Let the game begin!

Van­daag was het ook voor mij zover. Nadat gis­ter @JuL1ta al haar boek voor de boe­ken­ruil had ont­van­gen, viel van­mid­dag mijn boek door de brie­ven­bus. Natuur­lijk had ik voor­af gepro­beerd te raden wat zij mij zou toe­stu­ren. Maar dat gaf ik al snel op. Ondoen­lijk. Met de schaar­se infor­ma­tie die we uit­ge­wis­seld had­den in de kor­te tijd dat we elkaar pas ken­nen, zou­den zowat alle boe­ken in aan­mer­king komen. Ik kon niet meer doen dan afwach­ten. Geluk­kig heb ik vakan­tie en dan vliegt de tijd voorbij.

Dus had ik van­mid­dag niet eens in de gaten dat er tus­sen de sta­pel post een dik­ke enve­lop­pe zat die spe­ci­aal voor mij bestemd was. Bij­na elke dag komen er wel van die goed­ge­vul­de enve­lop­pen bij ons bin­nen, en in de mees­te geval­len zijn ze voor mijn Inge. Van­daar dat ik rou­ti­ne­ma­tig de sta­pel op haar bureau leg­de en ver­der ging met waar ik mee bezig was. Tot­dat ik werd terug­ge­roe­pen omdat er iets voor mij bij de post zat. Op het­zelf­de moment wist ik het. Mijn boek! Haar boek! Wha­te­ver, ons boek! Voor­zich­tig scheur­de ik de enve­lop­pe open en haal­de het boek tevoor­schijn. Er zat ook een brief bij.

Ik ging eerst maar eens kof­fie zet­ten. Het boek lag op de keu­ken­ta­fel met de brief open­ge­sla­gen ernaast. Af en toe las ik alvast een zin. Toen de kof­fie klaar was nam ik alles mee naar bui­ten waar ik een plek­je opzocht uit de zon. Als eer­ste begon ik de brief te lezen. Daar­na pak­te ik het boek en bekeek het aan­dach­tig. Ik had het nog nooit eer­der gezien. In gedach­ten gaf ik @JuL1ta een com­pli­ment. Dat was haar toch maar mooi gelukt om een mij com­pleet onbe­kend boek uit te zoe­ken. Zowel titel als auteur deden geen enke­le bel rin­ke­len. Noch­tans had de auteur al eens ooit de Pulit­zer prijs gewon­nen. En dit boek bleek zelfs ver­filmd te zijn zo las ik op de ach­ter­flap, maar ook dat zorg­de nog steeds voor geen enkel teken van her­ken­ning. Wan­neer het de bedoe­ling was om via deze boe­ken­ruil in aan­ra­king te komen met com­pleet ande­re lite­ra­tuur dan ik gewend was zelf te kie­zen, dan was het nu al geslaagd te noemen.

Met de kor­te samen­vat­ting op de ach­ter­flap moet ik het dus doen:

Gogol is named after his father’s favou­ri­te author. But gro­wing up in an Indi­an fami­ly in sub­ur­ban Ame­ri­ca, the boy starts to hate the ack­ward name and itches to cast it off, along with the inheri­ted valu­es it repre­sents. Deter­mi­ned to live a life far remo­ved from that of his parents, Gogol sets off on his own path only to dis­co­ver that the search for iden­ti­ty depends on much more than a name.

‘The Namesa­ke’, geschre­ven door Jhum­pa Lahi­ri, want dat is het boek wat ik ont­van­gen heb, lijkt me daar­om in alle opzich­ten een ruil waar ik geen spijt van ga krij­gen. En nu we alle­bei ons boek in bezit heb­ben, kan de boe­ken­ruil offi­ci­eel van start gaan:

@JuL1ta zal zich aldus gaan ver­die­pen in ‘Tus­sen mes en keel’ van Geer­ten Meij­s­ing, en ik van­zelf­spre­kend in ‘The Namesa­ke’. De komen­de tijd zal ik hier regel­ma­tig mijn lees­er­va­rin­gen delen en afslui­ten met een recen­sie. Het is mij nog niet bekend hoe @JuL1ta dat gaat doen. Zoals gezegd, een aan­tal spel­re­gels moe­ten zich nog uit­kris­ta­li­se­ren. Mis­schien deelt ze haar lees­er­va­ring alleen met mij. Mis­schien wel hele­maal niet en houdt ze het voor zich­zelf. Of mis­schien gaat ze wel in op mijn aan­bod om bij­voor­beeld een gast­blog op mijn site te schrij­ven. Wat zij wil. Zolang we maar boe­ken blij­ven ruilen.