50books — vraag 31

Deze blog­post is deel 31 van 50 in de serie 50books — 2013

Dit week­end krui­sen de wegen van vele vakan­tie­gan­gers zich zoals elk jaar weer op aller­lei plaat­sen. Vlieg­vel­den, snel­we­gen, sta­ti­ons en havens zul­len ver­ge­ven zijn van groe­pen men­sen die hope­lijk ont­span­nen en relaxed op weg naar huis zijn ter­wijl tege­lij­ker­tijd ande­re groe­pen lich­te­lijk gestres­sed onder­weg zijn naar hun vakan­tie­adres. En velen onder hen sle­pen in hun kiel­zog sta­pels boe­ken met zich mee.

Waarom?

Zou het niet veel han­di­ger zijn wan­neer er over­al op van die door­gangs­plaat­sen ruim­tes zijn waar je een boek kunt uit­zoe­ken om te lezen tij­dens je vakan­tie? Later kun je het boek dan weer bij een ver­ge­lijk­ba­re plek ach­ter­la­ten voor iemand anders en een nieuw boek uit­zoe­ken wan­neer je vakan­tie nog niet is afge­lo­pen. Dit zou zich natuur­lijk niet hoe­ven te beper­ken tot de plaat­sen waar rei­zi­gers een tus­sen­stop maken. Ook hotels en cam­pings zou­den in aan­mer­kin­gen komen.

Enkele voorbeelden die ik zelf ken

Op vlieg­vel­den in de VS meen ik zoiets al gezien te heb­ben. Je koopt  nog wel een gebruikt boek tegen gere­du­ceerd tarief, maar op een ander vlieg­veld kun je het inrui­len tegen een ander exem­plaar. Ten­min­ste, ik meen dat het zo in elkaar stak. Cor­rect me if I’m wrong.

Ook ken ik het feno­meen van book­cros­sing waar je een uit­ge­le­zen exem­plaar ergens kunt ach­ter­la­ten, voor­zien van een soort code. Indien iemand anders het boek ver­vol­gens mee­neemt dan is het de bedoe­ling dat wan­neer hij/zij het boek uit­heeft, dit boek dan niet in de eigen boe­ken­kast zet, maar opnieuw ergens ach­ter­laat. Via inter­net kan men dan aan­ge­ven mid­dels de code waar het boek gevon­den was en waar men het weer heeft ach­ter­ge­la­ten. Dit geeft een extra dimen­sie omdat op deze wij­ze het boek gevolgd kan wor­den in een reis van lezer tot lezer. Som­mi­ge boe­ken gaan zo de hele wereld rond.

Zijn er meer voorbeelden?

En zo zul­len er onge­twij­feld veel meer van dit soort boekruilac­ti­vi­tei­ten zijn waar­van ik hoop dat ze in popu­la­ri­teit zul­len toe­ne­men zodat een boek de kans krijgt meer­de­re keren gele­zen te wor­den en de hoe­veel­heid baga­ge die je anders tij­dens je vakan­tie­trip met je mee moet sle­pen ver­min­dert.

Hoe kij­ken jul­lie hier tegen­aan? Zijn jul­lie bekend met de ver­schil­len­de vor­men van boek­uit­wis­se­ling? En doe je daar wel eens aan mee? Bevalt het of denk je dat het heil­lo­ze pogin­gen zijn het fysie­ke boek popu­lair te hou­den bij het gro­te publiek? Graag zou ik jul­lie erva­rin­gen lezen net als­ook ik wel benieuwd ben naar vakantiefoto’s van boe­ken die jul­lie ergens heb­ben gevon­den of die je zelf ergens hebt ach­ter­ge­la­ten.

Vraag 31:
Wie is er bekend met en/of doet mee aan eni­ge vorm van boe­ken­ruil?

~ ~ ~

14 Replies to “50books — vraag 31”

 1. Nadat ik dat boek gele­zen heb, heb ik deze in Shang­hai, in de ‘bibli­o­theek’ van het hotel, ach­ter­ge­la­ten. Niet dat het een bibli­o­theek was, er ston­den daar wat boe­ken in een hoek­je van de lob­by, net­jes gerang­schikt op hoog­te, dat dan weer wel, waar ik de mij­ne tus­sen heb gezet. Omdat ik niet van de recep­ti­o­nis­te dui­de­lijk kreeg of dat ook een book­cros­sing-plek was — ze sprak geen woord Engels — heb ik uit mijn tas maar mijn laat­ste boek gepakt. […]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/08/50-books-vraag-31.html

  Beantwoorden

 2. Er tus­sen­door gefrom­meld. mijn noor­de­lij­ke bij­dra­ge staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/08/11/50boeken-vraag-31-boekenruil/

  Beantwoorden

 3. Ik doe niet aan rui­len. Zelfs niet een boek dat ik nooit meer zal lezen. Omdat het niet van mij is. Nooit… http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/08/boekenruil-50books/

  Beantwoorden

  1. PS: ik zag net dat ik enigs­zins op de zaken voor­uit­liep. Dat was een type­fout­je en dit is toch echt mijn ant­woord op vraag 31 😉

   Beantwoorden

 4. Het bracht veel teweeg, deze vraag! Een onver­wach­te fiets­tocht die veel lan­ger werd dan gepland én een bibli­o­theek­je!
  http://bit.ly/1cWGuuM

  Beantwoorden

 5. Ik wil mijn boe­ken hou­den, lief­ko­zen en niet de pin­da­kaas van de pagina’s hoe­ven krab­ben.. — http://s.shr.lc/1bn6XQq

  Beantwoorden

 6. […] Vraag 31 Wie is er bekend met en/of doet mee aan eni­ge vorm van boe­ken­ruil? […]

  Beantwoorden

 7. […] Deze post is ont­staan door het #50Books pro­ject van Peter Pel­le­naars. Dit is mijn bij­dra­ge op vraag 31. […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *