20130608

Cover up: 

Neemt u van mij aan dat ik gis­ter­avond een film zag. Ik moest er aan den­ken toen ik deze avond een arti­kel las over Eli­za­beth I, the Vir­gin Queen. Wan­neer ik gis­ter die film (ik ver­klap zoda­de­lijk wel­ke film het was) niet had gezien, had ik er nu niet aan kun­nen den­ken. Zo sim­pel zijn de din­gen soms. De reden waar­om ik die film (nog even geduld, de titel komt echt wel) mij te bin­nen schoot, was omdat zowel het arti­kel wat ik las als­ook de film een gelijk­aar­dig the­ma had­den. Een cover up sto­ry om te ver­ber­gen dat iets ver­schrik­ke­lijk uit de hand was gelopen.

In de film (zie je wel, hier dan de titel) The Debt zien we hoe drie Isra­ë­li­sche geheim agen­ten zich mid­den jaren ’60 in Oost-Ber­lijn bege­ven om daar een voor­ma­lig nazi kamp­arts (berucht als de chi­rurg van Bir­ke­nau) te ont­voe­ren om hem ver­vol­gens in Isra­ël te laten berech­ten. De mis­sie ont­spoort gru­we­lijk maar in plaats van hun falen op te biech­ten beslui­ten ze een nep­ver­haal op te han­gen. Als hel­den wor­den ze bij thuis­komst ont­van­gen. Tien­tal­len jaren leven ze met hun leu­gens tot­dat de waar­heid als­nog dreigt uit te komen.

Het eer­der aan­ge­haal­de arti­kel komt met de aan­kon­di­ging (niet voor de eer­ste keer, trou­wens) dat Eli­za­beth I niet gere­geerd zou heb­ben over Enge­land. Niet zij, maar een plaats­ver­van­ger (een man, nota bene) zou van 1558 tot 1603 op de troon heb­ben geze­ten. Eli­za­beth was name­lijk, nog voor­dat ze konin­gin was, al over­le­den toen zij tij­de­lijk op het plat­te­land woon­de omdat in Lon­den de pest rond­waar­de. Toen haar vader, koning Hen­drik VIII haar kwam bezoe­ken had­den de twee bege­lei­ders (bang voor repre­sail­les) van Eli­za­beth al een look-a-like (een 10-jari­ge dorps­jon­gen) gevon­den. De koning, die zijn doch­ter niet zo vaak zag, had deze ver­wis­se­ling niet door.

Vijf­tien jaar later bestijgt dus een jon­ge­man van 25 jaar de troon als opvolg(st)er van Maria Tudor (Bloody Mary). De cover up is nooit aan het licht geko­men tij­dens de regeer­pe­ri­o­de, maar er zijn aan­wij­zi­gin­gen die erop kun­nen dui­den dat er wel dege­lijk een per­soons­ver­wis­se­ling heeft plaats­ge­von­den. De ame­ri­kaan­se auteur Ste­ve Ber­ry heeft er 18 maan­den onder­zoek naar gedaan en zijn bevin­din­gen ver­werkt in The King’s Decep­ti­on, een his­to­ri­sche thril­ler in de stijl van Dan Brown (althans, vol­gens het Dai­ly Mail artikel).

Terug naar de film. Bij mijn weten niet geba­seerd op een ware gebeur­te­nis (ik doel op de isra­ë­li­sche ont­voe­rings­ac­tie, niet op de 2de wereld­oor­log en het bestaan van duit­se ver­nie­ti­gings­kam­pen) zien we zowel wat er ‘echt’ gebeur­de, als­ook hoe de geheim agen­ten dit ver­bor­gen wis­ten te hou­den door een geloof­waar­di­ge cover up sto­ry te ver­zin­nen. In het boek van Ber­ry zul­len we hoogst­waar­schijn­lijk ook tot in detail kun­nen lezen hoe hij denkt dat een en ander is voor­ge­val­len. Alleen betreft het hier een the­o­rie over ech­te his­to­ri­sche gebeur­te­nis­sen die tot nu toe niet geac­cep­teerd is als plau­si­bel. Maar daar­voor hoeft slechts het stof­fe­lijk over­schot van Eli­za­beth tevoor­schijn gehaald te wor­den. Het ver­schil tus­sen man en vrouw zal niet al te moei­lijk te her­lei­den zijn. Of het engel­se konings­huis hier ech­ter toe­stem­ming voor geeft, is nog maar de vraag. Hoogst­waar­schijn­lijk (zon­der dat ik met­een de impli­ca­ties kan over­zien) zit­ten zij niet op deze ont­hul­ling te wach­ten. Voor de bui­ten­we­reld, die het boek van Ber­ry niet leest, blijft alles dus bij het oude.

Ook in de film wordt niet geheel dui­de­lijk of het de geheim agen­ten lukt hun cover up sto­ry over­eind te hou­den. Het lijkt er niet op, maar we mogen het als kij­ker zelf invul­len. Net zoals we als lezer van het boek ons mogen laten over­tui­gen door Ber­ry. Of door mij wan­neer ik beweer dat ik gis­ter­avond een film heb geke­ken. Cover up sto­ries. Je hebt ze in alle soor­ten en maten.


2 reacties op “20130608”

Reacties zijn uitgeschakeld.