Waarschuwing

We zit­ten in de tweede week van de online fotocur­sus die mij zomaar in de schoot is gewor­pen. Het huiswerk van week 1 is ingeleverd en ik verdiep me nu in de wit­bal­ans. Hoewel, verdiepen is een te groot woord. Eerder kijk ik wat om me heen, geni­et van het mooie weer en zoek naar een geschikt onder­w­erp om met de ver­schil­lende wit­bal­ans instellin­gen van mijn cam­era te fotografer­en. De steen op de hoek van onze nieuwe vijver lijkt wel wat. Ijverig begin ik te klikken. Met dit als het resul­taat:

Ik vraag me af wat ik nu eigen­lijk heb gedaan. Was dit de bedoel­ing? Wat doet wit­bal­ans eigen­lijk? In de han­dlei­d­ing die sinds de aankoop van mijn cam­era onge­bruikt onder in de foto­tas ligt zoek ik het op:

Wit­bal­ans is een func­tie voor het aan­passen van kleuren van een opname zodat witte onder­w­er­pen ook werke­lijk wit zijn. Stel de wit­bal­ans in als u niet tevre­den bent met de kleur­bal­ans van opna­men die zijn gemaakt met de instelling AWB (Auto), of als u uw opna­men een cre­atief tin­t­je wilt geven.

Tja. Veel wijz­er word ik er niet van. Miss­chien dat ik het verdiepen toch maar eens serieuzer in de prak­tijk moet bren­gen wil ik wat meer kwal­i­tatief hoogstaande foto’s pro­duc­eren. Of op z’n minst de foto’s die ik in gedacht­en had voor­dat ik op het ontspan­knop­je druk­te. De bedoel­ing is dat ik het onvoor­spel­bare karak­ter van mijn plaat­jes schi­eten wat weet te reduc­eren. Min­der op de gok afdrukken maar met voorbe­dachte rade te werk gaan. De cam­era als gereed­schap hanteren.

Dat zou mooi zijn. Zo mooi dat er een kans bestaat dat ik het resul­taat hier op mijn site durf te lat­en zien. Zo mooi dat er een kans bestaat dat bezoek­ers van mijn site de foto’s zullen copiëren en op hun eigen site gaan plaat­sen. Of verder ver­sprei­den via bijvoor­beeld face­book, twit­ter of tum­blr. Zou ik dat erg vin­den? En als het antwo­ord ja zou zijn, wat zegt dat dan over mijn eigen gedrag de afgelopen jaren? Tot niet zo lang gele­den vond ik het nor­maal om via google een geschik­te afbeeld­ing bij mijn blog­posts te zoeken. Om de boel wat op te leuken. De mens is visueel ingesteld, zo lees ik vaak. Dus.

Maar de mens is ook lui ingesteld. Althans ikzelf op dit gebied. Beter was het geweest om die zoek­ti­jd naar illus­traties te best­e­den aan het zelf fab­riceren van een geschik­te illus­tratie. Hoe leuk dat kan zijn heb ik pas recent ont­dekt. Het geeft ook veel meer vol­doen­ing. Zoveel dat ik het voorne­men had om te zijn­er tijd mijn site op te scho­nen van alle illus­traties die ik her en der op inter­net gevon­den had. Dat zou tevens een eventuele klacht van een recht­matige eige­naar kun­nen voorkomen mocht ik per ongeluk ergens een copy­right hebben geschon­den. Ondanks dat ik bij de meeste net­jes een bron­ver­meld­ing heb opgenomen.

Te zijn­er tijd is al snel aange­bro­ken. Deze week kreeg ik een brief bin­nen waarin mij gesom­meerd werd per onmid­del­lijk een foto van mijn site te ver­wi­jderen en alsnog de licen­tiekosten voor het gebruik aan de fotograaf over te mak­en. Berouw komt na de zonde.

Wees dus gewaarschuwd u allen die nog steeds gebruik mak­en van het onu­it­put­telijke inter­net­fo­toal­bum. Dubbelcheck of de foto’s recht­en­vrij zijn voor­dat je ze op je site plaatst. Of maak ze voor­taan zelf. Veel leuk­er om te doen, en mis­lukken ze, dan geef je er een cre­atief tin­t­je aan.

