Een perfecte dag

Vorige week deed ik er in mijn blog­post Lees­bloggen nog wat geheimzin­nig over, maar op een per­fecte dag als van­daag hoeft dat niet meer: Een nieuwe leesclub voor blog­gers is een feit!

Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur is een leesclub voor blog­gers met een lit­eraire smaak. Bij deze Not Just Any Blog Club lezen we gelijk­ti­jdig het­zelfde boek en bloggen er daar­na over in welke vorm we maar willen; dat kan een recen­sie zijn, col­umn, mini-essay, een beeld, of een andere vorm.

Op de site van Not Just Any Book kun je uit­ge­breid lezen wat de activiteit­en en spel­regels zijn voor deze leesclub. Op deze plek wil ik een oproep plaat­sen om ook mee te doen. Want wat is er nu leuk­er dan met regel­maat een nieuw boek toeges­tu­urd te kri­j­gen, dat ver­vol­gens te lezen, erover te bloggen en er met de andere cluble­den over te dis­cus­siëren?

Bij mij lijkt het in ieder geval te passen in een ontwik­kel­ing van de laat­ste maan­den waarin ik gelei­delijk aan meer tijd uit­trek voor lezen en het uitwerken van mijn leeser­var­ing. Het is een bron van inspi­ratie tot bloggen waar ik me pret­tig bij ben gaan voe­len. Ik weet en accepteer dat het ten koste zal gaan van andere hobby’s die ik in mijn vri­je tijd beoe­fen, maar in het tem­po waarin ik lees (langza­am) kan het niet anders. Miss­chien dat door fre­quenter te lezen ik de snel­heid weer iet­wat kan opschroeven. Echter ik ben alti­jd bang belan­grijke of mooie pas­sages op die manier te mis­sen. Vooral­snog laat ik me niet opja­gen, lees in mijn eigen ritme en geni­et van al het moois wat voor­bij komt en voor­bij gaat komen via deze nieuwe leesclub.

Wil jij ook elke twee weken een boek ont­van­gen om daarover te bloggen? Schri­jf je dan in voor de Not Just Any Blog Club ‘Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur’ door een mail te sturen naar info [at] notjustanybook.nl o.v.v. Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur. Ver­meld daarin ook je adres­gegevens (voor het toes­turen van de boeken). Aarzel niet en bedenk, hoe meer lees­blog­gers, des te meer lees­blog­posts.

Come on, and make this day a per­fect day!

~ ~ ~

14 Comments

Hej Peter,
Om maar met de deur in huis te vallen: nee, ik doe niet mee.
Ik was betrokken bij de tweet­wissel­ing waar het idee voor een eventuele leesclub tot stand kwam en was toen ent­hou­si­ast, samen met nog wat tweeps.
Maar nu is het opeens een club met regels en staat alles in dienst van ‘not just any book’ die met het idee aan de haal ging.
Met deze strakke manier vol regels en afsprak­en heb ik niet zoveel. Vind het jam­mer dat het zo is gegaan maar als dit voor jul­lie een goede manier is vind ik het pri­ma. Ik hoop dan ook oprecht dat het een suc­ces wordt!
Kor­tom, suc­ces en veel leesplezi­er!

Hoi Lies­beth, we speelden zelf al heel lang met het idee om een leesclub voor blog­gers op te richt­en. Dat had­den we dus sowieso gedaan. We zijn er dus niet mee aan de haal gegaan. We hebben juist in over­leg met de betrokken blog­gers de ‘regels’ bepaald. Not Just Any Book ver­di­ent hier verder ook niets mee, de coör­di­natie kost ons tijd maar we vin­den het leuk dit te organ­is­eren.

Hej Peter,
Dat is pri­ma, echt. En ik had inder­daad aangegeven voor­lop­ig nog even niet mee te willen doen maar was wel ent­hou­si­ast. De manier waarop ik er nu van hoorde vond ik niet leuk te meer daar ik echt het gevoel kreeg dat het opeens alle­maal ‘not just any book’ was. Niet zozeer dat er aan zou wor­den ver­di­end (heb ik niet eens over nagedacht) maar meer de wijze waarop.
Ik hoop oprecht dat het gaat sla­gen en dat het jul­lie veel plezi­er oplev­ert!
groet,
Lies­beth

Hej Lin­da,
Nee, nu nog niet. Maar als mijn Nieuwe Lev­en begint ga ik er over denken! Eerst maar eens even kijken hoe ik dat zon­der kleer­scheuren ga halen…:-)

Ik doe ook niet mee. Wat een spon­taan idee was https://twitter.com/HellaKuipers/status/365547463387512832
, is vliegensvlug gean­nex­eerd door een com­mer­ciële par­tij (zon­der Lies­beth daar­bij uit te nodi­gen), com­pleet met “te lezen boeken” en “de club beoogt.”
Geen kleine leesclub zoals we die ken­nen van de boek­blog­gers http://heldenreis.nl/tag/boekbloggers (waar­bij de leden zelf de boeken kiezen) maar een groots gebeuren ten bate van een boeken­mar­ke­teer. Niet mijn kop­je thee, maar natu­urlijk pri­ma voor wie dat geen punt vin­dt. Suc­ces!

Dag Hel­la, Lies­beth had in die tweet­wissel­ing al aangegeven nog niet mee te willen doen, maar lat­er in te stap­pen ivm druk­te. Iedereen is uitgen­odigd! En de leesli­jst wordt wel degelijk vast­gesteld in over­leg met de deel­ne­mers.

@Hella, zon­der par­tij te kiezen… 🙂

Ik heb hierover met Cathe­li­jne al op en na 19 juni een mail­wis­sel­ing gehad. Het idee was dus niet nieuw. Wel lijkt het dat Cathe­li­jne zich niet duidelijk heeft uitge­drukt in de tweet­sessie. Ze had kun­nen aangeven dat er al ideeën waren om zoi­ets te begin­nen. Dat kon ik niet teruglezen uit de tweets.

Hoe dan ook, ik vind het idee leuk en doe graag mee.

Geef een reactie