En er zij licht…

Fan­tas­tisch nieuws van­daag in de mail­box:

Ik had het eigen­lijk niet meer ver­wacht, want nadat ik voor mijn doen rede­lijk snel aan de oproep door @elsekramer gehoor had gege­ven, zag ik al snel hoe­veel ani­mo er was bij ande­ren om zich ook aan te mel­den. Uit­ein­de­lijk blij­ken zich 350 per­so­nen inge­schre­ven te heb­ben! Nooit win ik iets, maar nu dan toch eens een prijs. En wat voor een­tje. Juist op het moment dat ik de beslis­sing had geno­men om op mijn blog voort­aan alleen nog maar eigen gemaak­te illu­stra­ties te plaat­sen (de blog­post van van­daag vormt de wel­be­ken­de uit­zon­de­ring op de regel) en me daar­voor meer in het foto­gra­fe­ren wil gaan ver­die­pen komt deze gele­gen­heid voor­bij. Plus een dosis geluk dat ik bij de uit­ver­ko­re­nen hoor.

Er zat alleen een klei­ne ‘maar’ aan ver­bon­den (een ande­re wel­is­waar dan in ‘De regels van het spel’, maar toch). In de mail ston­den name­lijk drie voor­waar­den ver­meld waar­aan vol­daan moest wor­den:

1. Mini­maal een uur per week tijd om de opdrach­ten te maken, je foto’s onli­ne te zet­ten, huis­werk te bekij­ken, feed­back te lezen en te geven.

Geen pro­bleem. Dit is een uit­ge­le­zen kans om een goe­de eer­ste stap te zet­ten onder pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding, dus dan moet ik van­zelf­spre­kend ook tijd vrij­ma­ken om er het maxi­ma­le uit te halen. Hoe­wel ik dit helaas niet altijd in de hand heb. Zeker wat mijn werk betreft. Zo hoor­de ik afge­lo­pen week dat er van­we­ge reis­be­per­kin­gen (kos­ten­re­duc­tie) een zaken­trip naar Chi­na geluk­kig niet door­gaat anders had ik daar in de week van 3 juni geze­ten, en dat maakt het mis­schien iets moei­lij­ker om er vol­doen­de tijd in te ste­ken. So far, so good.

2. Een came­ra waar­mee je hand­ma­tig dia­frag­ma en slui­ter­tijd kunt instel­len. (Twij­fel je of dat kan? Check dan even je hand­lei­ding — in het Engels heet dat ‘Aper­tu­re’ en ‘Shut­ter speed’).

Heb ik. Een Pen­tax K‑r waar ik nu al heel erg tevre­den mee ben. Ech­ter er kan zoveel meer met die came­ra dus ik ben heel benieuwd tot welk moois wij samen gaan komen. Om te laten zien hoe trots ik op mijn came­ra ben, zet ik ‘m hier in het zon­ne­tje. Nor­maal gespro­ken blijft hij altijd bui­ten beeld. Van­daag niet.

Wel, waar is nu die spel­bre­ken­de ‘maar’? De ‘maar’ die mis­schien wel roet in het eten gooit. Er eigen­han­dig voor gaat zor­gen dat deze bij­zon­de­re kans als­nog aan mijn neus dreigt voor­bij te gaan. Bij het laat­ste punt natuur­lijk. Heel onschul­dig. Niet min­der genie­pig.

3. Een Facebook account. We gaan name­lijk een beslo­ten Facebook groep gebrui­ken om de foto’s te delen en feed­back te geven.

Een facebook account! Gggr­rr! Waar­om ook niet. Een facebook account. Op de dag dat Yahoo bekend maakt dat het Tum­blr opkoopt voor 1,1 mil­jard en wat mij nog neer­slach­ti­ger maakt met al die gigan­ten op soci­al media gebied wel­ke alles inpal­men om het daar­na te ver­pes­ten met ondoor­zich­ti­ge pri­va­cy regels en onge­wens­te adver­ten­ties, wordt mij gevraagd een facebook account aan te maken. Ter­wijl ik dat niet zo lang gele­den voor de der­de (of vier­de, of vijf­de, in ieder geval defi­ni­tief laat­ste) keer had gede­ac­ti­veerd. Defi­ni­tief. Als in ‘eens, maar nooit weer’.

Hoe ver­zint men het? Dat kan toch niet waar zijn? Ver­wach­ten ze echt dat ik dit ga doen? Ik heb toch zeker mijn prin­ci­pes!?

Zo maar wat gedach­tes die door mijn hoofd scho­ten tij­dens het voor de zoveel­ste keer aan­ma­ken van een nieuw account. Want die cur­sus? Die ga ik doen!

~ ~ ~

Bij­ge­slo­ten mailfragment/foto is copy­right Else Kra­mer

~ ~ ~

12 reacties op “En er zij licht…”

  1. Ach, het is een beslo­ten account. Het is er, maar het is er niet.
    Ben heel benieuwd. Kijk uit naar je plaat­jes. Als ze zo kun­stig zijn als veel van je blogs dan is dat dub­bel (t)op.

    1. Dank voor de mooie woor­den. Ik ga pro­be­ren zoveel moge­lijk van mijn vor­de­rin­gen hier te delen, want dat beslo­ten gedoe dat ligt me eer­lijk gezegd niet zo. Hoe­wel ik de com­bi ‘beslo­ten’ en ‘facebook’ ook wel weer moei­lijk kan rij­men…

  2. Haha, ja dat is jam­mer:)) Maar een cur­sus van Else is te gek! Daar zou ik een FB account voor over heb­ben. Heb een cur­sus van een avond bij haar gedaan. Zeer inspri­re­rend! Suc­ces!

  3. Gefe­li­ci­teerd! Lijkt me een prach­ti­ge cur­sus en aan dat facebook­ac­count zou ik niet te zwaar til­len. Iets met het doel en de mid­de­len en zo…

  4. Die Else! Krijgt ze jou aan de Facebook???? Het Moet Niet Gek­ker Wor­den!!!!

    Gewoon al je pri­va­cyin­stel­lin­gen op zo pri­va­te moge­lijk zet­ten en go. 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *