50books — vraag 27

Deze blog­post is deel 27 van 50 in de serie 50books — 2013

Deze week zag ik een tweet voor­bij komen (ik weet niet meer van wie) waar­van de strek­king zoiets was als: “Boe­ken zijn als pas­tama­chi­nes. Ieder­een heeft er wel een­tje in huis, maar nie­mand die het gebruikt.” Nu zal ik maar met­een toe­ge­ven dat wij geen pas­tama­chi­ne in huis heb­ben. Wel boe­ken. Toch zet­te deze tweet me aan het den­ken. Dat kwam omdat het me aan een ande­re tweet deed her­in­ne­ren die ik nog weer wat eer­der in de week had gele­zen. De tweet was een link naar een blog (en alle­bei kan ik niet meer terug­vin­den) wat ging over het feit dat som­mi­ge lezers wel­eens bewe­ren een boek te heb­ben gele­zen ter­wijl dat niet zo is.

Dat kan zomaar van­zelf gaan. Je staat gezel­lig in een groep­je te klet­sen tij­dens een feest­je en niets­ver­moe­dend sluit je aan bij de ver­schil­len­de menin­gen die gedeeld wor­den over een pas ver­sche­nen best­sel­ler. Je hebt er over gele­zen, je hebt er van gehoord, je hebt er iets over voor­bij zien komen op tv. Dus geef je ook jouw mening. Tot­dat er recht­streeks op de per­soon af gevraagd wordt of je het boek dan wel gele­zen hebt. Mis­schien is het de drank. Mis­schien je zelf-ver­zon­nen sta­tus als veel­vraat op boe­ken­ge­bied. Hoe dan ook. Voor­dat je het door hebt, hoor je jezelf al beves­ti­gend ant­woor­den. Ver­twij­feld vraag je je af of de ver­twij­fe­ling op je gezicht is af te lezen. Je her­sens draai­en opeens vol­le toe­ren om zoveel moge­lijk over het boek te weten te komen. Hoe ga je er voor zor­gen dat nie­mand door­krijgt dat het pure bluf was? Een ondoor­dach­te uit­spraak die je nu niet meer terug kunt of durft te halen.

Het gesprek gaat ech­ter een ande­re kant op. Over de auteur bij­voor­beeld. Of over de impact van zijn boe­ken in het alge­meen. Je haalt onge­zien opge­lucht adem en mengt je weer met een tegen­draad­se mening in de dis­cus­sie. Iemand geeft je een com­pli­ment dat je toch zoveel weet over lite­ra­tuur. Maar je weet, het was een nar­row esca­pe.

Is het over­moed? Ondoor­dacht rea­ge­ren? Bluf? Strookt het niet met het beeld dat je van jezelf hebt? Kun je het niet heb­ben om te moe­ten toe­ge­ven dat je een bepaald boek niet hebt gele­zen ter­wijl ande­ren dat wel heb­ben gedaan? Van­daag ben ik erg benieuwd wat jul­lie hier­van vin­den, en of jul­lie kun­nen of dur­ven toe­ge­ven dat er boe­ken zijn waar­van je ooit hebt beweerd dat je het gele­zen had, ter­wijl dat niet zo was. Maak er een soort ‘kom uit de boe­ken­kast-dag’ van en gooi alle schroom opzij. Hoogst­waar­schijn­lijk ben je niet de eni­ge.

Vraag 27:
Van welk boek heb je ooit gezegd dat je het gele­zen had, ter­wijl dat niet zo was?

~ ~ ~

Series Navi­ga­ti­on« 50books — vraag 2650books — vraag 28 »
0

18 Replies to “50books — vraag 27”

 1. Ik lieg niet. Nou ja, over boe­ken, die ik niet heb gele­zen dan. Mis­schien. Dat staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/07/14/50boeken-week-27-gelogen-gelezen-boeken/

 2. […] Deze post is ont­staan door het #50Books pro­ject van Peter Pel­le­naars. Dit is mijn bij­dra­ge op vraag 27. […]

 3. Op som­mi­ge vra­gen kijk ik als een Alz­hei­mer­pa­tient die net te horen heeft gekre­gen dat ze in 1 nacht tijd vijf­tig jaar ouder is gewor­den. http://www.tussenjouenmij.nl/persoonlijk/beelddenker-met-alzheimer/

 4. De meer­der­heid van deze boe­ken zou ik gele­zen moe­ten heb­ben op en tij­dens mijn mid­del­ba­re school-tijd, maar wegens gebrek aan zin en de las­tig­heid van de te lezen boe­ken… Pro­beer als vijf­tien jari­ge maar eens fat­soen­lijk door Max Have­laar van Mul­ta­tu­li te komen.

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/07/50-books-vraag-27.html

 5. nee hoor, niet over boe­ken maar … http://wp.me/1T8Qr

 6. Kijk hier­bij ook voor­al Micha Wert­heim “mee­pra­ten” http://youtu.be/0Q2hi_l6wgY

 7. Lie­gen over boe­ken die ik heb gele­zen? Te veel moei­te. http://www.drspee.nl/50books-neerlandicus-leest-alles/

 8. Hoi Peter, ik ga die zin ook gele­zen, hier: http://www.hpdetijd.nl/2013–07-13/5-tips-voor-een-onvergetelijke-staycation/
  Groet­jes, nan­ouk

  1. he, ga=heb, dui­de­lijk zon­dag­avond…

 9. Ik beweer­de ooit dat ik Under the vul­ca­no (sic) van Macolm Low­ry had gele­zen.
  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/07/50books-vraag-27.html

 10. Alleen de hele ver­plich­te school­lijst vroe­ger, maar ik kan me ver­der niet her­in­ne­ren. Over boe­ken schep ik meest­al niet op.

  Mijn bij­dra­ge van­af nu op een tum­blr-blog

  http://boekenlezer.tumblr.com/post/55446313508/50books-27-om-niets-anders

 11. […] kom ook eigen­lijk nooit in der­ge­lij­ke situ­a­ties zoals Peter ze beschrijft in zijn blog. Als ik een boek niet gele­zen heb, kan ik er mijn mening ook niet over geven. Behal­ve een opmer­king […]

Comments are closed.