50books — vraag 29

Deze blog­post is deel 29 van 50 in de serie 50books — 2013

Afge­lo­pen week ging het in #blog­praat over blog­gen tij­dens je vakan­tie. Blijf je als blog­ger door­gaan met het pos­ten van nieu­we stuk­ken of neem je een peri­o­de van rust nu het gros van je lezers mis­schien ook wel elders is? De ant­woor­den waren zoals altijd geva­ri­eerd wat het deel­ne­men aan #blog­praat altijd weer zo leuk maakt. Zelf gaf ik aan dat juist tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de ik door­ga met blog­gen. Niet alleen omdat er vol­doen­de lezers zijn die niet op vakan­tie gaan of kun­nen, maar ook omdat ik blog­gen als ont­span­ning zie. Een hob­by waar ik het lief­ste iede­re dag invul­ling aan zou wil­len geven. Maar het lukt me veel­al niet om op door­de­week­se werk­da­gen de inspi­ra­tie te vin­den om een in mijn ogen accep­ta­be­le blog­post op te leve­ren. Ik heb me er bij neer­ge­legd dat het niet te for­ce­ren valt.

Maar zodra ik enke­le dagen aan­een vrij ben van werk, dan gaat het brui­sen en fon­ke­len in mijn hoofd. Dan komen de ver­ha­len. Krij­gen de alle­daag­se indruk­ken de ruim­te zich te ont­wik­ke­len. Weet ik ze om te vor­men tot een lees­baar geheel. De blog­pro­duc­tie gaat omhoog in plaats van omlaag. Dat doet vakan­tie met mij.

Zo zal de vakan­tie ook een bepaald effect heb­ben op ons lees­ge­drag. De een gaat meer lezen omdat er ein­de­lijk tijd voor is, ter­wijl de ander de vrije dagen aan­grijpt om actief bezig te zijn en de boe­ken even­tjes de boe­ken laat. Of wat men door­gaans leest maakt een ver­an­de­ring door. Nu eens geen licht­voe­tig gen­re maar ste­vi­ge kost. Ten­min­ste voor de een. De ander gaat ver­lek­kerd de opge­spaar­de sta­pel thril­lers of chick­lit te lijf onder het genot van een heer­lij­ke cock­tail. En wat te den­ken van de erea­der die ein­de­lijk op zijn waar­de wordt geschat nu de de kof­fers zo goed als vol zit­ten maar er toch ook nog iets te lezen moet wor­den mee­ge­no­men. Tijd om over te stap­pen?

Wat doet de vakan­tie­pe­ri­o­de met jul­lie? Zien jul­lie merk­baar ver­schil in wat en hoe je leest wan­neer een­maal die dagen van gro­te leeg­te en vrije invul­ling zijn aan­ge­bro­ken? Wij­ken jul­lie af van gebaan­de paden? Vor­men die weken een uit­zon­de­ring door­dat je veel meer of min­der leest dan nor­maal? Ande­re boe­ken dan nor­maal? En hoe ervaar je dat? Als een bevrij­ding waar­naar je hun­ke­rend uit­kijkt? Een te kort durend ver­blijf in het gedroom­de boe­ken­pa­ra­dijs?  Of een rust­ge­ven­de pau­ze weg uit de boe­ken?

Mocht je tijd en zin heb­ben tij­dens de vakan­tie, laat ons dan weten wat jouw ant­woord is op de #50books vraag van deze week:

Vraag 29:
Wat heeft de vakan­tie­pe­ri­o­de voor effect op je lees­ge­drag?

~ ~ ~

16 Replies to “50books — vraag 29”

 1. Ik lees altijd dus ook in de vakan­tie. In de vakan­tie­pe­ri­o­de lees ik meer boe­ken per week. Lek­ker lezen bij het zwem­bad, in de lob­by of op mijn hotel­ka­mer of in het vlieg­tuig. Waar het maar kan. En dan ook zoveel moge­lijk.
  Lezen is als ade­men, ik kan niet zon­der.

  Beantwoorden

 2. […] Bij mij duurt het vaak een tijd­je voor­dat ik de knop in mijn her­se­nen heb omge­zet van de werk-stand naar de vakan­tie-modus. […]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/07/50-books-vraag-29.html

  Beantwoorden

 3. Mijn lees­ge­drag wordt enorm ver­an­derd door de aan­we­zig­heid van de zomer­va­kan­tie 🙂 http://wp.me/p2Lk0x-F1

  Beantwoorden

 4. *glim­lach* lek­ker veel bij­le­zen.

  Beantwoorden

 5. […] Natuur­lijk lees ik in de vakan­tie. Of ik meer lees dan anders, ligt aan de vakan­tie en aan de inner­lij­ke rust. Vorig jaar was ik een dag­je vrij op cam­ping De ruim­te bij Dron­ten. Daar genoot ik van het dag­je zon en van De kus van Jan Wol­kers. […]

  Beantwoorden

 6. Mor­gen weer begin­nen maar ik schrijf op deze laat­ste dag van de vakan­tie met ple­zier over mijn lees­ge­drag in de vakan­tie: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/07/lezen-in-de-vakantie-50books/

  Beantwoorden

 7. De vakan­tie heeft héél veel invloed op mijn lees­ge­drag!
  http://bit.ly/1c2PzmW

  Beantwoorden

 8. Ik lees abso­luut meer in de vakan­tie! Heer­lijk, ein­de­lijk de rust en de tijd ervoor om te kun­nen blij­ven ‘han­gen’ in een boek i.pv. de con­cen­tra­tie te ver­lie­zen van­we­ge alles wat nog moet.
  Het schrij­ven van blogs daar­en­te­gen is voor mij onaf­han­ke­lijk van vakan­tie en/of vrije tijd. Dat gebeurt when it needs te be done, when my head says so. Dat is ‘gewoon’ iets wat eruit moet. Soms vaker, soms min­der vaak. Daar­bij denk ik totaal niet aan lezers. My life, my blog, sor­ry 😉

  Beantwoorden

 9. De vakan­tie heeft niet zo’n invloed op mijn lees­ge­drag. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/07/50books-vraag-29.html

  Beantwoorden

 10. Toe­val­lig valt mijn ant­woord op deze vraag weer in de juis­te tijd van het jaar:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-29-vakantielezen/

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *