Categorieën
Blogpost

Mijn blog, mijn huis

Van­daag (wacht, even chec­ken of het echt een blog­post van van­daag was, want ik lig wat ach­ter met lezen; ja dus, 16 augus­tus staat er boven) las ik bij @Elja1op1 dat zij haar blog ver­ge­lijkt met een huis. Een onli­ne huis.

Het is een ver­ge­lij­king die mij dier­baar is. Ook ik ervaar het inlog­gen op mijn eigen domein als een soort van thuis­ko­men. Mijn oude blog­posts en jul­lie reac­ties daar­on­der zijn de stil­le getui­gen van de vele gesprek­ken die we in het ver­le­den heb­ben gevoerd. Op de deur­mat nieu­we reac­ties als teken van het door­lo­pen­de bezoek aan mijn huis waar­van de deur altijd open staat, ook wan­neer ik er zelf niet ben. Met een smaak­vol­le inrich­ting hoop ik dat jul­lie het ver­blijf in mijn huis als aan­ge­naam erva­ren net zoals ik dat zelf heb (ondanks dat ik de nei­ging heb regel­ma­tig het meu­bi­lair opnieuw te rang­schik­ken). Ten­slot­te breng ik er stie­kem heel wat uur­tjes door.

Maar ik ben ook niet te beroerd om jul­lie in je huis te komen opzoe­ken. Prach­tig vind ik dat. Al die ver­schil­len­de uitin­gen van hoe jul­lie je onli­ne leven vorm­ge­ven en de ver­ha­len die jul­lie te ver­tel­len heb­ben. In mijn ogen zoveel mooi­er en unie­ker op een eigen domein plus eigen lay­out dan opge­no­men in de een­heids­worst van twit­ter, goog­le+ of facebook. Ja, natuur­lijk gaat het om de inhoud. Maar de inhoud hoeft niet per se tekst te zijn. Of alleen maar tekst. Foto’s, video, illu­stra­ties komen vaak bij een pas­send blog­de­sign veel beter tot hun recht.

En, ook niet onbe­lang­rijk, in jouw huis bepaal jij de omgangs­re­gels. Geen ‘hoge­re macht’ die op basis van ondoor­zich­ti­ge regels foto’s weg­fil­tert, tekst cen­su­reert, blo­gup­da­tes ver­bergt omdat ze min­der inte­res­sant zou­den zijn voor je bezoe­kers van­we­ge hun ver­za­mel­de en gea­na­ly­seer­de onli­ne surf­ge­drag. Niets van dat al. Het is jouw huis en jij bent de huis­ei­ge­naar. Feel the power!

Geef mij dus maar een onli­ne wereld waar ieder zijn/haar eigen plek heeft met alle moge­lijk­he­den om daar te kun­nen plaat­sen wat hij/zij wil op een eigen unie­ke manier. En dat we ver­vol­gens bij elkaar op bezoek gaan en elkaars huis pro­mo­ten zodat de con­tent die we ten­toon­stel­len ook vol­doen­de onder de aan­dacht komt. Ja, dat zou mooi zijn.

6 reacties op “Mijn blog, mijn huis”

Mooie ver­ge­lij­king.
Vol­gens mij wordt de wereld mooi­er als we op deze manier vaker bij elkaar op bezoek kunnen.
Men­sen die vaak bij elkaar over de vloer komen, maken geen ruzie. Dus weg met de forums, en leve de blogs.

Ja, ik heb die erva­ring ook. Natuur­lijk is het ook wel afhan­ke­lijk van wat je plaatst en hoe scherp je het brengt, maar ik heb toch het idee dat je een wat mil­de­re dis­cus­sie kunt heb­ben op je eigen site dan het geschreeuw en gebral op fora waar de trol­len en vuur­tjes­op­sto­kers vaak de over­hand heb­ben en het feest­je ver­pes­ten. Maar mis­schien ben ik te opti­mis­tisch en ligt het ook wel aan de wei­nig con­tro­ver­si­ë­le onder­wer­pen die ik op mijn eigen blog plaats.

Ik geloof echt dat dit het begin is van een (tech­ni­sche & juri­di­sche) ont­wik­ke­ling waar­bij we echt bij alles uit­gaan van onze eigen onli­ne plek. Vol­gens mij heet dat een ‘per­so­nal graph’ (zie o.a. http://pde.cc/topics/pdec-blog/). Waar­bij alleen wij de baas zijn over de data en spo­ren die we ach­ter­la­ten op het inter­net en wat daar mee gebeurt en hoe daar wel of niet geld aan wordt ver­diend. Heel radi­caal je eigen huis. 🙂

Het idee staat me wel aan. Nog steeds omarm ik het idee van een vrij inter­net waar­mee je snel met elkaar in con­tact kunt tre­den en waar infor­ma­tie mak­ke­lijk opzoek­baar is in en gedeeld kan wor­den. Maar res­pect voor eigen­doms­recht en pri­va­cy moet wel het uit­gangs­punt blij­ven. Dat regel ik dan lie­ver van­uit mijn eigen huis 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *