En er zij licht…

Fan­tastisch nieuws van­daag in de mail­box:

Ik had het eigen­lijk niet meer verwacht, want nadat ik voor mijn doen redelijk snel aan de oproep door @elsekramer gehoor had gegeven, zag ik al snel hoeveel ani­mo er was bij anderen om zich ook aan te melden. Uitein­delijk blijken zich 350 per­so­n­en ingeschreven te hebben! Nooit win ik iets, maar nu dan toch eens een pri­js. En wat voor een­t­je. Juist op het moment dat ik de besliss­ing had genomen om op mijn blog voor­taan alleen nog maar eigen gemaak­te illus­traties te plaat­sen (de blog­post van van­daag vormt de wel­bek­ende uit­zon­der­ing op de regel) en me daar­voor meer in het fotografer­en wil gaan verdiepen komt deze gele­gen­heid voor­bij. Plus een dosis geluk dat ik bij de uitverko­re­nen hoor.

Er zat alleen een kleine ‘maar’ aan ver­bon­den (een andere weliswaar dan in ‘De regels van het spel’, maar toch). In de mail ston­den namelijk drie voor­waar­den ver­meld waaraan voldaan moest wor­den:

1. Min­i­maal een uur per week tijd om de opdracht­en te mak­en, je foto’s online te zetten, huiswerk te bek­ijken, feed­back te lezen en te geven.

Geen prob­leem. Dit is een uit­gelezen kans om een goede eerste stap te zetten onder pro­fes­sionele begelei­d­ing, dus dan moet ik vanzelf­sprek­end ook tijd vri­j­mak­en om er het max­i­male uit te halen. Hoewel ik dit helaas niet alti­jd in de hand heb. Zek­er wat mijn werk betre­ft. Zo hoorde ik afgelopen week dat er van­wege reis­beperkin­gen (kostenre­duc­tie) een zak­en­trip naar Chi­na gelukkig niet door­gaat anders had ik daar in de week van 3 juni gezeten, en dat maakt het miss­chien iets moeil­ijk­er om er vol­doende tijd in te steken. So far, so good.

2. Een cam­era waarmee je hand­matig diafrag­ma en sluiter­ti­jd kunt instellen. (Twi­jfel je of dat kan? Check dan even je han­dlei­d­ing — in het Engels heet dat ‘Aper­ture’ en ‘Shut­ter speed’).

Heb ik. Een Pen­tax K‑r waar ik nu al heel erg tevre­den mee ben. Echter er kan zoveel meer met die cam­era dus ik ben heel benieuwd tot welk moois wij samen gaan komen. Om te lat­en zien hoe trots ik op mijn cam­era ben, zet ik ‘m hier in het zon­net­je. Nor­maal gespro­ken bli­jft hij alti­jd buiten beeld. Van­daag niet.

pentax k-r

Wel, waar is nu die spel­brek­ende ‘maar’? De ‘maar’ die miss­chien wel roet in het eten gooit. Er eigen­handig voor gaat zor­gen dat deze bij­zon­dere kans alsnog aan mijn neus dreigt voor­bij te gaan. Bij het laat­ste punt natu­urlijk. Heel onschuldig. Niet min­der geniepig.

3. Een Face­book account. We gaan namelijk een besloten Face­book groep gebruiken om de foto’s te delen en feed­back te geven.

Een face­book account! Gggr­rr! Waarom ook niet. Een face­book account. Op de dag dat Yahoo bek­end maakt dat het Tum­blr opkoopt voor 1,1 mil­jard en wat mij nog neer­slachtiger maakt met al die gigan­ten op social media gebied welke alles inpal­men om het daar­na te ver­pesten met ondoorzichtige pri­va­cy regels en ongewen­ste adver­ten­ties, wordt mij gevraagd een face­book account aan te mak­en. Ter­wi­jl ik dat niet zo lang gele­den voor de derde (of vierde, of vijfde, in ieder geval defin­i­tief laat­ste) keer had gede­ac­tiveerd. Defin­i­tief. Als in ‘eens, maar nooit weer’.

Hoe verzint men het? Dat kan toch niet waar zijn? Verwacht­en ze echt dat ik dit ga doen? Ik heb toch zek­er mijn principes!?

Zo maar wat gedacht­es die door mijn hoofd schoten tij­dens het voor de zoveel­ste keer aan­mak­en van een nieuw account. Want die cur­sus? Die ga ik doen!

~ ~ ~

Bijges­loten mailfragment/foto is copy­right Else Kramer

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets