20130605

Waar­schu­wing: 
We zit­ten in de twee­de week van de onli­ne foto­cur­sus die mij zomaar in de schoot is gewor­pen. Het huis­werk van week 1 is inge­le­verd en ik ver­diep me nu in de wit­ba­lans. Hoe­wel, ver­die­pen is een te groot woord. Eer­der kijk ik wat om me heen, geniet van het mooie weer en zoek naar een geschikt onder­werp om met de ver­schil­len­de wit­ba­lans instel­lin­gen van mijn came­ra te foto­gra­fe­ren. De steen op de hoek van onze nieu­we vij­ver lijkt wel wat. Ijve­rig begin ik te klik­ken. Met dit als het resultaat:

Ik vraag me af wat ik nu eigen­lijk heb gedaan. Was dit de bedoe­ling? Wat doet wit­ba­lans eigen­lijk? In de hand­lei­ding die sinds de aan­koop van mijn came­ra onge­bruikt onder in de foto­tas ligt zoek ik het op:

Wit­ba­lans is een func­tie voor het aan­pas­sen van kleu­ren van een opna­me zodat wit­te onder­wer­pen ook wer­ke­lijk wit zijn. Stel de wit­ba­lans in als u niet tevre­den bent met de kleur­ba­lans van opna­men die zijn gemaakt met de instel­ling AWB (Auto), of als u uw opna­men een cre­a­tief tin­tje wilt geven.

Tja. Veel wij­zer word ik er niet van. Mis­schien dat ik het ver­die­pen toch maar eens seri­eu­zer in de prak­tijk moet bren­gen wil ik wat meer kwa­li­ta­tief hoog­staan­de foto’s pro­du­ce­ren. Of op z’n minst de foto’s die ik in gedach­ten had voor­dat ik op het ont­span­knop­je druk­te. De bedoe­ling is dat ik het onvoor­spel­ba­re karak­ter van mijn plaat­jes schie­ten wat weet te redu­ce­ren. Min­der op de gok afdruk­ken maar met voor­be­dach­te rade te werk gaan. De came­ra als gereed­schap hanteren.

Dat zou mooi zijn. Zo mooi dat er een kans bestaat dat ik het resul­taat hier op mijn site durf te laten zien. Zo mooi dat er een kans bestaat dat bezoe­kers van mijn site de foto’s zul­len copi­ë­ren en op hun eigen site gaan plaat­sen. Of ver­der ver­sprei­den via bij­voor­beeld facebook, twit­ter of tum­blr. Zou ik dat erg vin­den? En als het ant­woord ja zou zijn, wat zegt dat dan over mijn eigen gedrag de afge­lo­pen jaren? Tot niet zo lang gele­den vond ik het nor­maal om via goog­le een geschik­te afbeel­ding bij mijn blog­posts te zoe­ken. Om de boel wat op te leu­ken. De mens is visu­eel inge­steld, zo lees ik vaak. Dus.

Maar de mens is ook lui inge­steld. Althans ikzelf op dit gebied. Beter was het geweest om die zoek­tijd naar illu­stra­ties te beste­den aan het zelf fabri­ce­ren van een geschik­te illu­stra­tie. Hoe leuk dat kan zijn heb ik pas recent ont­dekt. Het geeft ook veel meer vol­doe­ning. Zoveel dat ik het voor­ne­men had om te zij­ner tijd mijn site op te scho­nen van alle illu­stra­ties die ik her en der op inter­net gevon­den had. Dat zou tevens een even­tu­e­le klacht van een recht­ma­ti­ge eige­naar kun­nen voor­ko­men mocht ik per onge­luk ergens een copy­right heb­ben geschon­den. Ondanks dat ik bij de mees­te net­jes een bron­ver­mel­ding heb opgenomen.

Te zij­ner tijd is al snel aan­ge­bro­ken. Deze week kreeg ik een brief bin­nen waar­in mij gesom­meerd werd per onmid­del­lijk een foto van mijn site te ver­wij­de­ren en als­nog de licen­tie­kos­ten voor het gebruik aan de foto­graaf over te maken. Berouw komt na de zonde.

Wees dus gewaar­schuwd u allen die nog steeds gebruik maken van het onuit­put­te­lij­ke inter­net­fo­to­al­bum. Dub­bel­check of de foto’s rech­ten­vrij zijn voor­dat je ze op je site plaatst. Of maak ze voort­aan zelf. Veel leu­ker om te doen, en mis­luk­ken ze, dan geef je er een cre­a­tief tin­tje aan.


8 reacties

carel 5 juni 2013 Reageer

ik doe dat wel, bij­na altijd en mee­s­al gebruik ik eigen plaatjes

Peter Pellenaars 7 juni 2013 Reageer

Het gaat om dat bij­na. Je hoeft maar één foto onrecht­ma­tig op je site te heb­ben staan en dan kun je al de pineut zijn…

Inge 6 juni 2013 Reageer

Dank voor je waar­schu­wing! Ik ben me er ook steeds meer bewust van.

Peter Pellenaars 7 juni 2013 Reageer

Graag gedaan. En ikzelf was me er ook al een tijd­je bewust van, maar ver­gat tel­kens weer actie te ondernemen.

Elisabeth 7 juni 2013 Reageer

Ik heb wei­nig ver­stand van de rech­ten omtrent foto’s. Pluk­te ook altijd over­al foto’s van­daan. De eni­ge foto’s die nu op mijn site staan, dat zijn foto’s waar ik iets over schrijf, dan mag het toch wel? Wel balen zeg voor jou, of was dat een fic­tief elementje?

Ver­der maak ik ook mijn foto’s zelf. Ik kan niet altijd het juis­te beeld vin­den en dan maak ik me er gemak­ke­lijk van af. 

Van je laat­ste serie vind ik de twee­de van boven het mooist. Maar dat kan ook komen door­dat hij tus­sen de rest staat.

Peter Pellenaars 7 juni 2013 Reageer

Wan­neer je meer wil weten over waar je op moet let­ten bij het plaat­sen van ander­mans foto’s op je site, dan kun je te rade gaan bij Ray­mond Snij­ders. Die schrijft er regel­ma­ti­ge hel­de­re blogs over, bij­voor­beeld deze:
http://rsnijders.info/vakblog/2011/12/04/afbeeldingen-en-fotos-in-je-blog/

En nee, het was helaas geen fic­tief ele­ment. Ik heb echt een vet­te reke­ning gepre­sen­teerd gekre­gen. Dus daar­om nu maar rigoreus bezig alle niet zelf­ge­maak­te illu­stra­ties van mijn site te ver­wij­de­ren. Het zeke­re voor het onze­ke­re, plus het geeft je site tevens een geheel eigen karakter. 

Wan­neer je die foto’s zo in een matrix ziet staan, dan komen ze inder­daad soms anders over dan wan­neer je ze indi­vi­du­eel ziet. En het scheelt ook weer in wel­ke con­text je een een foto plaatst. Het blijft leuk om er mee bezig te zijn. Die cur­sus is echt een sti­mu­lans om er weer meer tijd in te steken.

Elisabeth 7 juni 2013 Reageer

Ik ga zeker even bij Ray­mond kij­ken. Voor alle zekerheid. 

Wat erg voor je zeg! Er zit een beet­je een twee­strijd in me. Ener­zijds kan ik me voor­stel­len dat je het als maker niet leuk vindt als ande­re je foto’s gebrui­ken. Ander­zijds ben ik zelf nooit zo op geld belust. Ik zou eer­der een mail stu­ren met de vraag of de foto ver­wij­derd kan wor­den. Waar­schijn­lijk dat ik daar­om zelf ook gemak­ke­lijk was met het ‘jat­ten’ van foto’s. Ik ben eer­lijk gezegd blij dat ik al mijn blogs kwijt ben. Met de daar­bij beho­ren­de foto’s. Want ik denk dat ik met­een mijn fail­lis­se­ment had aan kun­nen vragen. 

Ik wacht tot deze cur­sus die jij nu doet, offi­ci­eel aan­ge­bo­den wordt. Dan ga ik hem denk ik ook vol­gen. Leuk om zo — via jouw blog — een klein voor­proef­je te krijgen.

Peter Pellenaars 7 juni 2013 Reageer

Er zijn genoeg foto’s die je mag gebrui­ken. Meest­al door een bron­ver­mel­ding op te nemen. Ande­re foto’s mag je gebrui­ken indien je er (een klein) bedrag voor over hebt.
Wan­neer je ‘betrapt’ wordt dat je een foto zon­der bron­ver­mel­ding o.i.d. op je site hebt staan, dan zijn veel foto­gra­fen ofwel tevre­den wan­neer je als­nog bron­ver­mel­ding opneemt, ofwel dat je de foto met­een van je site haalt. Zeker wan­neer je een klei­ne hob­by­blog­ger bent en geen com­mer­ci­ë­le doel­ein­den met je blog nastreeft gaan ze uit van het redelijkheidsprincipe.
In mijn geval is het iemand die geld wil zien. Maar hoe dan ook, hij staat in zijn recht.

Ik kan je de cur­sus aan­ra­den. In de tus­sen­tijd kun je mis­schien op de site van Else Kra­mer kij­ken voor leu­ke foto-ini­ti­a­tie­ven die nu al gaan­de zijn, of de (gra­tis) tips en trucs door­ne­men die ze regel­ma­tig op haar site plaatst:
http://www.elsekramer.nl

Geef een antwoord