50books — vraag 32

Van­daag gaan we een test­je uit­voe­ren. Dat doet het altijd wel goed tij­dens de vakan­tie. Lek­ker onder­uit­ge­zakt een aan­tal stel­lin­gen door­ne­men en aan­ge­ven in hoe­ver­re ze op jou van toe­pas­sing zijn.

Ik kwam op het idee door @HellaKuipers die me gis­ter een link door­stuur­de. Of ik nog inspi­ra­tie voor #50books nodig had, was haar vraag. Eer­der zuur­stof, was mijn reac­tie nadat ik net hij­gend en wel terug was gekeerd van een 10 km rond­je ren­nen. Een beet­je later en op adem las ik als­nog de blog­post met de titel: Shit Book Snobs Say: Trans­la­ti­ons. Ofte­wel, de onzin die boeks­nobs ver­kon­di­gen, en wat het voor­al zegt over henzelf.

De strek­king van het arti­kel zal dui­de­lijk zijn, en ik ga er hier ver­der ook niet al te veel woor­den aan spen­de­ren. Ieder­een (her)kent wel een boeks­nob en zal mis­schien moe­ten toe­ge­ven op som­mi­ge pun­ten wel iets boeks­nob­be­rigs te heb­ben. In wel­ke mate? Dat gaan we mid­dels de bij­ge­voeg­de lijst met uit­spra­ken hier­on­der eens in kaart bren­gen. Lees ze alle­maal door en turf hoe­veel er op jou van toe­pas­sing zijn.

Wees eer­lijk! En geef daar­na in je blog / reac­tie aan wat jouw sco­re is en wat jij denkt wat dit over jou zegt. Klopt het? Vind je het onzin? Ken je nog meer van deze uit­spra­ken die boeks­nobs regel­ma­tig bezi­gen, en kun je ook aan­ge­ven wat het vol­gens jou echt bete­kent? Aar­zelf niet om aan te geven wan­neer je denkt dat de boeks­nob een uit­ster­vend ras is en beschermd zou moe­ten wor­den omdat het ook een gevaar zou kun­nen zijn voor de ver­dwij­nen­de boek­cul­tuur in het algemeen.

OK, genoeg intro­duc­tie. Hier vol­gen de uit­spra­ken zoals ze in het oor­spron­ke­lij­ke arti­kel opge­somd ston­den, maar dan voor de han­dig­heid even snel door Goog­le Trans­la­te gehaald, want je hebt vakan­tie of je hebt het niet:

 1. E‑reading is niet het ech­te lezen = Ik heb het nodig dat mijn per­soon­lij­ke voor­keu­ren over lezen wor­den geva­li­deerd als de eni­ge juis­te en moreel ver­he­ven manier;
 2. Ik lees alleen boe­ken die een lite­rai­re prijs heb­ben gewon­nen of klas­sie­kers uit de lite­rai­re canon = Ik kan zelf geen oor­deel vormen;
 3. Boek­blog­gers zijn dode­lijk voor de lite­rai­re kri­tiek! = Ik ben een ver­grij­zen­de blan­ke man in de uitgeverij;
 4. Oh, ik heb nog nooit gehoord van dat boek. Het werd zeker niet  bespro­ken in een van de voor­aan­staan­de boe­ken­bij­la­ges = Ik kan zelf geen oor­deel vormen;
 5. Ik lees geen troep zoals Twi­light Saga / 50 Sha­des / Oprah ’s Book Club selec­tie, en ik tweet dit sta­te­ment mini­maal 50 mil­joen keer = Ik pro­beer nog steeds even kramp­ach­tig cool te zijn als toen ik nog op de mid­del­ba­re school zat;
 6. Het boek is altijd beter dan de film, bas­ta! = Ik heb nog nooit The God­fa­ther of The Prin­cess Bri­de gezien en ik ben ook niet leuk op feestjes;
 7. Rap­mu­ziek is geen poë­zie, daar­voor moet je bij Joni Mit­chell / Bob Dylan / Bel­le and Sebas­ti­an zijn = Ik ben racist;
 8. Ik wei­ger om een ​​e‑reader te gebrui­ken, want ik hou gewoon van die typi­sche oude boek geur. Men­sen die niet hou­den van die geur zijn geen ech­te lezers = De basis voor mijn favo­rie­te par­fum is schimmel;
 9. Men­sen die hun boe­ken kopen bij Ama­zon zijn ver­keerd bezig = Ik heb een besteed­baar inko­men dat ver boven modaal ligt en heb een moreel oor­deel over men­sen die dat voor­recht niet hebben;
 10. Ik mar­keer nooit pagina’s door een hoek­je om te vou­wen, breek nooit een boek open, of eet tij­dens het lezen = Ik heb onre­de­lij­ke ver­wach­tin­gen over hoe graag de men­sen aan wie ik mijn boe­ken nalaat ze eigen­lijk wel wil­len hebben;
 11. Ik denk dat het goed is dat som­mi­ge men­sen uber­haupt al lezen = Ik blijf een mening over je vor­men tot­dat jouw lees­ge­drag gelijk is aan dat van mij, hoe­wel het mij­ne altijd veel beter zal zijn dan dat van jou, omdat ik meer boe­ken door blan­ke man­nen geschre­ven heb gele­zen dan jij;
 12. Ik heb geen tv, want dat is zon­de van mijn lees­tijd. Had ik al gezegd ik heb geen tv heb? Hey. Jij daar. Ik heb geen tv! = Ik ben niet zo inte­res­sant. Ook kijk ik ’ nachts drie uur Uit­zen­ding gemist of On Demand op mijn laptop;
 13. Het kan me niet sche­len wan­neer de hoofd­per­soon onsym­pa­thiek is. Het is het pro­za ​​waar het om gaat = Mijn ver­mo­gen om onuit­staan­ba­re eikels te tole­re­ren maakt me beter dan jou, want jij leest natuur­lijk alleen om te ont­snap­pen aan de dage­lijk­se sleur en ellen­de, wat een infe­ri­eu­re manier van lezen is;
 14. Ik lees geen lief­des­ver­ha­len / thril­lers / wes­terns. Ik lees alleen maar ech­te lite­ra­tuur = Kan iemand beves­ti­gen dat ik een vol­was­se­ne ben?
 15. Ik begrijp niet dat vol­was­se­nen nog steeds jeugd­li­te­ra­tuur lezen. Je bent vol­was­sen, dus hoor je boe­ken voor vol­was­se­nen te lezen = Ik hou niet van dan­sen in de regen of ijs­hoorn­tjes of tram­po­li­nes of eigen­zin­nig­heid en mijn strop­das zit te strak.

 

Net als elke zon­dag ben ik weer erg benieuwd naar jul­lie inzendingen.

Vraag 32:
Hoe hoog scoor jij op de schaal van boeks­nob, en wat zegt dat?

~ ~ ~

23 reacties op “50books — vraag 32”

 1. Haha, mis­schien dat ik ergens stie­kem toch aan deze mee­doe ondanks het feit dat ik geen open­baar blog meer heb. Ten­slot­te is het een veel­zeg­gen­de test, hoewel 😉

 2. Ik geloof wel dat ik een snob ben in het dage­lijks leven. Vol­gens jouw lijst­je niet op gebied van boe­ken. :). Een hele geruststelling.

 3. Pingback: #50books vraag 32 | Carels uitingen

  1. Haha, ja dat was een tenen­krom­mend slecht arti­kel wat ik niet voor­bij kon laten gaan. Hele­maal niets voor mij, maar ik was heel benieuwd hoe jul­lie dit zou­den ervaren.

 4. Pingback: Boekensnobisme – #50books | De wereld van Hendrik-Jan

 5. Pingback: #50books vraag 32 | Plien's boekenblog

Reacties zijn uitgeschakeld.