Waarschuwing

We zit­ten in de twee­de week van de onli­ne foto­cur­sus die mij zomaar in de schoot is gewor­pen. Het huis­werk van week 1 is inge­le­verd en ik ver­diep me nu in de wit­ba­lans. Hoe­wel, ver­die­pen is een te groot woord. Eer­der kijk ik wat om me heen, geniet van het mooie weer en zoek naar een geschikt onder­werp om met de ver­schil­len­de wit­ba­lans instel­lin­gen van mijn came­ra te foto­gra­fe­ren. De steen op de hoek van onze nieu­we vij­ver lijkt wel wat. Ijve­rig begin ik te klik­ken. Met dit als het resul­taat:

Ik vraag me af wat ik nu eigen­lijk heb gedaan. Was dit de bedoe­ling? Wat doet wit­ba­lans eigen­lijk? In de hand­lei­ding die sinds de aan­koop van mijn came­ra onge­bruikt onder in de foto­tas ligt zoek ik het op:

Wit­ba­lans is een func­tie voor het aan­pas­sen van kleu­ren van een opna­me zodat wit­te onder­wer­pen ook wer­ke­lijk wit zijn. Stel de wit­ba­lans in als u niet tevre­den bent met de kleur­ba­lans van opna­men die zijn gemaakt met de instel­ling AWB (Auto), of als u uw opna­men een cre­a­tief tin­tje wilt geven.

Tja. Veel wij­zer word ik er niet van. Mis­schien dat ik het ver­die­pen toch maar eens seri­eu­zer in de prak­tijk moet bren­gen wil ik wat meer kwa­li­ta­tief hoog­staan­de foto’s pro­du­ce­ren. Of op z’n minst de foto’s die ik in gedach­ten had voor­dat ik op het ont­span­knop­je druk­te. De bedoe­ling is dat ik het onvoor­spel­ba­re karak­ter van mijn plaat­jes schie­ten wat weet te redu­ce­ren. Min­der op de gok afdruk­ken maar met voor­be­dach­te rade te werk gaan. De came­ra als gereed­schap han­te­ren.

Dat zou mooi zijn. Zo mooi dat er een kans bestaat dat ik het resul­taat hier op mijn site durf te laten zien. Zo mooi dat er een kans bestaat dat bezoe­kers van mijn site de foto’s zul­len copi­ë­ren en op hun eigen site gaan plaat­sen. Of ver­der ver­sprei­den via bij­voor­beeld facebook, twit­ter of tum­blr. Zou ik dat erg vin­den? En als het ant­woord ja zou zijn, wat zegt dat dan over mijn eigen gedrag de afge­lo­pen jaren? Tot niet zo lang gele­den vond ik het nor­maal om via goog­le een geschik­te afbeel­ding bij mijn blog­posts te zoe­ken. Om de boel wat op te leu­ken. De mens is visu­eel inge­steld, zo lees ik vaak. Dus.

Maar de mens is ook lui inge­steld. Althans ikzelf op dit gebied. Beter was het geweest om die zoek­tijd naar illu­stra­ties te beste­den aan het zelf fabri­ce­ren van een geschik­te illu­stra­tie. Hoe leuk dat kan zijn heb ik pas recent ont­dekt. Het geeft ook veel meer vol­doe­ning. Zoveel dat ik het voor­ne­men had om te zij­ner tijd mijn site op te scho­nen van alle illu­stra­ties die ik her en der op inter­net gevon­den had. Dat zou tevens een even­tu­e­le klacht van een recht­ma­ti­ge eige­naar kun­nen voor­ko­men mocht ik per onge­luk ergens een copy­right heb­ben geschon­den. Ondanks dat ik bij de mees­te net­jes een bron­ver­mel­ding heb opge­no­men.

Te zij­ner tijd is al snel aan­ge­bro­ken. Deze week kreeg ik een brief bin­nen waar­in mij gesom­meerd werd per onmid­del­lijk een foto van mijn site te ver­wij­de­ren en als­nog de licen­tie­kos­ten voor het gebruik aan de foto­graaf over te maken. Berouw komt na de zon­de.

Wees dus gewaar­schuwd u allen die nog steeds gebruik maken van het onuit­put­te­lij­ke inter­net­fo­to­al­bum. Dub­bel­check of de foto’s rech­ten­vrij zijn voor­dat je ze op je site plaatst. Of maak ze voort­aan zelf. Veel leu­ker om te doen, en mis­luk­ken ze, dan geef je er een cre­a­tief tin­tje aan.