~ ~ ~

[update 6 juni] Ik heb de juiste knop­pen weten te vin­den om de wit­bal­ans te rege­len. Nu nog een geschik­te toepass­ing zien te bedenken.

~ ~ ~

 • Ik heb weinig ver­stand van de recht­en omtrent foto’s. Pluk­te ook alti­jd over­al foto’s van­daan. De enige foto’s die nu op mijn site staan, dat zijn foto’s waar ik iets over schri­jf, dan mag het toch wel? Wel balen zeg voor jou, of was dat een fic­tief ele­men­t­je?

  Verder maak ik ook mijn foto’s zelf. Ik kan niet alti­jd het juiste beeld vin­den en dan maak ik me er gemakke­lijk van af.

  Van je laat­ste serie vind ik de tweede van boven het mooist. Maar dat kan ook komen door­dat hij tussen de rest staat.

  • Wan­neer je meer wil weten over waar je op moet let­ten bij het plaat­sen van ander­mans foto’s op je site, dan kun je te rade gaan bij Ray­mond Sni­jders. Die schri­jft er regel­matige heldere blogs over, bijvoor­beeld deze:
   http://rsnijders.info/vakblog/2011/12/04/afbeeldingen-en-fotos-in-je-blog/

   En nee, het was helaas geen fic­tief ele­ment. Ik heb echt een vette reken­ing gep­re­sen­teerd gekre­gen. Dus daarom nu maar rig­oreus bezig alle niet zelfge­maak­te illus­traties van mijn site te ver­wi­jderen. Het zekere voor het onzekere, plus het geeft je site tevens een geheel eigen karak­ter.

   Wan­neer je die foto’s zo in een matrix ziet staan, dan komen ze inder­daad soms anders over dan wan­neer je ze indi­vidueel ziet. En het scheelt ook weer in welke con­text je een een foto plaatst. Het bli­jft leuk om er mee bezig te zijn. Die cur­sus is echt een stim­u­lans om er weer meer tijd in te steken.

 • Ik ga zek­er even bij Ray­mond kijken. Voor alle zek­er­heid.

  Wat erg voor je zeg! Er zit een beet­je een tweestri­jd in me. Enerz­i­jds kan ik me voorstellen dat je het als mak­er niet leuk vin­dt als andere je foto’s gebruiken. Anderz­i­jds ben ik zelf nooit zo op geld belust. Ik zou eerder een mail sturen met de vraag of de foto ver­wi­jderd kan wor­den. Waarschi­jn­lijk dat ik daarom zelf ook gemakke­lijk was met het ‘jat­ten’ van foto’s. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik al mijn blogs kwi­jt ben. Met de daar­bij behorende foto’s. Want ik denk dat ik meteen mijn fail­lisse­ment had aan kun­nen vra­gen.

  Ik wacht tot deze cur­sus die jij nu doet, offi­cieel aange­bo­den wordt. Dan ga ik hem denk ik ook vol­gen. Leuk om zo — via jouw blog — een klein voor­proe­f­je te kri­j­gen.

  • Er zijn genoeg foto’s die je mag gebruiken. Meestal door een bron­ver­meld­ing op te nemen. Andere foto’s mag je gebruiken indi­en je er (een klein) bedrag voor over hebt.
   Wan­neer je ‘betrapt’ wordt dat je een foto zon­der bron­ver­meld­ing o.i.d. op je site hebt staan, dan zijn veel fotografen ofwel tevre­den wan­neer je alsnog bron­ver­meld­ing opneemt, ofwel dat je de foto meteen van je site haalt. Zek­er wan­neer je een kleine hob­by­blog­ger bent en geen com­mer­ciële doelein­den met je blog nas­treeft gaan ze uit van het redelijkhei­d­sprincipe.
   In mijn geval is het iemand die geld wil zien. Maar hoe dan ook, hij staat in zijn recht.

   Ik kan je de cur­sus aan­raden. In de tussen­ti­jd kun je miss­chien op de site van Else Kramer kijken voor leuke foto-ini­ti­atieven die nu al gaande zijn, of de (gratis) tips en trucs doorne­men die ze regel­matig op haar site plaatst:
   http://www.elsekramer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets