Mijn blog, mijn huis

Van­daag (wacht, even check­en of het echt een blog­post van van­daag was, want ik lig wat achter met lezen; ja dus, 16 augus­tus staat er boven) las ik bij @Elja1op1 dat zij haar blog vergelijkt met een huis. Een online huis.

Het is een vergelijk­ing die mij dier­baar is. Ook ik ervaar het inloggen op mijn eigen domein als een soort van thuiskomen. Mijn oude blog­posts en jul­lie reac­ties daaron­der zijn de stille getu­igen van de vele gesprekken die we in het verleden hebben gevo­erd. Op de deur­mat nieuwe reac­ties als teken van het door­lopende bezoek aan mijn huis waar­van de deur alti­jd open staat, ook wan­neer ik er zelf niet ben. Met een smaakvolle inricht­ing hoop ik dat jul­lie het verbli­jf in mijn huis als aan­ge­naam ervaren net zoals ik dat zelf heb (ondanks dat ik de neig­ing heb regel­matig het meu­bi­lair opnieuw te rangschikken). Tenslotte breng ik er stiekem heel wat uurt­jes door.

Maar ik ben ook niet te beroerd om jul­lie in je huis te komen opzoeken. Prachtig vind ik dat. Al die ver­schil­lende uitin­gen van hoe jul­lie je online lev­en vor­mgeven en de ver­halen die jul­lie te vertellen hebben. In mijn ogen zoveel mooier en uniek­er op een eigen domein plus eigen lay­out dan opgenomen in de een­hei­dsworst van twit­ter, google+ of face­book. Ja, natu­urlijk gaat het om de inhoud. Maar de inhoud hoeft niet per se tekst te zijn. Of alleen maar tekst. Foto’s, video, illus­traties komen vaak bij een passend blogde­sign veel beter tot hun recht.

En, ook niet onbe­lan­grijk, in jouw huis bepaal jij de omgangsregels. Geen ‘hogere macht’ die op basis van ondoorzichtige regels foto’s weg­fil­tert, tekst cen­sureert, blogup­dates ver­bergt omdat ze min­der inter­es­sant zouden zijn voor je bezoek­ers van­wege hun verza­melde en geanaly­seerde online sur­fge­drag. Niets van dat al. Het is jouw huis en jij bent de hui­seige­naar. Feel the pow­er!

Geef mij dus maar een online wereld waar ieder zijn/haar eigen plek heeft met alle mogelijkhe­den om daar te kun­nen plaat­sen wat hij/zij wil op een eigen unieke manier. En dat we ver­vol­gens bij elka­ar op bezoek gaan en elka­ars huis pro­moten zodat de con­tent die we ten­toon­stellen ook vol­doende onder de aan­dacht komt. Ja, dat zou mooi zijn.

~ ~ ~

 • Mooie vergelijk­ing.
  Vol­gens mij wordt de wereld mooier als we op deze manier vak­er bij elka­ar op bezoek kun­nen.
  Mensen die vaak bij elka­ar over de vlo­er komen, mak­en geen ruzie. Dus weg met de forums, en leve de blogs.

 • Ja, ik heb die ervar­ing ook. Natu­urlijk is het ook wel afhanke­lijk van wat je plaatst en hoe scherp je het brengt, maar ik heb toch het idee dat je een wat mildere dis­cussie kunt hebben op je eigen site dan het geschree­uw en gebral op fora waar de trollen en vuurt­je­sop­stok­ers vaak de over­hand hebben en het feestje ver­pesten. Maar miss­chien ben ik te opti­mistisch en ligt het ook wel aan de weinig con­tro­ver­siële onder­w­er­pen die ik op mijn eigen blog plaats.

  • Ik geloof echt dat dit het begin is van een (tech­nis­che & juridis­che) ontwik­kel­ing waar­bij we echt bij alles uit­gaan van onze eigen online plek. Vol­gens mij heet dat een ‘per­son­al graph’ (zie o.a. http://pde.cc/topics/pdec-blog/). Waar­bij alleen wij de baas zijn over de data en sporen die we achter­lat­en op het inter­net en wat daar mee gebeurt en hoe daar wel of niet geld aan wordt ver­di­end. Heel rad­i­caal je eigen huis. 🙂

   • Het idee staat me wel aan. Nog steeds omarm ik het idee van een vrij inter­net waarmee je snel met elka­ar in con­tact kunt tre­den en waar infor­matie makke­lijk opzoek­baar is in en gedeeld kan wor­den. Maar respect voor eigen­dom­srecht en pri­va­cy moet wel het uit­gangspunt bli­jven. Dat regel ik dan liev­er vanu­it mijn eigen huis 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets