Prereading

Van­daag viel er weer eens onver­wacht een pak­ket­je op de deur­mat. Toen ik het open­maak­te zat er een boek in plus bege­lei­den­de brief. Lang­zaam viel het kwart­je. Het had te maken met een reac­tie op twit­ter die ik enke­le dagen gele­den geplaatst had:

Eer­lijk gezegd was ik het alweer ver­ge­ten. Maar zoals wel vaker bij Not­JustA­ny­Book kwam deze ver­ras­sing ook nu weer pre­cies op het juis­te moment. Afge­lo­pen week­end had ik ‘After dark’ van Mura­kami uit­ge­le­zen en eer­der deze och­tend ‘Mijn leven is mooi­er dan lite­ra­tuur’ door Jan­nah Loon­t­jens. Er was dus ruim­te voor een nieuw boek. En hoe­wel ik al een lijst­je van titels had aan­ge­legd die ik de komen­de (vakantie)tijd wil­de gaan lezen, wordt het boek wat ik nu voor me op tafel heb lig­gen als eer­ste opge­pakt. Niet zomaar First In First Out, maar voor­al omdat uiter­lijk eind van de maand augus­tus ver­wacht wordt dat er een recen­sie geschre­ven en gepost gaat worden.

Welk boek zat er nu eigenlijk in het pakketje?

Had ik dat nog niet ver­teld? Wel­nu, dit­maal is het ‘De Terug­ge­keer­den’. Een debuut door Jason Mott. De aan­lei­ding voor het schrij­ven van dit boek staat ver­meld op de web­si­te van Not­JustA­ny­Book waar ook de oproep staat om je aan te mel­den als pre­rea­der (want het boek ver­schijnt pas op 27 augus­tus in Nederland).

Een paar jaar gele­den had schrij­ver Jason Mott een droom: hij droom­de dat hij bij thuis­komst uit zijn werk zijn over­le­den moe­der aan de keu­ken­ta­fel aan­treft, rus­tig op hem wach­tend. Een beeld dat zo rea­lis­tisch was, dat het in niets op een droom leek. Er ont­stond een heel gewoon gesprek tus­sen moe­der en zoon. De droom bleef Jason Mott nog lang bij en hij vroeg zich af wat er zou gebeu­ren als we onze gestor­ven dier­ba­ren écht weer bij ons zou­den heb­ben. Die gedach­te was de aan­lei­ding voor het schrij­ven van De Teruggekeerden.

Achterflap ‘De Teruggekeerden’:

Op een zon­ni­ge dag in augus­tus 1966 ver­drinkt de acht­ja­ri­ge Jacob, zoon van Lucil­le en Harold Har­gra­ve. Bij­na vijf­tig jaar later staat hij voor hun deur. Bla­kend van gezond­heid, nog steeds acht jaar oud.

En Jacob is niet de eni­ge die is terug­ge­keerd uit de dood. Over­al in de wereld dui­ken Terug­ge­keer­den op, en al gauw zijn het er zo veel dat steeds meer men­sen zich bedreigd voe­len. Nie­mand begrijpt waar­om het gebeurt, hoe het moge­lijk is. Maar één ding is zeker: in de cha­os die volgt zal ieder­een uit­ein­de­lijk een keu­ze moe­ten maken.

Jason Mott stu­deer­de poë­zie en lite­ra­tuur aan de Uni­ver­si­ty of North Caro­li­na. Zijn gedich­ten wer­den in diver­se lite­rai­re tijd­schrif­ten en dicht­bun­dels gepu­bli­ceerd, wat hem een nomi­na­tie voor de Pus­h­cart Pri­ze Award ople­ver­de, een pres­ti­gi­eu­ze lite­rai­re prijs die aan onder ande­ren John Irving en Ray­mond Car­ver werd toegekend.

DeTeruggekeerden_600

~ ~ ~


7 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *