Vandaag was

Van­daag was het dan ein­de­lijk zover. Na weken van inten­sief trai­nen (zoals dat zo mooi heet in het sport­jar­gon) ging ik deze mid­dag op weg naar Ede om voor het eerst sinds lan­ge tijd weer eens een spor­tie­ve uit­da­ging in wed­strijd­ver­band aan te gaan: 10 kilo­me­ter hard­lo­pen voor het goe­de doel!

Voor wie mij op twit­ter een beet­je volgt, moet het geen geheim zijn dat ik deze afstand regel­ma­tig loop. Voor­al op de zon­dag­och­tend na het beluis­te­ren van de #pop­me­di­ta­tie en het schrij­ven van een nieu­we #50books vraag, trek ik stee­vast de ren­schoe­nen aan en pro­beer bin­nen het uur weer terug te zijn. Het lukt me gere­geld om de 10 kilo­me­ter in 55 minu­ten te vol­tooi­en, dus ik durf­de het wel aan om mijn collega’s te ver­tel­len dat dit dan ook de streef­tijd zou gaan wor­den voor deze run.

Waar ik het meest tegen­op zag was het gedrang bij de start en in de eer­ste kilo­me­ters, maar dat bleek heel erg mee te val­len. Ik had het geluk rede­lijk voor­aan te staan en strui­kel­par­tij­en ble­ven uit. Daar­na was het zoe­ken naar het juis­te tem­po. En vol­gens de meer erva­ren lopers is dat er maar een­tje: je eigen tem­po! Toch besloot ik ergens rond de vier kilo­me­ter aan te klam­pen bij een stu­den­te van de uni­ver­si­teit Utrecht (dat sug­ge­reer­de althans haar shirtje) die mij voor­bij snel­de. Tot aan de laat­ste kilo­me­ter hield ik dat vol waar­na ik terug­scha­kel­de naar een iets lang­za­mer tem­po en haar uit het oog ver­loor. Maar het had gehol­pen. Rede­lijk fris kwam ik over de finish in een voor mij nieuw per­soon­lijk record van 53 minuten!

Samen met mijn collega’s stond ik niet veel later met een opge­to­gen gevoel klaar voor de groepsfoto.

WE DID IT!

~ ~ ~

En de vol­gen­de uit­da­ging ligt alweer in het ver­schiet. Op zon­dag 15 sep­tem­ber wacht de duo-mara­thon van Win­ters­wijk. Daar is het moge­lijk om met z’n 2‑en de mara­thon te vol­tooi­en. Niet door alle­bei te lopen, maar om beur­ten te lopen en te fiet­sen. Ik ga samen met iemand die bin­nen­kort de mara­thon van Amster­dam wil lopen en in Win­ters­wijk als gene­ra­le repe­ti­tie de 30 kilo­me­ter in één ruk wil uit­lo­pen. Daar­na zal ik de res­te­ren­de 12 kilo­me­ter doen. En nu maar hopen dat hij dan ook daad­wer­ke­lijk de vol­le 30 kilo­me­ter voor elkaar krijgt, want anders gaat het voor mij ook afzien worden.