50books — vraag 24

Deze blog­post is deel 24 van 50 in de serie 50books — 2013

Afgelopen vri­jdag begon de zomer. Over het zomer­weer ga ik het hier niet hebben. Wel over de zomer­vakantie. Dè tijd van het jaar dat veel mensen een lijst­je mak­en van boeken die ze van plan zijn te gaan lezen. Natu­urlijk doet #50books hier ook aan mee. We gaan samen het ultieme overzicht samen­stellen van boeken die deze zomer niet mogen ont­breken in de vakantieba­gage. Hoe we dat gaan doen? Heel sim­pel.

Schri­jf een blog over dat ene boek dat je zelf per se wil gaan lezen tij­dens de komende vakantiepe­ri­ode.

Is het de onver­mi­jdelijke best­seller die iedereen gelezen schi­jnt te hebben en waar je toch wel nieuws­gierig naar bent gewor­den? Is het een cadeau dat je spe­ci­aal opz­ij gelegd hebt om ongesto­ord van te kun­nen geni­eten op het strand of voor je ten­t­je? Of is het een boek dat je al eerder las en nu opnieuw weer eens wil gaan lezen omdat het die extra aan­dacht ver­di­ent? Kor­tom, er zijn duizend-en-één boeken te verzin­nen maar ik vraag je om er slechts met een­t­je op de prop­pen te komen. Jouw keuze die onze lijst bij­zon­der gaat mak­en. De #50books zomer­leesli­jst! Die we ver­vol­gens dan ook met z’n allen zullen gaan lezen. Toch?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­breken op de #50books zomer­leesli­jst 2013?

PS: De #50books zomer­leesli­jst 2013 heb ik een apart plaat­sje in het hoofd­menu gegeven zodat je alle inzendin­gen net­jes onder elka­ar ziet.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – vraag 2350books — vraag 25 »

24 Comments

OT: Vol­gens mij gebruik ik geen plu­g­ins voor die ping­backs. In de instellin­gen heb ik onder menu ‘writ­ing’ aangegeven dat men kan pin­gen naar mijn blog, en miss­chien dat het dan vanzelf ver­schi­jnt indi­en iemand dat doet.

Geef een reactie