Categorieën
Blogpost

Leesbloggen

Grap­pig hoe de laat­ste weken naar aan­lei­ding van het #50books ini­ti­a­tief zich steeds meer ande­re ‘spin-offs’ begin­nen te ont­wik­ke­len. Schreef ik maan­dag al over de spon­ta­ne boe­ken­ruil met @JuL1ta, van­daag wil ik een tip­je van de slui­er oplich­ten over mis­schien wel het ont­staan van een nieu­we lees­club. Het was niet naar aan­lei­ding van vraag 19 hoe de (twitter)discussie ont­stond, maar het kwam wel ter spra­ke toen het idee voor een lees­club werd geopperd.

Of het voor­stel ook daad­wer­ke­lijk omge­zet gaat wor­den in iets con­creets is nog niet hele­maal dui­de­lijk. De eer­ste mail heb ik gis­ter ont­van­gen. Daar­in wor­den de tweeps bena­derd die aan het gesprek deel­na­men met opties voor een ver­de­re invul­ling voor deze lees­club. Het is nog afwach­ten of ieder­een nu nog steeds even enthou­si­ast is als vori­ge week. Ikzelf in ieder geval wel, en heb van­daag mijn ant­woord terug­ge­stuurd hoe ik een en ander voor me zie.

Los van het feit of de lees­club wel of niet door­gaat (en ik hoop van gan­ser har­te van wel) vind ik het voor­al posi­tief bij mezelf te bemer­ken dat mijn aan­dacht (of focus) zich gaan­de­weg meer en meer op het lezen en schrij­ven richt. Ein­de­lijk weet ik het weer een logi­sche plaats te geven. En dit in com­bi­na­tie of geïn­te­greerd met mijn blog. Waar­door er een zeke­re struc­tuur komt in wat ik lees en schrijf. Iets wat ik af en toe nodig heb om gefo­cu­sed te blijven.

Lees­blog­gen, noem ik het zelf gek­sche­rend. Lezen (van boe­ken, tijd­schrif­ten, blogs), schrij­ven (van kor­te ver­ha­len en blog­posts naar aan­lei­ding van het gele­ze­ne), gele­zen wor­den, reac­ties krij­gen en daar dan weer over kun­nen ver­tel­len in de vorm van blog­posts. Een mooi cyclisch geheel. Hope­lijk komt het de een­dui­dig­heid van mijn blog ten goe­de of ont­staat er op z’n minst een soor­te­ment van rode draad.

2 reacties op “Leesbloggen”

Klinkt leuk! Ik voel me altijd aan­ge­trok­ken tot lees­clubs (want: lek­ker lezen) en afge­sto­ten (want: iemand anders bepaalt wat ik moet lezen). Ben heel benieuwd naar die van jou/jullie!

Ik heb het­zelf­de vwb dat hui­ve­ri­ge gevoel bij het gege­ven dat iemand anders gaat ver­tel­len wat ik moet lezen. Maar hier is dat min­der (indien de voor­te­ke­nen niet bedrie­gen). Er komt een soort van short­list waar­uit we kun­nen kie­zen. En dan gaan de boe­ken met de mees­te stem­men gele­zen wor­den. Dus je hebt nog wat inspraak.
Eerst maar eens zien of het daad­wer­ke­lijk van de grond komt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *