50books — Vraag 35

Deze blog­post is deel 35 van 50 in de serie 50books — 2013

Wan­neer je regel­matig een boekhan­del bezoekt, of een bepaalde auteur op de voet vol­gt, dan kan het haast niet anders dat je een keer in de gele­gen­heid bent geweest een signeers­essie bij te wonen. Zek­er ron­dom de Boeken­week loop je grote kans tij­dens een bezoek­je aan de boeken­han­del een meer of min­der bek­ende auteur aan een tafelt­je te zien zit­ten, waar hopelijk voor het ego van de betr­e­f­fende signeerder een lange rij liefheb­bers met vee­lal een stapelt­je boeken in de hand wacht­en op lief­st een per­soon­lijke bood­schap in als het kan zwierig hand­schrift op het schut­blad.

Vanzelf­sprek­end hoort daar tegen­wo­ordig ook nog vaak de ver­plichte ‘self­ie’ samen met de schri­jver bij. Niets mis mee, wat mij betre­ft. Het kan de band tussen lez­er en schri­jver alleen maar ver­sterken. Niet te vergelijken natu­urlijk met een oud­er­wetse bloed­band waar twee vrien­den voor het lev­en elka­ar een snee in de pols bezor­gen en daar­na hun bloed ver­men­gen als teken van eeuwige trouw, maar vee­lal zal de lez­er die wat gerichte aan­dacht heeft gekre­gen van de schri­jver dit niet snel ver­geten. De gesigneerde boeken kri­j­gen een spe­ci­aal plaat­sje in de boekenkast of wor­den miss­chien wel per­ma­nent ten­toongesteld op de leestafel.

Vak­er dan andere boeken wor­den ze lat­er nog eens ter hand genomen om de handteken­ing en bood­schap te bestud­eren. Fam­i­lie en vrien­den die op bezoek komen en die een geza­men­lijke inter­esse tonen voor de auteur wor­den ver­zocht een kijk­je te nemen (met de heimelijk verwacht­ing dat ze hun jaloezie niet onder stoe­len of banken zullen steken). In geuren en kleuren wordt ver­vol­gens het bijbe­horende ver­haal achter de per­soon­lijke bood­schap uitvo­erig verteld. En hoe bij­zon­der het wel niet is dat de bewon­derde auteur dat in zijn/haar hand­schrift nu vereeuwigd heeft.

In de tijd dat ik nog wat vak­er tweede­hands boeken kocht, kwam ik soms zo’n gesigneerd exem­plaar tegen. Ik mocht dan graag fan­taseren wat het ver­haal bij dit bewuste boek was. Zek­er wan­neer de bood­schap iet­wat cryp­tisch was. Ver­wees het naar een geheime liefde? Was de bood­schap voor de koper/eigenaar van het boek zelf bedoeld, of vor­mde het boek samen met de bood­schap een cadeau? En was de ont­vanger zelf niet hele­maal gecharmeerd hier­van zodat het boek al snel van de hand werd gedaan?

Er zijn gevallen dat ik alleen al daarom een boek heb aangeschaft. Het gaf ze een extra dimen­sie ondanks (of dankz­ij?) dat ik slechts kon raden naar de beteke­nis van deze addi­tionele laag. Ook bij mij kre­gen ze een spe­ci­aal plaat­sje in de boekenkast. Naast de boeken waar­voor ik zelf in de rij heb ges­taan om ze te lat­en signeren.

Vraag 35:
Hebben jul­lie ook (een) gesigneerd boek(en) met een spe­ci­aal ver­haal?

vraag34

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 3450books — Vraag 36 »

15 Comments

Geef een reactie