50books — vraag 30

Deze blog­post is deel 30 van 50 in de serie 50books — 2013

Het zal wel zijn geweest omdat ik dicht tegen de IT afde­ling aan werk­te, dat ik enke­le jaren gele­den regel­ma­tig een film­pje door­ge­stuurd kreeg over een help­desk ten tij­de van de Mid­del­eeu­wen. Nu ik het opge­zocht heb voor deze blog­post lig ik weer in een deuk. Eigen­lijk is er van een afstand beke­ken niets komisch aan. Het laat op een tref­fen­de manier zien hoe een ‘gebrui­ker van een nieuw sys­teem’ door een help­deskme­de­wer­ker gehol­pen wordt. Het hila­ri­sche ele­ment zit ‘m in het ‘nieu­we sys­teem’. Een boek.

Hoe open je een boek?

Ja, nu kun­nen we er om lachen. Wat is er zo moei­lijk aan het ope­nen van een boek? Maar denk terug aan je eigen erva­rin­gen met het voor de eer­ste keer in gebruik nemen van een nieuw appa­raat of nieu­we soft­wa­re. Wie van ons leest eerst de gebruiks­aan­wij­zing? Dat schij­nen er maar wei­ni­gen te zijn. Stan­daard gaan velen met­een over tot het indruk­ken van aller­lei knop­jes of het uit­voe­ren van han­de­lin­gen die logisch lij­ken om het aan­ge­schaf­te in bewe­ging te krij­gen. Niet altijd met even­veel gun­stig resul­taat. Bij een vast­lo­per moet als­nog de hand­lei­ding opge­zocht wor­den. Of exter­ne hulp inge­scha­keld wor­den. Van­zelf­spre­kend dus dat dit ooit de eer­ste gebrui­kers van een boek moet zijn over­ko­men.

Alles moet beter

Met het ver­strij­ken der jaren zul je zien dat som­mi­ge appa­ra­ten ver­van­gen gaan wor­den door nieu­we­re ver­sies. Of door com­pleet ande­re tech­no­lo­gie waar­door het ooit zo nut­ti­ge voor­werp geen ande­re waar­de meer heeft dan een nos­tal­gi­sche. Er zal een vol­gen­de gene­ra­tie komen die nooit ken­nis zal maken met zul­ke in onbruik geraak­te zaken. Zeker van­daag de dag waar­in ver­nieu­win­gen elkaar in hoog tem­po opvol­gen kun­nen we dat zelf aan den lij­ve onder­vin­den. De iet­wat oude­ren onder ons zul­len zich inmid­dels best wel wat moei­te moe­ten getroos­ten om aan de opgroei­en­de jeugd uit te leg­gen wat een cas­set­te­band­je of LP is en hoe je het kunt gebrui­ken.

Ook een boek?

Gaat dit ook op voor boe­ken? Komt er een tijd dat we moe­ten uit­leg­gen waar die com­pac­te sta­pel papier op de salon­ta­fel voor bedoeld is? Waar­om er rij­en van die stof­ver­za­me­laars hun tijd staan te ver­doen op een werk­ka­mer waar nie­mand ze meer van­daan haalt? Hoe je ze moet ope­nen?

Ja, ook boeken kunnen beter

Vind je dit vreem­de vra­gen? Ik wel. Tot­dat ik gis­ter een arti­kel las over een fer­vent Kind­le gebrui­ker die zo gewend is geraakt aan het lezen op zijn erea­der dat hij een bepaal­de ver­vreem­ding bij zich­zelf bespeur­de ten opzich­te van boe­ken. Het gaat te ver om te bewe­ren dat hij niet meer wist hoe een boek te gebrui­ken, maar dat zal zijn omdat hij ermee opge­groeid is. De ech­te vraag is ech­ter hoe lang het nog duurt voor­dat de eer­ste gene­ra­tie zich aan­dient die van het elek­tro­nisch lees­plank­je recht­streeks door­scha­kelt naar de erea­der om zo het lezen onder de knie te krij­gen. Zon­der ooit een ‘echt boek’ in de han­den te nemen.

Wat zeg je?

Vraag 30:
Hoe lang nog voor­dat we niet meer weten hoe een boek te gebrui­ken?

vraag30

~ ~ ~

18 Replies to “50books — vraag 30”

  1. waar wou­den zijn als vuur zo heet … ach wat een onver­ge­te­lijk boek is dat!

   Beantwoorden

   1. ..toren­hoog en mij­len­breed.
    Mijn all time favo­ri­te kin­der­boek. Plus de voor­lo­per en het ver­volg.

    Beantwoorden

 1. Wat heet ver­dwij­nen? Maar het alter­na­tief is bruik­baar en biedt vele voor­de­len http://wp.me/1T8Qr

  Beantwoorden

 2. […] is het ant­woord op vraag 30 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Voor een over­zicht van mijn ant­woor­den op Peters […]

  Beantwoorden

 3. Geen idee of mijn klein­kin­de­ren straks nog weten wat al die din­gen zijn die in de kast bij opa staan.… http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/08/papieren-wereld-50books/

  Beantwoorden

 4. Toch ver­wacht ik dat er nooit een moment komt dat we boe­ken niet meer gebrui­ken […]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/08/50-books-vraag-30.html

  Beantwoorden

 5. Een wereld die niet weer weet waar­voor een boek is?
  Ik mag hopen dat ik die niet meer mee maak!
  http://bit.ly/1b50NUT

  Beantwoorden

 6. Wat een leuk ini­ti­a­tief! Ik ga ze ook beant­woor­den op mijn blog, en ik ga je vol­gen! Leuk leuk! 🙂

  Beantwoorden

  1. Hal­lo Maris­ka, wees wel­kom!
   Mooi dat je ook besmet bent geraakt door het #50books virus. Zorg dat je een lin­kje plaatst onder de blogvraag waar jij een ant­woord bij geschre­ven hebt, dan kun­nen we daar komen lezen.
   Indien je ook nog op twit­ter zit, laat dat ook weten, dan kan ik je blog pro­mo­ten.

   Beantwoorden

 7. Hier is mijn bij­dra­ge voor deze keer. http://www.drspee.nl/50books-papier-hier/. Voor­spel­len is las­tig, maar ik pro­beer het toch, naar ana­lo­gie van de LP. 😉

  Beantwoorden

 8. Mijn ant­woord op deze toch wel wat las­ti­ge vraag omdat het zo bui­ten mijn bele­vings­we­reld ligt.
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/08/50books-30-onvergetelijk.html

  Beantwoorden

 9. Zoveel moge­lijk blij­ven voor­le­zen, men­sen! Want alleen dan garan­deer je dat de jeugd op blijft groei­en met boe­ken!”

  http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-30/

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *