50books — vraag 30

Deze blog­post is deel 30 van 50 in de serie 50books — 2013

Het zal wel zijn geweest omdat ik dicht tegen de IT afdel­ing aan werk­te, dat ik enkele jaren gele­den regel­matig een film­p­je doorges­tu­urd kreeg over een helpdesk ten tijde van de Mid­deleeuwen. Nu ik het opge­zocht heb voor deze blog­post lig ik weer in een deuk. Eigen­lijk is er van een afs­tand bekeken niets komisch aan. Het laat op een tre­f­fende manier zien hoe een ‘gebruik­er van een nieuw sys­teem’ door een helpdeskmedew­erk­er geholpen wordt. Het hilar­ische ele­ment zit ‘m in het ‘nieuwe sys­teem’. Een boek.

Hoe open je een boek?

Ja, nu kun­nen we er om lachen. Wat is er zo moeil­ijk aan het ope­nen van een boek? Maar denk terug aan je eigen ervarin­gen met het voor de eerste keer in gebruik nemen van een nieuw appa­raat of nieuwe soft­ware. Wie van ons leest eerst de gebruik­saan­wi­jz­ing? Dat schi­j­nen er maar weini­gen te zijn. Stan­daard gaan velen meteen over tot het indrukken van aller­lei knop­jes of het uitvo­eren van han­delin­gen die logisch lijken om het aangeschafte in beweg­ing te kri­j­gen. Niet alti­jd met even­veel gun­stig resul­taat. Bij een vast­lop­er moet alsnog de han­dlei­d­ing opge­zocht wor­den. Of externe hulp ingeschakeld wor­den. Vanzelf­sprek­end dus dat dit ooit de eerste gebruik­ers van een boek moet zijn overkomen.

Alles moet beter

Met het ver­strijken der jaren zul je zien dat som­mige appa­rat­en ver­van­gen gaan wor­den door nieuwere ver­sies. Of door com­pleet andere tech­nolo­gie waar­door het ooit zo nut­tige voor­w­erp geen andere waarde meer heeft dan een nos­tal­gis­che. Er zal een vol­gende gen­er­atie komen die nooit ken­nis zal mak­en met zulke in onbruik ger­aak­te zak­en. Zek­er van­daag de dag waarin vernieuwin­gen elka­ar in hoog tem­po opvol­gen kun­nen we dat zelf aan den lijve ondervin­den. De iet­wat oud­eren onder ons zullen zich inmid­dels best wel wat moeite moeten getroost­en om aan de opgroeiende jeugd uit te leggen wat een cas­set­te­band­je of LP is en hoe je het kunt gebruiken.

Ook een boek?

Gaat dit ook op voor boeken? Komt er een tijd dat we moeten uit­leggen waar die com­pacte stapel papi­er op de salontafel voor bedoeld is? Waarom er rijen van die stofverza­me­laars hun tijd staan te ver­doen op een werkkamer waar nie­mand ze meer van­daan haalt? Hoe je ze moet ope­nen?

Ja, ook boeken kunnen beter

Vind je dit vreemde vra­gen? Ik wel. Tot­dat ik gis­ter een artikel las over een fer­vent Kin­dle gebruik­er die zo gewend is ger­aakt aan het lezen op zijn eread­er dat hij een bepaalde vervreemd­ing bij zichzelf bespeurde ten opzichte van boeken. Het gaat te ver om te bew­eren dat hij niet meer wist hoe een boek te gebruiken, maar dat zal zijn omdat hij ermee opge­groeid is. De echte vraag is echter hoe lang het nog duurt voor­dat de eerste gen­er­atie zich aan­di­ent die van het elek­tro­n­isch leesplankje recht­streeks doorschakelt naar de eread­er om zo het lezen onder de knie te kri­j­gen. Zon­der ooit een ‘echt boek’ in de han­den te nemen.

Wat zeg je?

Vraag 30:
Hoe lang nog voor­dat we niet meer weten hoe een boek te gebruiken?

vraag30

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 2950books — vraag 31 »

18 Comments

Hal­lo Mariska, wees welkom!
Mooi dat je ook besmet bent ger­aakt door het #50books virus. Zorg dat je een linkje plaatst onder de blogvraag waar jij een antwo­ord bij geschreven hebt, dan kun­nen we daar komen lezen.
Indi­en je ook nog op twit­ter zit, laat dat ook weten, dan kan ik je blog pro­moten.

Geef een reactie