~ ~ ~

[upda­te 6 juni] Ik heb de juis­te knop­pen weten te vin­den om de wit­ba­lans te rege­len. Nu nog een geschik­te toe­pas­sing zien te beden­ken.

~ ~ ~

8 reacties op “Waarschuwing”

 1. Ik heb wei­nig ver­stand van de rech­ten omtrent foto’s. Pluk­te ook altijd over­al foto’s van­daan. De eni­ge foto’s die nu op mijn site staan, dat zijn foto’s waar ik iets over schrijf, dan mag het toch wel? Wel balen zeg voor jou, of was dat een fic­tief ele­ment­je?

  Ver­der maak ik ook mijn foto’s zelf. Ik kan niet altijd het juis­te beeld vin­den en dan maak ik me er gemak­ke­lijk van af.

  Van je laat­ste serie vind ik de twee­de van boven het mooist. Maar dat kan ook komen door­dat hij tus­sen de rest staat.

  1. Wan­neer je meer wil weten over waar je op moet let­ten bij het plaat­sen van ander­mans foto’s op je site, dan kun je te rade gaan bij Ray­mond Snij­ders. Die schrijft er regel­ma­ti­ge hel­de­re blogs over, bij­voor­beeld deze:
   http://rsnijders.info/vakblog/2011/12/04/afbeeldingen-en-fotos-in-je-blog/

   En nee, het was helaas geen fic­tief ele­ment. Ik heb echt een vet­te reke­ning gepre­sen­teerd gekre­gen. Dus daar­om nu maar rigoreus bezig alle niet zelf­ge­maak­te illu­stra­ties van mijn site te ver­wij­de­ren. Het zeke­re voor het onze­ke­re, plus het geeft je site tevens een geheel eigen karak­ter.

   Wan­neer je die foto’s zo in een matrix ziet staan, dan komen ze inder­daad soms anders over dan wan­neer je ze indi­vi­du­eel ziet. En het scheelt ook weer in wel­ke con­text je een een foto plaatst. Het blijft leuk om er mee bezig te zijn. Die cur­sus is echt een sti­mu­lans om er weer meer tijd in te ste­ken.

 2. Ik ga zeker even bij Ray­mond kij­ken. Voor alle zeker­heid.

  Wat erg voor je zeg! Er zit een beet­je een twee­strijd in me. Ener­zijds kan ik me voor­stel­len dat je het als maker niet leuk vindt als ande­re je foto’s gebrui­ken. Ander­zijds ben ik zelf nooit zo op geld belust. Ik zou eer­der een mail stu­ren met de vraag of de foto ver­wij­derd kan wor­den. Waar­schijn­lijk dat ik daar­om zelf ook gemak­ke­lijk was met het ‘jat­ten’ van foto’s. Ik ben eer­lijk gezegd blij dat ik al mijn blogs kwijt ben. Met de daar­bij beho­ren­de foto’s. Want ik denk dat ik met­een mijn fail­lis­se­ment had aan kun­nen vra­gen.

  Ik wacht tot deze cur­sus die jij nu doet, offi­ci­eel aan­ge­bo­den wordt. Dan ga ik hem denk ik ook vol­gen. Leuk om zo — via jouw blog — een klein voor­proef­je te krij­gen.

  1. Er zijn genoeg foto’s die je mag gebrui­ken. Meest­al door een bron­ver­mel­ding op te nemen. Ande­re foto’s mag je gebrui­ken indien je er (een klein) bedrag voor over hebt.
   Wan­neer je ‘betrapt’ wordt dat je een foto zon­der bron­ver­mel­ding o.i.d. op je site hebt staan, dan zijn veel foto­gra­fen ofwel tevre­den wan­neer je als­nog bron­ver­mel­ding opneemt, ofwel dat je de foto met­een van je site haalt. Zeker wan­neer je een klei­ne hob­by­blog­ger bent en geen com­mer­ci­ë­le doel­ein­den met je blog nastreeft gaan ze uit van het rede­lijk­heids­prin­ci­pe.
   In mijn geval is het iemand die geld wil zien. Maar hoe dan ook, hij staat in zijn recht.

   Ik kan je de cur­sus aan­ra­den. In de tus­sen­tijd kun je mis­schien op de site van Else Kra­mer kij­ken voor leu­ke foto-ini­ti­a­tie­ven die nu al gaan­de zijn, of de (gra­tis) tips en trucs door­ne­men die ze regel­ma­tig op haar site plaatst:
   http://www.elsekramer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *