50books — vraag 19

Gere­geld krijg ik een uit­no­di­ging om lid te wor­den van een lees­club. Eigen­lijk is dat al zo sinds ik ‘actief’ lees. De opzet vari­eert nog­al eens. Bij de ene groep wordt er vol­gens een strak sche­ma een voor­af geko­zen boek gele­zen en geza­men­lijk bespro­ken. Een ande­re groep kiest meer voor een infor­me­le aan­pak waar tij­dens de vrij­blij­ven­de bij­een­kom­sten gekeu­veld wordt over de boe­ken die men gele­zen heeft. Wel­ke vorm ook geko­zen wordt, het geeft de ‘een­za­me’ lezer een kans om met ande­re lief­heb­bers lees­er­va­rin­gen te delen in een veel­al gemoe­de­lij­ke omge­ving. Het is van alle tij­den en zal zolang er boe­ken gele­zen wor­den ook wel niet verdwijnen.

Deze lees­clubs, die in de mees­te geval­len uit­groei­en tot ech­te vrien­den­clubs waar de acti­vi­tei­ten niet beperkt blij­ven tot het lezen en bespre­ken van boe­ken maar waar o.a. uit­stap­jes naar sig­neer­ses­sies op de agen­da staan, zijn er tegen­woor­dig ook onli­ne. Door op een bepaal­de tijd in te log­gen voor een geza­men­lij­ke chat­ses­sie wordt het agen­da­tech­nisch wat mak­ke­lij­ker gemaakt om mee te doen omdat reis­tij­den e.d. ver­val­len. Spreekt men een geza­men­lij­ke taal, dan is afstand hele­maal geen pro­bleem en kan men aan­slui­ten bij een inter­na­ti­o­naal gezel­schap. De moge­lijk­he­den zijn wel­haast onbe­perkt. Net zoals het aan­tal (onli­ne) lees­clubs wat bestaat.

Het kan dus haast niet anders dan dat er onder de #50books vol­gers ook lees­club­le­den zijn. Toch? Wel, laat het ons weten wan­neer je lid bent van zo’n club en maak ons enthou­si­ast waar­om wij dit voor­beeld zou­den moet vol­gen. Wat mis­sen we? Wat maakt het zo leuk? En waar­om springt de lees­club waar­van jij lid bent er tus­sen­uit ten opzich­te van de rest? Maak gebruik van deze moge­lijk­heid om je favo­rie­te lees­club in het zon­ne­tje te zet­ten. Doe aan leden­wer­ving nu je het podi­um krijgt.

Maar natuur­lijk kun je ook hier je afkeer uit­spre­ken tegen­over het feno­meen van deze lees­clubs. Waar­om jij nooit van je leven lid zou wor­den. Of waar­om het ooit lid zijn geweest je zo slecht is beval­len. Ook dat kan.

Zoals elke week ben ik weer benieuwd naar jul­lie ver­ha­len. En ik beloof jul­lie dat ook mijn lees­club­er­va­rin­gen (want die heb ik) hier gedeeld gaan wor­den. Maar daar­voor nog even geduld, want ik moet nog aan vraag 7 beginnen.

Vraag 19:
Wie is er lid van een (onli­ne) leesclub?

P.S.: Ik vraag me nu plot­se­ling af of #50books ook niet een soort van lees­club aan het wor­den is.


Reacties

 1. Niek

  Weer eens wat anders, met zijn allen tege­lij­ker­tijd het­zelf­de boek lezen:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/05/50books-19-de-wereld-leest-een-boek.html

 2. Carel

  Daar moet je dan maar zin en tijd voor heb­ben http://wp.me/p1T8Qr-I1

 3. Ruud
 4. Elisabeth Derogee

  Samen met @Meiryems ben ik onlangs de @Onlineleesclub gestart. Voor­na­me­lijk van­we­ge mijn eigen behoef­te. Het moet nog vorm krij­gen. Het is nog niet naar mijn zin. We heb­ben wel ideeen. 

  Het idee van een chat­ses­sie, vind ik wel erg leuk. Die ken­de ik nog niet. Moch­ten er men­sen hier komen die zich wil­len aan­slui­ten, dan zijn ze van har­te welkom!

  1. Peter Pellenaars

   Mis­schien kun je hier een link plaat­sen naar je onli­ne­lees­club web­si­te. Wie weet zorgt het voor extra bezoekers.

 5. Inge

  Ik heb nu twee keer mee­ge­daan met de Boek­blog­gers Lees­club (zie http://boeklover.wordpress.com/boekbloggers-leesclub/), en dat vond ik heel tof. Boek­re­cen­sies lezen van een roman die je zelf goed bestu­deerd hebt vind ik inte­res­san­ter dan een recen­sie van een boek dat je (nog) niet kent.

 6. Heldinne
  1. Heldinne

   kom er nu dus ach­ter dat er “onli­ne lees­club” stond, sorreee!

   1. Heldinne
 7. Elisabeth Derogee

  Wie gein­te­res­seerd is om mee te lezen met een onli­ne lees­club: http://www.onlineleesclub.com.

 8. Martha

  Mijn bij­dra­ge waai­ert uit van lees­clubs naar ver­plicht lezen naar mini-aan­val op de oude grij­ze heren van de lite­rai­re canon: http://ow.ly/lbbUu

 9. Sam

  Lie­ver toch gewoon lezen dan in een groep. 

  http://tistje.com/2013/05/19/50books-19-samen-apart-lezen/

 10. Novelle

  Mijn ant­woord staat er ook dames en heren.
  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/05/vraag-19-van-50books.html

 11. Martijn

  Euhm… drie ant­woor­den ook goed?

  - Nee
  — Ja, kort
  — Ja, op ‘mijn’ manier

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-19.html

 12. Rianne

  Hier onbe­kend met lees­club­jes: http://www.ikkeonline.nl/2013/05/50books-vraag-19/

 13. Paul van der Werf
 14. Liesbeth

  Hier mijn ant­woord van­uit Zwe­den! http://bit.ly/10WQLSn

 15. Raymond

  Ik trek nog net niet de ver­ge­lij­king tus­sen geor­ga­ni­seerd lezen en geor­ga­ni­seer­de mis­daad. Maar het scheelt weinig.

  http://rsnijders.info/blog2/2013/05/26/50books-vraag-19-georganiseerd-lezen-is-niet-mijn-ding/

 16. Plien
 17. Linda Kwakernaat
 18. Heldinne