50books — vraag 19

Deze blog­post is deel 19 van 50 in de serie 50books — 2013

Gere­geld krijg ik een uit­no­di­ging om lid te wor­den van een lees­club. Eigen­lijk is dat al zo sinds ik ‘actief’ lees. De opzet vari­eert nog­al eens. Bij de ene groep wordt er vol­gens een strak sche­ma een voor­af geko­zen boek gele­zen en geza­men­lijk bespro­ken. Een ande­re groep kiest meer voor een infor­me­le aan­pak waar tij­dens de vrij­blij­ven­de bij­een­kom­sten gekeu­veld wordt over de boe­ken die men gele­zen heeft. Wel­ke vorm ook geko­zen wordt, het geeft de ‘een­za­me’ lezer een kans om met ande­re lief­heb­bers lees­er­va­rin­gen te delen in een veel­al gemoe­de­lij­ke omge­ving. Het is van alle tij­den en zal zolang er boe­ken gele­zen wor­den ook wel niet ver­dwij­nen.

Deze lees­clubs, die in de mees­te geval­len uit­groei­en tot ech­te vrien­den­clubs waar de acti­vi­tei­ten niet beperkt blij­ven tot het lezen en bespre­ken van boe­ken maar waar o.a. uit­stap­jes naar sig­neer­ses­sies op de agen­da staan, zijn er tegen­woor­dig ook onli­ne. Door op een bepaal­de tijd in te log­gen voor een geza­men­lij­ke chat­ses­sie wordt het agen­da­tech­nisch wat mak­ke­lij­ker gemaakt om mee te doen omdat reis­tij­den e.d. ver­val­len. Spreekt men een geza­men­lij­ke taal, dan is afstand hele­maal geen pro­bleem en kan men aan­slui­ten bij een inter­na­ti­o­naal gezel­schap. De moge­lijk­he­den zijn wel­haast onbe­perkt. Net zoals het aan­tal (onli­ne) lees­clubs wat bestaat.

Het kan dus haast niet anders dan dat er onder de #50books vol­gers ook lees­club­le­den zijn. Toch? Wel, laat het ons weten wan­neer je lid bent van zo’n club en maak ons enthou­si­ast waar­om wij dit voor­beeld zou­den moet vol­gen. Wat mis­sen we? Wat maakt het zo leuk? En waar­om springt de lees­club waar­van jij lid bent er tus­sen­uit ten opzich­te van de rest? Maak gebruik van deze moge­lijk­heid om je favo­rie­te lees­club in het zon­ne­tje te zet­ten. Doe aan leden­wer­ving nu je het podi­um krijgt.

Maar natuur­lijk kun je ook hier je afkeer uit­spre­ken tegen­over het feno­meen van deze lees­clubs. Waar­om jij nooit van je leven lid zou wor­den. Of waar­om het ooit lid zijn geweest je zo slecht is beval­len. Ook dat kan.

Zoals elke week ben ik weer benieuwd naar jul­lie ver­ha­len. En ik beloof jul­lie dat ook mijn lees­club­er­va­rin­gen (want die heb ik) hier gedeeld gaan wor­den. Maar daar­voor nog even geduld, want ik moet nog aan vraag 7 begin­nen.

Vraag 19:
Wie is er lid van een (onli­ne) lees­club?

P.S.: Ik vraag me nu plot­se­ling af of #50books ook niet een soort van lees­club aan het wor­den is…

~ ~ ~

25 Replies to “50books — vraag 19”

 1. Weer eens wat anders, met zijn allen tege­lij­ker­tijd het­zelf­de boek lezen:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/05/50books-19-de-wereld-leest-een-boek.html

  Beantwoorden

 2. Daar moet je dan maar zin en tijd voor heb­ben http://wp.me/p1T8Qr-I1

  Beantwoorden

 3. Samen met @Meiryems ben ik onlangs de @Onlineleesclub gestart. Voor­na­me­lijk van­we­ge mijn eigen behoef­te. Het moet nog vorm krij­gen. Het is nog niet naar mijn zin. We heb­ben wel ideeen.

  Het idee van een chat­ses­sie, vind ik wel erg leuk. Die ken­de ik nog niet. Moch­ten er men­sen hier komen die zich wil­len aan­slui­ten, dan zijn ze van har­te wel­kom!

  Beantwoorden

  1. Mis­schien kun je hier een link plaat­sen naar je onli­ne­lees­club web­si­te. Wie weet zorgt het voor extra bezoe­kers.

   Beantwoorden

 4. Ik heb nu twee keer mee­ge­daan met de Boek­blog­gers Lees­club (zie http://boeklover.wordpress.com/boekbloggers-leesclub/), en dat vond ik heel tof. Boek­re­cen­sies lezen van een roman die je zelf goed bestu­deerd hebt vind ik inte­res­san­ter dan een recen­sie van een boek dat je (nog) niet kent.

  Beantwoorden

  1. kom er nu dus ach­ter dat er “onli­ne lees­club” stond, sor­reee!

   Beantwoorden

 5. Wie gein­te­res­seerd is om mee te lezen met een onli­ne lees­club: http://www.onlineleesclub.com.

  Beantwoorden

 6. Mijn bij­dra­ge waai­ert uit van lees­clubs naar ver­plicht lezen naar mini-aan­val op de oude grij­ze heren van de lite­rai­re canon: http://ow.ly/lbbUu

  Beantwoorden

 7. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Wie is er lid van een (onli­ne) lees­club? […]

  Beantwoorden

 8. Euhm… drie ant­woor­den ook goed?

  - Nee
  — Ja, kort
  — Ja, op ‘mijn’ manier

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-19.html

  Beantwoorden

 9. Hier mijn ant­woord van­uit Zwe­den! http://bit.ly/10WQLSn

  Beantwoorden

 10. […] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De negen­tien­de vraag deze keer was: Wie is er lid van een (onli­ne) […]

  Beantwoorden

 11. Ik trek nog net niet de ver­ge­lij­king tus­sen geor­ga­ni­seerd lezen en geor­ga­ni­seer­de mis­daad. Maar het scheelt wei­nig.

  http://rsnijders.info/blog2/2013/05/26/50books-vraag-19-georganiseerd-lezen-is-niet-mijn-ding/

  Beantwoorden

 12. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 13. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *