Categorieën
Blogpost

50books — vraag 25

Dit jaar ga ik vijf­tig wor­den. Ik dacht altijd dat deze ‘mijl­paal’ net zo ach­te­loos gepas­seerd zou gaan wor­den gelijk elke ver­jaar­dag die er aan voor­af ging. Toch moet ik toe­ge­ven dat ik er meer mee bezig ben dan ver­wacht. Ik blik terug. Ik ben me meer bewust van tijd dan anders. Het is niet zo dat een groei­end besef van ver­gan­ke­lijk­heid me dreigt te ver­lam­men. Eer­der is het de tijd die ik al heb gebruikt. Wat heb ik daar mee gedaan? Waar is het aan opge­gaan? Ergens heb ik altijd de vol­le over­tui­ging gehad (en die heb ik nog steeds) dat ik heel oud ga wor­den. En nu komt steeds vaker de vraag terug wat ik met die zee van tijd ga doen.

Om gevoel te krij­gen voor de omvang van de toe­komst die nog voor me ligt, kijk ik dus regel­ma­tig terug naar mijn ver­le­den. De jaren lij­ken op het eer­ste gezicht voor­bij gevlo­gen te zijn. Maar wan­neer je er lan­ger bij stil­staat dan komen de her­in­ne­rin­gen met steeds meer detail tevoor­schijn. Niet alleen de mooie, ook de tries­te gebeur­te­nis­sen. Alles wat je gevormd heeft tot wat je van­daag bent.

Wat me opvalt is dat aan veel van die spe­ci­a­le momen­ten in je leven een voor­werp is ver­bon­den. Net als­of het een soort geheu­gen­dra­ger is. Een exter­ne schijf met alleen die ene her­in­ne­ring (of set van her­in­ne­rin­gen). Een oud hor­lo­ge van je groot­va­der. De toe­gangs­kaart­jes voor de ten­toon­stel­ling waar je haar de eer­ste keer hebt ont­moet. Half ver­ga­ne voet­bal­sok­ken als tast­baar bewijs aan een spor­tief leven. Onbe­wust bouw je aan een ver­za­me­ling muse­um­stuk­ken die meest­al alleen voor jezelf van onschat­ba­re waar­de zijn. Het valt je zwaar om daar afstand van te doen. Het zijn niet ‘zomaar din­gen’, ze ver­te­gen­woor­di­gen belang­rij­ke fases in je leven die anders mis­schien ver­ge­ten zou­den zijn geraakt.

Ook boe­ken heb­ben die eigen­schap om meer te kun­nen zijn dan ‘slechts’ de dra­ger van het ver­haal door de schrij­ver. Ze bren­gen je terug naar de tijd wan­neer je het kocht, van wie je het kreeg, wan­neer je het las, waar je het las, wat het met je deed toen je het las. Boe­ken zijn zoveel meer dan een ver­za­me­ling pagina’s vol let­ters bij elkaar gehou­den door een kaft. Lees hier een wil­le­keu­rig maar daar­om niet min­der indruk­wek­kend voor­beeld van hoe twee levens een geza­men­lij­ke levens­loop kre­gen van­we­ge een boek.

Wat me bij mijn nieu­we vraag brengt:

Vraag 25:
Welk boek heeft voor jou een bij­zon­de­re bete­ke­nis gekregen?

~ ~ ~

17 reacties op “50books — vraag 25”

Ik heb wel een ant­woord, en het is niet één boek.
Mijn ant­woord is ook nog eens niet volledig.
Ik ga mijn ant­woord ver­tel­len in mijn the­a­ter. Daar lees ik klei­ne stuk­je voor uit de boe­ken die mijn leven veranderden.
Niet alle, want dan zou ik niks anders doen dan voor­le­zen op het podium.
Een selec­tie. Een selec­tie die past bij het verhaal.
Zal ik ze verklappen?
Gra­pes of wrath — John Steinbeck
Atlas shrug­ged — Ayn Rand
De broers Kara­ma­zov — Dovstojevski
Aan de ande­re kant van de deur — Ton­ke Dragt
Toren­hoog en mij­len­breed — Ton­ke Dragt.

en dan sla ik er nog zo veel over …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *