50books — vraag 29

Afge­lo­pen week ging het in #blog­praat over blog­gen tij­dens je vakan­tie. Blijf je als blog­ger door­gaan met het pos­ten van nieu­we stuk­ken of neem je een peri­o­de van rust nu het gros van je lezers mis­schien ook wel elders is? De ant­woor­den waren zoals altijd geva­ri­eerd wat het deel­ne­men aan #blog­praat altijd weer zo leuk maakt. Zelf gaf ik aan dat juist tij­dens de vakan­tie­pe­ri­o­de ik door­ga met blog­gen. Niet alleen omdat er vol­doen­de lezers zijn die niet op vakan­tie gaan of kun­nen, maar ook omdat ik blog­gen als ont­span­ning zie. Een hob­by waar ik het lief­ste iede­re dag invul­ling aan zou wil­len geven. Maar het lukt me veel­al niet om op door­de­week­se werk­da­gen de inspi­ra­tie te vin­den om een in mijn ogen accep­ta­be­le blog­post op te leve­ren. Ik heb me er bij neer­ge­legd dat het niet te for­ce­ren valt.

Maar zodra ik enke­le dagen aan­een vrij ben van werk, dan gaat het brui­sen en fon­ke­len in mijn hoofd. Dan komen de ver­ha­len. Krij­gen de alle­daag­se indruk­ken de ruim­te zich te ont­wik­ke­len. Weet ik ze om te vor­men tot een lees­baar geheel. De blog­pro­duc­tie gaat omhoog in plaats van omlaag. Dat doet vakan­tie met mij.

Zo zal de vakan­tie ook een bepaald effect heb­ben op ons lees­ge­drag. De een gaat meer lezen omdat er ein­de­lijk tijd voor is, ter­wijl de ander de vrije dagen aan­grijpt om actief bezig te zijn en de boe­ken even­tjes de boe­ken laat. Of wat men door­gaans leest maakt een ver­an­de­ring door. Nu eens geen licht­voe­tig gen­re maar ste­vi­ge kost. Ten­min­ste voor de een. De ander gaat ver­lek­kerd de opge­spaar­de sta­pel thril­lers of chick­lit te lijf onder het genot van een heer­lij­ke cock­tail. En wat te den­ken van de erea­der die ein­de­lijk op zijn waar­de wordt geschat nu de de kof­fers zo goed als vol zit­ten maar er toch ook nog iets te lezen moet wor­den mee­ge­no­men. Tijd om over te stappen?

Wat doet de vakan­tie­pe­ri­o­de met jul­lie? Zien jul­lie merk­baar ver­schil in wat en hoe je leest wan­neer een­maal die dagen van gro­te leeg­te en vrije invul­ling zijn aan­ge­bro­ken? Wij­ken jul­lie af van gebaan­de paden? Vor­men die weken een uit­zon­de­ring door­dat je veel meer of min­der leest dan nor­maal? Ande­re boe­ken dan nor­maal? En hoe ervaar je dat? Als een bevrij­ding waar­naar je hun­ke­rend uit­kijkt? Een te kort durend ver­blijf in het gedroom­de boe­ken­pa­ra­dijs?  Of een rust­ge­ven­de pau­ze weg uit de boeken?

Mocht je tijd en zin heb­ben tij­dens de vakan­tie, laat ons dan weten wat jouw ant­woord is op de #50books vraag van deze week:

Vraag 29:
Wat heeft de vakan­tie­pe­ri­o­de voor effect op je leesgedrag?

~ ~ ~