Een perfecte dag

Vori­ge week deed ik er in mijn blog­post Lees­blog­gen nog wat geheim­zin­nig over, maar op een per­fec­te dag als van­daag hoeft dat niet meer: Een nieu­we lees­club voor blog­gers is een feit!

Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur is een lees­club voor blog­gers met een lite­rai­re smaak. Bij deze Not Just Any Blog Club lezen we gelijk­tij­dig het­zelf­de boek en blog­gen er daar­na over in wel­ke vorm we maar wil­len; dat kan een recen­sie zijn, column, mini-essay, een beeld, of een ande­re vorm.

Op de site van Not Just Any Book kun je uit­ge­breid lezen wat de acti­vi­tei­ten en spel­re­gels zijn voor deze lees­club. Op deze plek wil ik een oproep plaat­sen om ook mee te doen. Want wat is er nu leu­ker dan met regel­maat een nieuw boek toe­ge­stuurd te krij­gen, dat ver­vol­gens te lezen, erover te blog­gen en er met de ande­re club­le­den over te discussiëren?

Bij mij lijkt het in ieder geval te pas­sen in een ont­wik­ke­ling van de laat­ste maan­den waar­in ik gelei­de­lijk aan meer tijd uit­trek voor lezen en het uit­wer­ken van mijn lees­er­va­ring. Het is een bron van inspi­ra­tie tot blog­gen waar ik me pret­tig bij ben gaan voe­len. Ik weet en accep­teer dat het ten kos­te zal gaan van ande­re hobby’s die ik in mijn vrije tijd beoe­fen, maar in het tem­po waar­in ik lees (lang­zaam) kan het niet anders. Mis­schien dat door fre­quen­ter te lezen ik de snel­heid weer iet­wat kan opschroe­ven. Ech­ter ik ben altijd bang belang­rij­ke of mooie pas­sa­ges op die manier te mis­sen. Voor­als­nog laat ik me niet opja­gen, lees in mijn eigen rit­me en geniet van al het moois wat voor­bij komt en voor­bij gaat komen via deze nieu­we leesclub.

Wil jij ook elke twee weken een boek ont­van­gen om daar­over te blog­gen? Schrijf je dan in voor de Not Just Any Blog Club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ door een mail te stu­ren naar info [at] notjustanybook.nl o.v.v. Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Ver­meld daar­in ook je adres­ge­ge­vens (voor het toe­stu­ren van de boe­ken). Aar­zel niet en bedenk, hoe meer lees­blog­gers, des te meer leesblogposts.

Come on, and make this day a per­fect day!

~ ~ ~

14 reacties op “Een perfecte dag”

 1. Hej Peter,
  Om maar met de deur in huis te val­len: nee, ik doe niet mee.
  Ik was betrok­ken bij de tweetwis­se­ling waar het idee voor een even­tu­e­le lees­club tot stand kwam en was toen enthou­si­ast, samen met nog wat tweeps.
  Maar nu is het opeens een club met regels en staat alles in dienst van ‘not just any book’ die met het idee aan de haal ging.
  Met deze strak­ke manier vol regels en afspra­ken heb ik niet zoveel. Vind het jam­mer dat het zo is gegaan maar als dit voor jul­lie een goe­de manier is vind ik het pri­ma. Ik hoop dan ook oprecht dat het een suc­ces wordt!
  Kort­om, suc­ces en veel leesplezier!

  1. Hoi Lies­beth, we speel­den zelf al heel lang met het idee om een lees­club voor blog­gers op te rich­ten. Dat had­den we dus sowie­so gedaan. We zijn er dus niet mee aan de haal gegaan. We heb­ben juist in over­leg met de betrok­ken blog­gers de ‘regels’ bepaald. Not Just Any Book ver­dient hier ver­der ook niets mee, de coör­di­na­tie kost ons tijd maar we vin­den het leuk dit te organiseren.

   1. Hej Peter,
    Dat is pri­ma, echt. En ik had inder­daad aan­ge­ge­ven voor­lo­pig nog even niet mee te wil­len doen maar was wel enthou­si­ast. De manier waar­op ik er nu van hoor­de vond ik niet leuk te meer daar ik echt het gevoel kreeg dat het opeens alle­maal ‘not just any book’ was. Niet zozeer dat er aan zou wor­den ver­diend (heb ik niet eens over nage­dacht) maar meer de wij­ze waarop.
    Ik hoop oprecht dat het gaat sla­gen en dat het jul­lie veel ple­zier oplevert!
    groet,
    Liesbeth

     1. Hej Lin­da,
      Nee, nu nog niet. Maar als mijn Nieu­we Leven begint ga ik er over den­ken! Eerst maar eens even kij­ken hoe ik dat zon­der kleer­scheu­ren ga halen…:-)

 2. Ik doe ook niet mee. Wat een spon­taan idee was https://twitter.com/HellaKuipers/status/365547463387512832
  , is vlie­gens­vlug gean­nexeerd door een com­mer­ci­ë­le par­tij (zon­der Lies­beth daar­bij uit te nodi­gen), com­pleet met “te lezen boe­ken” en “de club beoogt.”
  Geen klei­ne lees­club zoals we die ken­nen van de boek­blog­gers http://heldenreis.nl/tag/boekbloggers (waar­bij de leden zelf de boe­ken kie­zen) maar een groots gebeu­ren ten bate van een boe­ken­mar­ke­teer. Niet mijn kop­je thee, maar natuur­lijk pri­ma voor wie dat geen punt vindt. Succes!

  1. Dag Hel­la, Lies­beth had in die tweetwis­se­ling al aan­ge­ge­ven nog niet mee te wil­len doen, maar later in te stap­pen ivm druk­te. Ieder­een is uit­ge­no­digd! En de lees­lijst wordt wel dege­lijk vast­ge­steld in over­leg met de deelnemers.

  2. @Hella, zon­der par­tij te kiezen… 🙂

   Ik heb hier­over met Cathe­lij­ne al op en na 19 juni een mail­wis­se­ling gehad. Het idee was dus niet nieuw. Wel lijkt het dat Cathe­lij­ne zich niet dui­de­lijk heeft uit­ge­drukt in de tweet­ses­sie. Ze had kun­nen aan­ge­ven dat er al idee­ën waren om zoiets te begin­nen. Dat kon ik niet terug­le­zen uit de tweets. 

   Hoe dan ook, ik vind het idee leuk en doe graag mee.

Reacties zijn uitgeschakeld.