50books — vraag 20

Deze blog­post is deel 20 van 50 in de serie 50books — 2013

Het enor­me ver­koop­suc­ces vorig jaar van ’50 Sha­des of Grey’ zal nie­mand ont­gaan zijn. De boe­ken waren in elke boek­han­del in hoge sta­pels voor­ra­dig. Ze vlo­gen als war­me brood­jes over de toon­bank. Ieder­een moest dat boek heb­ben, zo leek het. Zelf stond ik een keer op het vlieg­veld in Bir­ming­ham voor mijn terug­reis naar NL na een work­shop in Lei­ces­ter. Dit ver­trek viel samen met een mas­sa­le uit­tocht van zowat alle jeugd uit de ver­re omge­ving omdat de vakan­tie­pe­ri­o­de was aan­ge­bro­ken. Met stom­me ver­ba­zing zag ik van­uit mijn posi­tie in het res­tau­rant in de wacht­ruim­te hoe echt elke jon­ge­re van het vrou­we­lijk geslacht de tocht naar de boek­win­kel maak­te om een eigen exem­plaar (vaak zelfs de com­ple­te tri­lo­gie) aan te schaf­fen als vakan­tie­lec­tuur.

Maar ook op de e-rea­der was het een ver­koop­hit. Ergens las ik dat van­we­ge het sek­su­e­le karak­ter en de expli­cie­te SM pas­sa­ges veel lezers de voor­keur gaven aan juist een e-book. Zeker wan­neer men het boek niet thuis las maar in de open­baar­heid, zoals in de bus of trein. Dan is zo’n ano­nie­me omslag wel han­dig. Nie­mand die ziet wat je leest. Geen gedoe meer met het vin­den van een pas­sen­de omslag van een ander boek om je hei­me­lij­ke genoe­gens voor de bui­ten­we­reld te ver­ber­gen. Want niet ieder­een hoeft te weten wel­ke boe­ken je soms leest. Toch?

Wat me brengt op de vraag van deze week. Wel­ke boe­ken lees jij wel eens waar­voor je je eigen­lijk schaamt. Die je pas leest wan­neer het huis leeg is en nie­mand je kan zien. Boe­ken waar­mee je niet gezien wil wor­den. Boe­ken waar­van je nooit zal toe­ge­ven dat je ze leest. Maar je leest ze wel. Stie­kem. Jouw ‘guil­ty plea­su­re’.

Durf jij ze hier voor #50books wel te open­ba­ren? Of zit de schaam­te te diep?

Vraag 20:
Wel­ke boe­ken lees je stie­kem omdat je je er eigen­lijk voor schaamt?

~ ~ ~

Series Navi­ga­ti­on« 50books — vraag 1950books — vraag 21 »

21 Replies to “50books — vraag 20”

 1. Wat een leu­ke vraag, en wat een mooie afbeel­ding erbij! Mijn laat­ste ‘guil­ty plea­su­re’ waren de boe­ken ‘Arjen’ en ‘Sil de strand­jut­ter’ van Cor Bruijn, kort voor­dat ik op vakan­tie ging naar Ter­schel­ling. Ech­te streek­ro­mans, maar wel fijn om te lezen!

  1. Dank je voor het com­pli­ment. Het zelf bedenken/maken van de illu­stra­ties is net zo tijd­ro­vend als het zoe­ken op inter­net naar een geschik­te afbeel­ding, maar is veel leu­ker om te doen.

 2. En hier is mijn bij­dra­ge
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/05/26/50books-vraag-20/

  zo ben weer hele­maal bij 🙂

 3. Haha­ha, wat een leu­ke vraag! Al moet ik er dan wel weer even­tjes over den­ken — ‘k ver­moed dat ik wel zo’n boe­ken heb, maar ‘k kan er niet met­een beden­ken.

 4. De schaam­te voor­bij en ein­de­lijk weer een bij­dra­ge van mij: http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-20/

 5. Eigen­lijk geen gewel­di­ge schrij­ver, toch alles lezen…
  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/05/50books-vraag-20.html

 6. Die vraag MOEST ik dus wel beant­woor­den en pak de draad dus weer op 🙂
  http://karinwinters.nl/50books-la-cucina-hoofdstuk-9/

 7. Schaam je als je geen boe­ken leest! En toch, een klein beet­je schaam­te, en wel hier­om: http://www.drspee.nl/50books-guilty-pleasure/

 8. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Wel­ke boe­ken lees je stie­kem omdat je je er eigen­lijk voor schaamt? […]

 9. Meest­al lees ik stie­kem wat me in ande­re con­tex­ten tot schaam­rood aan­zet.

  http://tistje.com/2013/05/27/50books-20-stiekem-gelezen/

 10. Ont­dek­te tij­dens het schrij­ven waar ik me voor schaam op boe­ken­ge­bied, ver­ras­send (voor mezelf).
  http://bit.ly/111YE4I

 11. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

Comments are closed.