Change of plans

In de boek­win­kel van­daag neem ik aller­lei boe­ken in mijn han­den maar ver­laat de zaak zon­der iets te kopen. Er ligt nog zoveel thuis onge­le­zen op me te wach­ten dat ik voor de ver­an­de­ring afzie mijn ver­za­me­ling ver­der uit te brei­den. Twee stra­ten ver­der is een vol­gen­de boek­win­kel. Ook daar ga ik naar bin­nen om mezelf een tijd­lang onder te dom­pe­len in het vele moois wat hier te vin­den is. Opnieuw sta ik later met lege han­den weer bui­ten. Ik weet niet of ik trots kan zijn op mezelf voor deze getoon­de vol­har­ding of juist niet omdat ik de boe­ken­bran­che (die mij zo na aan het hart gaat) in de steek laat. Een vol­gen­de keer beter, zo sluit ik een com­pro­mis met mezelf.

Een­maal thuis ga ik voor mijn boe­ken­kast staan. Ik schat dat de helft nog niet (geheel) door mij gele­zen is. Ergens is dat natuur­lijk bela­che­lijk. Waar­om heb ik zoveel (alles is rela­tief) boe­ken aan­ge­schaft die ik vaak onmid­del­lijk wil lezen wan­neer ik er mee thuis­kom, om dan ver­vol­gens toch een ander boek te gaan lezen? Of lut­te­le dagen later nieu­we boe­ken te kopen die ik weer boven op de vori­ge boe­ken leg? Eén ding weet ik van mezelf, ik ben geen boe­ken­ver­za­me­laar in de zin dat ik per se alles van een bepaal­de auteur of onder­werp wil heb­ben om het heb­ben alleen. De boe­ken die ik koop koop ik omdat ik ze wil lezen. Niet meer, niet min­der. En natuur­lijk heb ik dan voor­keu­ren voor som­mi­ge auteurs of onder­wer­pen waar ik graag van/over lees. Alleen koop ik snel­ler dan dat ik lees.

Van­daag heb ik zin om weer eens een span­nend, thril­ler­ach­tig boek te lezen. Uit­ein­de­lijk valt mijn oog en keu­ze op ‘Sweet Tooth’ van Ian McE­wan. Ik leg het boek klaar en ga naar bene­den om een kop kof­fie te maken voor­dat ik aan het boek ga begin­nen. Bui­ten zie ik de post­bo­de nade­ren met een pak­ket­je. Hij belt aan. Het is voor mij. Ver­baasd open ik de gro­te bub­bel­tjes­en­ve­lop­pe. Ik kan me niet her­in­ne­ren dat ik iets in bestel­ling heb. Even later staar ik naar een dik boek.

 

Het begint me te dagen. Een tijd gele­den was er weer een oproep om aan een blogtour­nee mee te doen. De voor­gaan­de keren was me goed beval­len, dus gaf ik door dat ik graag mee zou wil­len doen. Dit­maal was het onder­werp ‘De vlin­der en de storm’, een lite­rai­re thril­ler geschre­ven door Wal­ter Luci­us. Dat boek  had ik nu in mijn han­den. Ergens in juni wordt van mij ver­wacht dat ik dan hier een blog zal pos­ten over mijn lees­er­va­ring. Dit bete­kent een ‘chan­ge of plans’. Zon­der gewe­tens­be­zwa­ren zet ik McE­wan voor even weer terug in de kast en open Deel 1 van de Hart­land-tri­lo­gie. Ik was op zoek naar span­ning en word van­af de eer­ste blad­zij­de op mijn wen­ken bediend.

Meer weten over deze nieu­we blogtour­nee? Bezoek dan web­si­te Not Just Any Book. Daar wordt later ook ver­meld wie er alle­maal mee­doen aan deze blogtour­nee  en wan­neer de blogs gaan ver­schij­nen. Ver­geet niet om not­justa­ny­book op twit­ter te vol­gen, zodat je altijd op de hoog­te blijft van de vele ini­ti­a­tie­ven die zij orga­ni­se­ren rond­om boe­ken en het boekenvak.


4 reacties

Anneke de Bundel 17 mei 2013 Reageer

Span­ned! Nou is het pro­bleem dat ik als­nog naar de win­kel moet om dit boek te kopen:) Daar­mee los jij je schuld af en steun ik de boekenmarkt!

Peter Pellenaars 17 mei 2013 Reageer

Haha, dat is ook weer een mooi com­pro­mis. Maar ik kan in ieder geval het boek aan­ra­den. De 100+ blad­zij­des die ik tot nu toe gele­zen heb, beval­len goed.

Elja 17 mei 2013 Reageer

Ik betrap me op een soort boe­ken­be­ge­rig­heid. En dan lees ik ze niet. Voor­al op het vlieg­veld een gevaar­lij­ke ver­lei­ding. En als ik in Neder­land ben. En op Ama­zon voor de Kind­le, ook.
Nou ja, eigen­lijk over­al dus. Laatst wel een paar dozen met boe­ken weg­ge­daan met idee dat ik die toch nooit meer ga lezen omdat ik ze niet leuk vond. 🙂

Peter Pellenaars 18 mei 2013 Reageer

Her­ken­baar. Die wacht­tijd op een vlieg­veld is funest met een boek­win­kel in de buurt…

Geef een antwoord