Categorieën
Blogpost

Maandag, 26 augustus 2013

Een per­fec­te dag

Vori­ge week deed ik er in mijn blog­post Lees­blog­gen nog wat geheim­zin­nig over, maar op een per­fec­te dag als van­daag hoeft dat niet meer: Een nieu­we lees­club voor blog­gers is een feit!

Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur is een lees­club voor blog­gers met een lite­rai­re smaak. Bij deze Not Just Any Blog Club lezen we gelijk­tij­dig het­zelf­de boek en blog­gen er daar­na over in wel­ke vorm we maar wil­len; dat kan een recen­sie zijn, column, mini-essay, een beeld, of een ande­re vorm.

Op de site van Not Just Any Book kun je uit­ge­breid lezen wat de acti­vi­tei­ten en spel­re­gels zijn voor deze lees­club. Op deze plek wil ik een oproep plaat­sen om ook mee te doen. Want wat is er nu leu­ker dan met regel­maat een nieuw boek toe­ge­stuurd te krij­gen, dat ver­vol­gens te lezen, erover te blog­gen en er met de ande­re club­le­den over te discussiëren?

Bij mij lijkt het in ieder geval te pas­sen in een ont­wik­ke­ling van de laat­ste maan­den waar­in ik gelei­de­lijk aan meer tijd uit­trek voor lezen en het uit­wer­ken van mijn lees­er­va­ring. Het is een bron van inspi­ra­tie tot blog­gen waar ik me pret­tig bij ben gaan voe­len. Ik weet en accep­teer dat het ten kos­te zal gaan van ande­re hobby’s die ik in mijn vrije tijd beoe­fen, maar in het tem­po waar­in ik lees (lang­zaam) kan het niet anders. Mis­schien dat door fre­quen­ter te lezen ik de snel­heid weer iet­wat kan opschroe­ven. Ech­ter ik ben altijd bang belang­rij­ke of mooie pas­sa­ges op die manier te mis­sen. Voor­als­nog laat ik me niet opja­gen, lees in mijn eigen rit­me en geniet van al het moois wat voor­bij komt en voor­bij gaat komen via deze nieu­we leesclub.

Wil jij ook elke twee weken een boek ont­van­gen om daar­over te blog­gen? Schrijf je dan in voor de Not Just Any Blog Club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ door een mail te stu­ren naar info [at] notjustanybook.nl o.v.v. Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Ver­meld daar­in ook je adres­ge­ge­vens (voor het toe­stu­ren van de boe­ken). Aar­zel niet en bedenk, hoe meer lees­blog­gers, des te meer leesblogposts.

Come on, and make this day a per­fect day!

7 reacties op “Maandag, 26 augustus 2013”

Hoi Lies­beth, we speel­den zelf al heel lang met het idee om een lees­club voor blog­gers op te rich­ten. Dat had­den we dus sowie­so gedaan. We zijn er dus niet mee aan de haal gegaan. We heb­ben juist in over­leg met de betrok­ken blog­gers de ‘regels’ bepaald. Not Just Any Book ver­dient hier ver­der ook niets mee, de coör­di­na­tie kost ons tijd maar we vin­den het leuk dit te organiseren.

Hej Peter,
Dat is pri­ma, echt. En ik had inder­daad aan­ge­ge­ven voor­lo­pig nog even niet mee te wil­len doen maar was wel enthou­si­ast. De manier waar­op ik er nu van hoor­de vond ik niet leuk te meer daar ik echt het gevoel kreeg dat het opeens alle­maal ‘not just any book’ was. Niet zozeer dat er aan zou wor­den ver­diend (heb ik niet eens over nage­dacht) maar meer de wij­ze waarop.
Ik hoop oprecht dat het gaat sla­gen en dat het jul­lie veel ple­zier oplevert!
groet,
Liesbeth

Hej Lin­da,
Nee, nu nog niet. Maar als mijn Nieu­we Leven begint ga ik er over den­ken! Eerst maar eens even kij­ken hoe ik dat zon­der kleer­scheu­ren ga halen…:-)

Dag Hel­la, Lies­beth had in die tweetwis­se­ling al aan­ge­ge­ven nog niet mee te wil­len doen, maar later in te stap­pen ivm druk­te. Ieder­een is uit­ge­no­digd! En de lees­lijst wordt wel dege­lijk vast­ge­steld in over­leg met de deelnemers.

@Hella, zon­der par­tij te kiezen… 🙂

Ik heb hier­over met Cathe­lij­ne al op en na 19 juni een mail­wis­se­ling gehad. Het idee was dus niet nieuw. Wel lijkt het dat Cathe­lij­ne zich niet dui­de­lijk heeft uit­ge­drukt in de tweet­ses­sie. Ze had kun­nen aan­ge­ven dat er al idee­ën waren om zoiets te begin­nen. Dat kon ik niet terug­le­zen uit de tweets. 

Hoe dan ook, ik vind het idee leuk en doe graag mee.

Reacties zijn gesloten.