50books — vraag 26

Deze blog­post is deel 26 van 50 in de serie 50books — 2013

Nu we over de helft van de 50books vra­gen zijn, vind ik het weer eens een goed moment om er een lezers­vraag bij te halen. Deze keer kies ik voor een vraag van Karin Win­ters. Zij vroeg zich al ergens in febru­a­ri af hoe lezers bij­hou­den wel­ke boe­ken ze al gele­zen heb­ben. De vraag stond onder­aan één van haar inzen­din­gen van #50books blog­posts, wel­ke ik ech­ter niet zo 1, 2, 3 kan terug­vin­den. Geluk­kig heb ik een lijst­je aan­ge­legd van lezers­vra­gen. Want hoe zou ik het anders moe­ten bij­hou­den?

Heb­ben jul­lie een onfeil­baar geheu­gen? Hou­den jul­lie lijst­jes bij? Maken jul­lie gebruik van sites zoals Good­reads om je lees­ge­schie­de­nis vast te leg­gen? Of is het iets wat van­zelf­spre­kend is? Dat je altijd wan­neer je de titel van een boek hoort, of een boek open­slaat, dat je weteen weet dat je het al eer­der gele­zen hebt. Een her­ken­ning die zich ogen­blik­ke­lijk opdringt zon­der dat je daar iets voor moet doen?

Het ant­woord intri­geert mij ook, zeker van­we­ge het feit dat zoveel uit­ge­ve­rij­en de (in mijn ogen) kwa­lij­ke gewoon­te heb­ben om dezelf­de titel in de loop der jaren regel­ma­tig opnieuw uit te geven, maar dan vaak in een nieuw jas­je waar­door je gaat twij­fe­len aan jezelf. Ook het opne­men van een oud ver­haal in een nieu­we bun­del kan ver­war­rend wer­ken. Althans, ik heb daar last van. Ben even gedes­o­ri­ën­teerd en moet gecon­cen­treerd een aan­tal pagina’s door­le­zen voor­dat ik het soms pas zeker weet. Mis­schien dat met de komst van het ebook aan deze prak­tij­ken een ein­de komt. Ik kan me ten­min­ste moei­lijk voor­stel­len dat het­zelf­de boek opnieuw ter down­load wordt aan­ge­bo­den alleen omdat het een nieu­we kaft heeft. Mag ik hopen.

Vraag 26:
Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen hebt?

vraag26goodreads

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 25.

~ ~ ~

20 Replies to “50books — vraag 26”

  1. als mijn geheu­gen me niet in de steek laat .… http://wp.me/p1T8Qr-LR

    Beantwoorden

  2. Je hebt van Moles­ki­ne spe­ci­a­le boek­jes waar je je elzen boe­ken in op kunt schrij­ven. Zelfs wel­ke druk je hebt gele­zen en er is ruim­te voor je eigen “com­men­taar” over het boek. Voor­al leuk om ook nog eens terug te lezen en je hebt gelijk al je gele­zen boe­ken bij elkaar.

    Beantwoorden

    1. Dat klinkt wel leuk. Ik ben gek op opschrijf­boek­jes. Alleen heb ik zomaar het ver­moe­den dat het geen goed­koop boek­je is. Dat heb ik er dan weer niet voor over.

      Beantwoorden

  3. […] Hij stelt iede­re week een vraag over boe­ken die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De 26ste vraag was: Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen […]

    Beantwoorden

  4. […] hou je bij wat je gele­zen hebt? Dat is van­daag de 26e vraag van Pete­pels blog­pro­ject #50books. Mijn ant­woord: niet. Ik hou geen lijst­jes bij met de ver­mel­ding […]

    Beantwoorden

  5. Ik hou niet bij wat ik gele­zen heb, maar zou wel bij moe­ten hou­den wel­ke boe­ken ik al in huis heb… http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/07/bijhouden-wat-ik-gelezen-heb-50books/

    Beantwoorden

  6. Op het nip­per­tje nog gelukt! En lijst­jes? Nee hoor!
    http://bit.ly/1ayzrtp

    Beantwoorden

  7. Onge­veer twee jaar gele­den heb ik mijn eer­ste, voor­zich­ti­ge schre­den gezet in de wereld die digi­taal lezen heet. Tot die tijd had ik geen lijst­jes nodig omdat mijn boe­ken­kast de vol­maak­te weer­ga­ve was van mijn lees­ver­le­den. Sinds mijn stu­den­ten­tijd had ik mij name­lijk voor­ge­no­men geen boek meer te lenen, ook niet in de bibli­o­theek, maar om elk boek, dat ik wil­de lezen, aan te schaf­fen.
    Dat heeft er voor gezorgd dat de boe­ken­kast een pro­mi­nent onder­deel is gewor­den van de inrich­ting van mijn woning.
    Maar ja.…dat digi­ta­le lezen kreeg, en heeft, mij gegre­pen. Sinds mijn eer­ste voor­zich­ti­ge stap­pen lees ik nu slechts nog op mijn Kind­le e‑reader. Ik heb geen ‘echt’ boek meer gekocht/gelezen.
    En sinds­dien heb ik dus ook een lijst­je. Ik gebruik, zoals zove­len, Good­reads ( http://www.goodreads.com/friend/i?i=LTM2MDA3NTc1ODc6MzU5 ).

    Omdat ik bemerk­te dat ik steeds min­der las heb ik janu­a­ri 2011 heb besluit geno­men dan toch ein­de­lijk eens een goed voor­ne­men te pro­be­ren. Van­af dat moment lees ik (mini­maal) één boek per week. En ook dit levert een lijst­je op: http://1boekperweek.blogspot.nl/

    Beantwoorden

  8. […] Vraag 26 in het #50books ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars: Hoe hou­den jul­lie bij wel­ke boe­ken je al gele­zen hebt? Lijst­jes dus. Op deze vraag is wat mij betreft maar één ant­woord moge­lijk: Good­reads! Dit is dan het kor­te ant­woord. Maar ik zou mezelf niet zijn als ik niet een lan­ger ant­woord op deze vraag had. […]

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *