20130618

Wit­ba­lans: 

In de twee­de week van de onli­ne foto­cur­sus die ik volg, gaf ik aan wei­nig te weten van wit­ba­lans. Inmid­dels weet ik er iets­jes meer van. En wat nog belang­rij­ker is, is dat ik nu wat beter begrijp hoe en wan­neer dit toe te pas­sen. Er is nog een lan­ge weg te gaan, maar over de eer­ste resul­ta­ten kan ik niet onte­vre­den zijn. Omdat het van­daag dins­dag is, en omdat ik in een niet al te ver ver­le­den wel eens mee­deed aan PHOT (pho­to on tues­day), hier­bij twee voor­beel­den uit het huis­werk van vori­ge week. Het zal Else Kra­mer deugd doen te horen dat de vriend­schap tus­sen mij en mijn came­ra nog steeds groeit. Nog even en we zijn onafscheidelijk.

Een iet­wat com­plexer voor­werp gefo­to­gra­feerd onder dezelf­de omstandigheden.