50books — Vraag 35

Wan­neer je regel­ma­tig een boek­han­del bezoekt, of een bepaal­de auteur op de voet volgt, dan kan het haast niet anders dat je een keer in de gele­gen­heid bent geweest een sig­neer­ses­sie bij te wonen. Zeker rond­om de Boe­ken­week loop je gro­te kans tij­dens een bezoek­je aan de boe­ken­han­del een meer of min­der beken­de auteur aan een tafel­tje te zien zit­ten, waar hope­lijk voor het ego van de betref­fen­de sig­neer­der een lan­ge rij lief­heb­bers met veel­al een sta­pel­tje boe­ken in de hand wach­ten op liefst een per­soon­lij­ke bood­schap in als het kan zwie­rig hand­schrift op het schutblad.

Van­zelf­spre­kend hoort daar tegen­woor­dig ook nog vaak de ver­plich­te ‘sel­fie’ samen met de schrij­ver bij. Niets mis mee, wat mij betreft. Het kan de band tus­sen lezer en schrij­ver alleen maar ver­ster­ken. Niet te ver­ge­lij­ken natuur­lijk met een ouder­wet­se bloed­band waar twee vrien­den voor het leven elkaar een snee in de pols bezor­gen en daar­na hun bloed ver­men­gen als teken van eeu­wi­ge trouw, maar veel­al zal de lezer die wat gerich­te aan­dacht heeft gekre­gen van de schrij­ver dit niet snel ver­ge­ten. De gesig­neer­de boe­ken krij­gen een spe­ci­aal plaats­je in de boe­ken­kast of wor­den mis­schien wel per­ma­nent ten­toon­ge­steld op de leestafel.

Vaker dan ande­re boe­ken wor­den ze later nog eens ter hand geno­men om de hand­te­ke­ning en bood­schap te bestu­de­ren. Fami­lie en vrien­den die op bezoek komen en die een geza­men­lij­ke inte­res­se tonen voor de auteur wor­den ver­zocht een kijk­je te nemen (met de hei­me­lijk ver­wach­ting dat ze hun jaloe­zie niet onder stoe­len of ban­ken zul­len ste­ken). In geu­ren en kleu­ren wordt ver­vol­gens het bij­be­ho­ren­de ver­haal ach­ter de per­soon­lij­ke bood­schap uit­voe­rig ver­teld. En hoe bij­zon­der het wel niet is dat de bewon­der­de auteur dat in zijn/haar hand­schrift nu ver­eeu­wigd heeft.

In de tijd dat ik nog wat vaker twee­de­hands boe­ken kocht, kwam ik soms zo’n gesig­neerd exem­plaar tegen. Ik mocht dan graag fan­ta­se­ren wat het ver­haal bij dit bewus­te boek was. Zeker wan­neer de bood­schap iet­wat cryp­tisch was. Ver­wees het naar een gehei­me lief­de? Was de bood­schap voor de koper/eigenaar van het boek zelf bedoeld, of vorm­de het boek samen met de bood­schap een cadeau? En was de ont­van­ger zelf niet hele­maal gechar­meerd hier­van zodat het boek al snel van de hand werd gedaan?

Er zijn geval­len dat ik alleen al daar­om een boek heb aan­ge­schaft. Het gaf ze een extra dimen­sie ondanks (of dank­zij?) dat ik slechts kon raden naar de bete­ke­nis van deze addi­ti­o­ne­le laag. Ook bij mij kre­gen ze een spe­ci­aal plaats­je in de boe­ken­kast. Naast de boe­ken waar­voor ik zelf in de rij heb gestaan om ze te laten signeren.

Vraag 35:
Heb­ben jul­lie ook (een) gesig­neerd boek(en) met een spe­ci­aal verhaal?

~ ~ ~

15 reacties op “50books — Vraag 35”

  1. Pingback: #50books, vraag 35 | Carels uitingen

  2. Pingback: 50books – Vraag 36

Reacties zijn uitgeschakeld.