50books — vraag 18

Deze blog­post is deel 18 van 50 in de serie 50books — 2013

Ja, het is moed­erdag van­daag, maar daar gaan we het niet over hebben. Daar wordt al vol­doende aan­dacht aan geschonken. Ik heb iets totaal anders in gedacht­en. En wel omdat ik deze week bij toe­val terecht kwam op een site waar 50 tatoeages te zien waren, die allen door boeken geïn­spireerd waren. Ga eerst eens kijken voor­dat je verder leest. Ik wacht wel even­t­jes.

Klaar? Mooi toch?

Voor mij was het een soort van rond­kijken in een snoep­winkelt­je (ik hou van snoep). Ik vind het wel iets hebben om op deze manier je liefde voor boeken te uiten. Veel mensen vin­den troost, plezi­er, inspi­ratie of beves­tig­ing door het lezen van lit­er­atu­ur. Het ligt voor de hand dat som­mi­gen een tre­f­fend citaat of een typ­is­che boekil­lus­tratie met zich mee willen dra­gen. Wat is een betere plek dan op je lichaam, waar het alti­jd beschik­baar is?

Ik wil het hier niet hebben over de soms inferieure kwaliteit van gebruik­te inkt die miss­chien tot medis­che com­pli­caties kan lei­den. Of over het feit dat je lichaam met het ver­strijken van de jaren een mooi gezette tat­too iet­wat kan ver­vor­men. Laat staan of het helpt bij het vin­den van een goede baan wan­neer je er voor gekozen hebt om goed zicht­baar in je hals je voor­liefde voor het chick­lit genre ken­baar te mak­en. Dat is alle­maal erg inter­es­sant voor een goede dis­cussie. Maar niet hier. Niet van­daag. Het is tenslotte moed­erdag (niet ter zake doende, dat weet ik, maar miss­chien helpt het).

Nee, ik beperk me hier tot het (hypo­thetis­che) geval dat jul­lie bij deze van mij de kans kri­j­gen om een tat­too te lat­en zetten. Doe eens gek! We zetten tijdelijk alle vooro­orde­len en bezwaren opz­ij. Vergeet wat de mensen er van denken. Denk terug aan vroeger toen je het als kind sto­er vond om een nep-tatoeage op je bove­n­arm aan te bren­gen. Wat zou het nu wor­den? Een spreuk of een teken­ing? Op welke plek van je lichaam zou je het met je mee willen dra­gen? Goed voor iedereen te zien of toch ver­bor­gen?

Wan­neer je een­maal een keus hebt gemaakt willen we natu­urlijk dol­graag alles weten van het hoe en waarom. Ver­tel wat meer over de soort tat­too die je graag (ook al is het slechts voor één dag) zou willen hebben, en waarom pre­cies op die bewuste plek. Ben je erg cre­atief aan­gelegd dan zou het fan­tastisch zijn wan­neer je het weet te visu­alis­eren door bijvoor­beeld met een set kleurs­tiften aan de slag te gaan en je lichaam daad­w­erke­lijk te ver­sieren. Of laat ver­sieren wan­neer je voor een plek gekozen hebt die tech­nisch gezien niet voor je bereik­baar is. Is dat alle­maal teveel moeite of lukt het gewoon­weg niet, dan is het ook goed wan­neer je op inter­net naar een (copy­right-vrij) plaat­je zoekt wat overeenkomt met jouw keuze. Alles kan, alles mag bij #50books.

En, mocht­en er tussen de #50books lez­ers daad­w­erke­lijk helden zijn die een boek-tatoeage hebben, dan willen we dat graag weten. Wie weet vol­gen er na van­daag wel meer. Gaan we miss­chien een nieuwe trend in het ned­er­landse tat­too land­schap intro­duc­eren.

Vraag 18:
Welke door lit­er­atu­ur geïn­spireerde tatoeage zou jij graag willen hebben?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1750books — vraag 19 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets