50books — vraag 18

Ja, het is moe­der­dag van­daag, maar daar gaan we het niet over heb­ben. Daar wordt al vol­doen­de aan­dacht aan geschon­ken. Ik heb iets totaal anders in gedach­ten. En wel omdat ik deze week bij toe­val terecht kwam op een site waar 50 tatoe­a­ges te zien waren, die allen door boe­ken geïn­spi­reerd waren. Ga eerst eens kij­ken voor­dat je ver­der leest. Ik wacht wel eventjes.

Klaar? Mooi toch?

Voor mij was het een soort van rond­kij­ken in een snoep­win­kel­tje (ik hou van snoep). Ik vind het wel iets heb­ben om op deze manier je lief­de voor boe­ken te uiten. Veel men­sen vin­den troost, ple­zier, inspi­ra­tie of beves­ti­ging door het lezen van lite­ra­tuur. Het ligt voor de hand dat som­mi­gen een tref­fend citaat of een typi­sche boek­il­lu­stra­tie met zich mee wil­len dra­gen. Wat is een bete­re plek dan op je lichaam, waar het altijd beschik­baar is?

Ik wil het hier niet heb­ben over de soms infe­ri­eu­re kwa­li­teit van gebruik­te inkt die mis­schien tot medi­sche com­pli­ca­ties kan lei­den. Of over het feit dat je lichaam met het ver­strij­ken van de jaren een mooi gezet­te tat­too iet­wat kan ver­vor­men. Laat staan of het helpt bij het vin­den van een goe­de baan wan­neer je er voor geko­zen hebt om goed zicht­baar in je hals je voor­lief­de voor het chick­lit gen­re ken­baar te maken. Dat is alle­maal erg inte­res­sant voor een goe­de dis­cus­sie. Maar niet hier. Niet van­daag. Het is ten­slot­te moe­der­dag (niet ter zake doen­de, dat weet ik, maar mis­schien helpt het).

Nee, ik beperk me hier tot het (hypo­the­ti­sche) geval dat jul­lie bij deze van mij de kans krij­gen om een tat­too te laten zet­ten. Doe eens gek! We zet­ten tij­de­lijk alle voor­oor­de­len en bezwa­ren opzij. Ver­geet wat de men­sen er van den­ken. Denk terug aan vroe­ger toen je het als kind stoer vond om een nep-tatoe­a­ge op je boven­arm aan te bren­gen. Wat zou het nu wor­den? Een spreuk of een teke­ning? Op wel­ke plek van je lichaam zou je het met je mee wil­len dra­gen? Goed voor ieder­een te zien of toch verborgen?

Wan­neer je een­maal een keus hebt gemaakt wil­len we natuur­lijk dol­graag alles weten van het hoe en waar­om. Ver­tel wat meer over de soort tat­too die je graag (ook al is het slechts voor één dag) zou wil­len heb­ben, en waar­om pre­cies op die bewus­te plek. Ben je erg cre­a­tief aan­ge­legd dan zou het fan­tas­tisch zijn wan­neer je het weet te visu­a­li­se­ren door bij­voor­beeld met een set kleurstif­ten aan de slag te gaan en je lichaam daad­wer­ke­lijk te ver­sie­ren. Of laat ver­sie­ren wan­neer je voor een plek geko­zen hebt die tech­nisch gezien niet voor je bereik­baar is. Is dat alle­maal teveel moei­te of lukt het gewoon­weg niet, dan is het ook goed wan­neer je op inter­net naar een (copy­right-vrij) plaat­je zoekt wat over­een­komt met jouw keu­ze. Alles kan, alles mag bij #50books.

En, moch­ten er tus­sen de #50books lezers daad­wer­ke­lijk hel­den zijn die een boek-tatoe­a­ge heb­ben, dan wil­len we dat graag weten. Wie weet vol­gen er na van­daag wel meer. Gaan we mis­schien een nieu­we trend in het neder­land­se tat­too land­schap introduceren.

Vraag 18:
Wel­ke door lite­ra­tuur geïn­spi­reer­de tatoe­a­ge zou jij graag wil­len hebben?


Reacties

 1. Heldinne
 2. Fokke

  Mak­ke­lij­ke vraag, kort ant­woord: http://foxxblok.blogspot.nl/2013/05/50books-vraag-18.html

 3. Martha

  Hier is mijn bij­dra­ge. Maar lie­ver geen tekst, als je het niet erg vindt.

 4. Martijn

  Hypo­the­tisch en fic­tief zou het een zin wor­den van de Engel­se Char­lot­te Brontë.
  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-18.html

 5. Paul van der Werf

  Ik kon niet kie­zen. Geluk­kig was daar al de bij­dra­ge van Mart­ha. De mij­ne staat hier:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-18/

 6. Cin

  God­dank hypo­the­tisch want ik ben bang voor pijn http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-18.html

 7. Novelle
 8. Sam

  Er hoeft niets op mijn huid, ook niet hypo­the­tisch. Behal­ve als het uit­wis­baar is, en ik het er zelf op kan schrij­ven (en weer kan afwas­sen met zeep).

  http://tistje.com/2013/05/12/50books-18-mettertijd-erin-gegrift/

 9. Carel

  Natuur­lijk, http://wp.me/p1T8Qr-HI

 10. Niek

  Nog net voor de vol­gen­de vraag mijn ant­woord op deze:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/05/50-books-18-niets-is-eeuwig.html

 11. Plien

  hier is mijn bij­dra­ge, van de eeu­wi­ge twijfelaar.
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/05/26/50books-vraag-18/

 12. Linda Kwakernaat