Gis­ter was zo’n geval dat. Onze doch­ter was jarig en haar twee kin­de­ren wil­den haar uit­ge­breid feli­ci­te­ren. Dat levert altijd een mooi tafe­reel­tje op.

Woor­den zijn hier ver­der niet nodig. Eer­der over­bo­dig. Hier kan ik uren naar kijken.

Voort­aan wil ik trou­wens door­gaan (want de oplet­ten­de lezer is het mis­schien reeds opge­val­len dat ik dat al een tijd­je doe) met het alleen nog plaat­sen van zelf­ge­maak­te foto’s bij mijn blogs. Zo maak­te onze poes Tika gis­ter haar opwach­ting in De regels van het spel. Alleen bij hoge uit­zon­de­ring zal ik nu en dan iets van het web pluk­ken, dit om het hele gedoe rond­om copy­right te omzei­len. Het is eigen­lijk ook nog eens veel leu­ker om eigen mate­ri­aal te plaat­sen. En om het te maken. Ja, het kost wat extra tijd. Ech­ter die tijd was je vaak toch al kwijt om een geschikt (copy­right-vrij) plaat­je op inter­net te vin­den. Ook vergt het wat extra cre­a­ti­vi­teit. Dat kan geen kwaad nu ik er zo over nadenk. Mis­schien komt het het totaal­beeld van je blog­post wel ten goe­de indien je bewus­ter gaat naden­ken over een pas­sen­de illu­stra­tie. Zoe­ken op het inter­net is toch een soort van com­pro­mis. Alleen wat er is kun je gebrui­ken. Je voegt niets nieuws toe.

Mocht ik als­nog vast­lo­pen bij het maken van ori­gi­ne­le blo­gil­lu­stra­ties, dan krijg ik mis­schien daar­voor tips aan­ge­reikt zou ik in aan­mer­king komen voor boven­ver­mel­de cur­sus. Want Else Kra­mer is ook nog eens een expert op dit gebied, getui­ge de gewel­di­ge blog­post die ze daar­over geschre­ven heeft.

Ik zie moge­lijk­he­den voor mooie nieu­we beeld­blog­posts. Maar eerst de basis­be­gin­se­len van het foto­gra­fe­ren beter onder de knie krijgen.

10 reacties

Jacob Jan 11 mei 2013 Reageer

ik vond die appel in de eier­snij­der ook al ijzersterk.

hoe­wel ik wel snap dat er niets boven boven­staan­de foto gaat.

je hebt toch niet ook zelf de kat gewurgd voor de foto?

Peter Pellenaars 11 mei 2013 Reageer

Het zijn de foto’s zoals met de appel en de eier­snij­der die ik voor ogen heb, wan­neer ik het heb over cre­a­ti­vi­teit. Dit was mak­ke­lijk. Er was al een foto van een cham­pig­non in een eier­snij­der. De stap naar een appel was snel gemaakt.

De foto van onze doch­ter zou ik graag beter gefo­to­gra­feerd heb­ben qua belich­ting, com­po­si­tie, scherp­stel­ling, enzovoort.

Nee, ik hoef­de alleen maar ‘slaap’ tegen haar te zeg­gen, en ze was vertrokken 😉

Anna 11 mei 2013 Reageer

Een ont­roe­rend mooie foto 🙂

Peter Pellenaars 11 mei 2013 Reageer

Yep, hele­maal mee eens.

Martha 12 mei 2013 Reageer

Heb me ook inge­schre­ven. Ik heb een prach­ti­ge came­ra, maar de instel­ling is altijd auto of voor­af inge­steld. Ik wil graag de PASM ook eens leren gebruiken 🙂

Peter Pellenaars 12 mei 2013 Reageer

Zo is dat. Er zit zoveel tech­niek in zo’n came­ra dat het zon­de is dat we dit niet vol­op gebrui­ken. Of op z’n minst weten hoe we het kun­nen gebruiken.

Tussen Droom en Daad 13 mei 2013 Reageer

Ik was dat oor­spron­ke­lijk ook van plan: zelf foto’s nemen. Momen­teel heb ik — uit lui­heid vrees ik — geko­zen om in de plaats daar­van schil­de­rij­en te nemen die op wiki­pe­dia com­mons staan…
Veel suc­ces met de foto­gra­fie­cur­sus! Ik hoop dat ik daar op een dag ook nog tijd voor vind 🙂

Peter Pellenaars 17 mei 2013 Reageer

Een tijd lang heb ik foto’s van beel­den­de kunst gebruikt als illu­stra­ties bij mijn blogs. Was ook leuk maar soms moeilijk/tijdrovend om een pas­sen­de te vinden.
Ik hoop voor jou dat je inder­daad ooit die tijd vrij kunt maken (waar een wil is, is een weg…)

Anneke de Bundel 13 mei 2013 Reageer

Als je een cur­sus bij else mag doen ben je een geluks­vo­gel. Ik heb ook met veel ple­zier een cur­sus ooit bij haar gevolgd. Een aan­ra­der, ze leert je echt kijken.

Peter Pellenaars 17 mei 2013 Reageer

Jij hebt ook al zo’n beet­je alles gedaan…

Geef een antwoord