50books — vraag 31

Dit week­end krui­sen de wegen van vele vakan­tie­gan­gers zich zoals elk jaar weer op aller­lei plaat­sen. Vlieg­vel­den, snel­we­gen, sta­ti­ons en havens zul­len ver­ge­ven zijn van groe­pen men­sen die hope­lijk ont­span­nen en relaxed op weg naar huis zijn ter­wijl tege­lij­ker­tijd ande­re groe­pen lich­te­lijk gestres­sed onder­weg zijn naar hun vakan­tie­adres. En velen onder hen sle­pen in hun kiel­zog sta­pels boe­ken met zich mee.

Waarom?

Zou het niet veel han­di­ger zijn wan­neer er over­al op van die door­gangs­plaat­sen ruim­tes zijn waar je een boek kunt uit­zoe­ken om te lezen tij­dens je vakan­tie? Later kun je het boek dan weer bij een ver­ge­lijk­ba­re plek ach­ter­la­ten voor iemand anders en een nieuw boek uit­zoe­ken wan­neer je vakan­tie nog niet is afge­lo­pen. Dit zou zich natuur­lijk niet hoe­ven te beper­ken tot de plaat­sen waar rei­zi­gers een tus­sen­stop maken. Ook hotels en cam­pings zou­den in aan­mer­kin­gen komen.

Enkele voorbeelden die ik zelf ken

Op vlieg­vel­den in de VS meen ik zoiets al gezien te heb­ben. Je koopt  nog wel een gebruikt boek tegen gere­du­ceerd tarief, maar op een ander vlieg­veld kun je het inrui­len tegen een ander exem­plaar. Ten­min­ste, ik meen dat het zo in elkaar stak. Cor­rect me if I’m wrong.

Ook ken ik het feno­meen van book­cros­sing waar je een uit­ge­le­zen exem­plaar ergens kunt ach­ter­la­ten, voor­zien van een soort code. Indien iemand anders het boek ver­vol­gens mee­neemt dan is het de bedoe­ling dat wan­neer hij/zij het boek uit­heeft, dit boek dan niet in de eigen boe­ken­kast zet, maar opnieuw ergens ach­ter­laat. Via inter­net kan men dan aan­ge­ven mid­dels de code waar het boek gevon­den was en waar men het weer heeft ach­ter­ge­la­ten. Dit geeft een extra dimen­sie omdat op deze wij­ze het boek gevolgd kan wor­den in een reis van lezer tot lezer. Som­mi­ge boe­ken gaan zo de hele wereld rond.

Zijn er meer voorbeelden?

En zo zul­len er onge­twij­feld veel meer van dit soort boekruilac­ti­vi­tei­ten zijn waar­van ik hoop dat ze in popu­la­ri­teit zul­len toe­ne­men zodat een boek de kans krijgt meer­de­re keren gele­zen te wor­den en de hoe­veel­heid baga­ge die je anders tij­dens je vakan­tie­trip met je mee moet sle­pen vermindert.

Hoe kij­ken jul­lie hier tegen­aan? Zijn jul­lie bekend met de ver­schil­len­de vor­men van boek­uit­wis­se­ling? En doe je daar wel eens aan mee? Bevalt het of denk je dat het heil­lo­ze pogin­gen zijn het fysie­ke boek popu­lair te hou­den bij het gro­te publiek? Graag zou ik jul­lie erva­rin­gen lezen net als­ook ik wel benieuwd ben naar vakantiefoto’s van boe­ken die jul­lie ergens heb­ben gevon­den of die je zelf ergens hebt achtergelaten.

Vraag 31:
Wie is er bekend met en/of doet mee aan eni­ge vorm van boekenruil?