50books — vraag 29

Deze blog­post is deel 29 van 50 in de serie 50books — 2013

Afgelopen week ging het in #blog­praat over bloggen tij­dens je vakantie. Bli­jf je als blog­ger door­gaan met het posten van nieuwe stukken of neem je een peri­ode van rust nu het gros van je lez­ers miss­chien ook wel elders is? De antwo­or­den waren zoals alti­jd gevarieerd wat het deel­ne­men aan #blog­praat alti­jd weer zo leuk maakt. Zelf gaf ik aan dat juist tij­dens de vakantiepe­ri­ode ik door­ga met bloggen. Niet alleen omdat er vol­doende lez­ers zijn die niet op vakantie gaan of kun­nen, maar ook omdat ik bloggen als ontspan­ning zie. Een hob­by waar ik het lief­ste iedere dag invulling aan zou willen geven. Maar het lukt me vee­lal niet om op doorde­weekse werkda­gen de inspi­ratie te vin­den om een in mijn ogen accept­abele blog­post op te lev­eren. Ik heb me er bij neergelegd dat het niet te forceren valt.

Maar zodra ik enkele dagen aaneen vrij ben van werk, dan gaat het bruisen en fonke­len in mijn hoofd. Dan komen de ver­halen. Kri­j­gen de alledaagse indrukken de ruimte zich te ontwikke­len. Weet ik ze om te vor­men tot een lees­baar geheel. De blog­pro­duc­tie gaat omhoog in plaats van omlaag. Dat doet vakantie met mij.

Zo zal de vakantie ook een bepaald effect hebben op ons leesge­drag. De een gaat meer lezen omdat er ein­delijk tijd voor is, ter­wi­jl de ander de vri­je dagen aan­gri­jpt om actief bezig te zijn en de boeken even­t­jes de boeken laat. Of wat men door­gaans leest maakt een veran­der­ing door. Nu eens geen lichtvoetig genre maar ste­vige kost. Ten­min­ste voor de een. De ander gaat ver­lekkerd de opges­paarde stapel thrillers of chick­lit te lijf onder het genot van een heer­lijke cock­tail. En wat te denken van de eread­er die ein­delijk op zijn waarde wordt geschat nu de de kof­fers zo goed als vol zit­ten maar er toch ook nog iets te lezen moet wor­den meegenomen. Tijd om over te stap­pen?

Wat doet de vakantiepe­ri­ode met jul­lie? Zien jul­lie merk­baar ver­schil in wat en hoe je leest wan­neer een­maal die dagen van grote leegte en vri­je invulling zijn aange­bro­ken? Wijken jul­lie af van gebaande paden? Vor­men die weken een uit­zon­der­ing door­dat je veel meer of min­der leest dan nor­maal? Andere boeken dan nor­maal? En hoe ervaar je dat? Als een bevri­jd­ing waar­naar je hun­kerend uitk­ijkt? Een te kort durend verbli­jf in het ged­roomde boeken­paradi­js?  Of een rust­gevende pauze weg uit de boeken?

Mocht je tijd en zin hebben tij­dens de vakantie, laat ons dan weten wat jouw antwo­ord is op de #50books vraag van deze week:

Vraag 29:
Wat heeft de vakantiepe­ri­ode voor effect op je leesge­drag?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 2850books — vraag 30 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets