50books — vraag 31

Deze blog­post is deel 31 van 50 in de serie 50books — 2013

Dit week­end kruisen de wegen van vele vakant­ie­gangers zich zoals elk jaar weer op aller­lei plaat­sen. Vliegvelden, snel­we­gen, sta­tions en havens zullen vergeven zijn van groepen mensen die hopelijk ontspan­nen en relaxed op weg naar huis zijn ter­wi­jl tegelijk­er­ti­jd andere groepen lichtelijk gestressed onder­weg zijn naar hun vakantiead­res. En velen onder hen slepen in hun kiel­zog stapels boeken met zich mee.

Waarom?

Zou het niet veel hand­i­ger zijn wan­neer er over­al op van die door­gangsplaat­sen ruimtes zijn waar je een boek kunt uit­zoeken om te lezen tij­dens je vakantie? Lat­er kun je het boek dan weer bij een vergelijk­bare plek achter­lat­en voor iemand anders en een nieuw boek uit­zoeken wan­neer je vakantie nog niet is afgelopen. Dit zou zich natu­urlijk niet hoeven te beperken tot de plaat­sen waar reizigers een tussen­stop mak­en. Ook hotels en camp­ings zouden in aan­merkin­gen komen.

Enkele voorbeelden die ik zelf ken

Op vliegvelden in de VS meen ik zoi­ets al gezien te hebben. Je koopt  nog wel een gebruikt boek tegen gere­duceerd tarief, maar op een ander vliegveld kun je het inruilen tegen een ander exem­plaar. Ten­min­ste, ik meen dat het zo in elka­ar stak. Cor­rect me if I’m wrong.

Ook ken ik het fenomeen van bookcross­ing waar je een uit­gelezen exem­plaar ergens kunt achter­lat­en, voorzien van een soort code. Indi­en iemand anders het boek ver­vol­gens mee­neemt dan is het de bedoel­ing dat wan­neer hij/zij het boek uitheeft, dit boek dan niet in de eigen boekenkast zet, maar opnieuw ergens achter­laat. Via inter­net kan men dan aangeven mid­dels de code waar het boek gevon­den was en waar men het weer heeft achterge­lat­en. Dit geeft een extra dimen­sie omdat op deze wijze het boek gevol­gd kan wor­den in een reis van lez­er tot lez­er. Som­mige boeken gaan zo de hele wereld rond.

Zijn er meer voorbeelden?

En zo zullen er ongetwi­jfeld veel meer van dit soort boekruilac­tiviteit­en zijn waar­van ik hoop dat ze in pop­u­lar­iteit zullen toen­e­men zodat een boek de kans kri­jgt meerdere keren gelezen te wor­den en de hoeveel­heid bagage die je anders tij­dens je vakanti­etrip met je mee moet slepen ver­min­dert.

Hoe kijken jul­lie hier tege­naan? Zijn jul­lie bek­end met de ver­schil­lende vor­men van boekuitwissel­ing? En doe je daar wel eens aan mee? Bevalt het of denk je dat het heil­loze pogin­gen zijn het fysieke boek pop­u­lair te houden bij het grote pub­liek? Graag zou ik jul­lie ervarin­gen lezen net alsook ik wel benieuwd ben naar vakantiefoto’s van boeken die jul­lie ergens hebben gevon­den of die je zelf ergens hebt achterge­lat­en.

Vraag 31:
Wie is er bek­end met en/of doet mee aan enige vorm van boeken­ruil?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 3050books — vraag 32 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets