Mijn blog, mijn huis

Van­daag (wacht, even chec­ken of het echt een blog­post van van­daag was, want ik lig wat ach­ter met lezen; ja dus, 16 augus­tus staat er boven) las ik bij @Elja1op1 dat zij haar blog ver­ge­lijkt met een huis. Een onli­ne huis.

Het is een ver­ge­lij­king die mij dier­baar is. Ook ik ervaar het inlog­gen op mijn eigen domein als een soort van thuis­ko­men. Mijn oude blog­posts en jul­lie reac­ties daar­on­der zijn de stil­le getui­gen van de vele gesprek­ken die we in het ver­le­den heb­ben gevoerd. Op de deur­mat nieu­we reac­ties als teken van het door­lo­pen­de bezoek aan mijn huis waar­van de deur altijd open staat, ook wan­neer ik er zelf niet ben. Met een smaak­vol­le inrich­ting hoop ik dat jul­lie het ver­blijf in mijn huis als aan­ge­naam erva­ren net zoals ik dat zelf heb (ondanks dat ik de nei­ging heb regel­ma­tig het meu­bi­lair opnieuw te rang­schik­ken). Ten­slot­te breng ik er stie­kem heel wat uur­tjes door.

Maar ik ben ook niet te beroerd om jul­lie in je huis te komen opzoe­ken. Prach­tig vind ik dat. Al die ver­schil­len­de uitin­gen van hoe jul­lie je onli­ne leven vorm­ge­ven en de ver­ha­len die jul­lie te ver­tel­len heb­ben. In mijn ogen zoveel mooi­er en unie­ker op een eigen domein plus eigen lay­out dan opge­no­men in de een­heids­worst van twit­ter, goog­le+ of facebook. Ja, natuur­lijk gaat het om de inhoud. Maar de inhoud hoeft niet per se tekst te zijn. Of alleen maar tekst. Foto’s, video, illu­stra­ties komen vaak bij een pas­send blog­de­sign veel beter tot hun recht.

En, ook niet onbe­lang­rijk, in jouw huis bepaal jij de omgangs­re­gels. Geen ‘hoge­re macht’ die op basis van ondoor­zich­ti­ge regels foto’s weg­fil­tert, tekst cen­su­reert, blo­gup­da­tes ver­bergt omdat ze min­der inte­res­sant zou­den zijn voor je bezoe­kers van­we­ge hun ver­za­mel­de en gea­na­ly­seer­de onli­ne surf­ge­drag. Niets van dat al. Het is jouw huis en jij bent de huis­ei­ge­naar. Feel the power!

Geef mij dus maar een onli­ne wereld waar ieder zijn/haar eigen plek heeft met alle moge­lijk­he­den om daar te kun­nen plaat­sen wat hij/zij wil op een eigen unie­ke manier. En dat we ver­vol­gens bij elkaar op bezoek gaan en elkaars huis pro­mo­ten zodat de con­tent die we ten­toon­stel­len ook vol­doen­de onder de aan­dacht komt. Ja, dat zou mooi zijn.