Privacy

Vaan­daag mocht ik van mijn werkgev­er al om 16 uur vertrekken. Dan zou het mij zo goed als zek­er lukken vóór 17 uur thuis te zijn om nog enkele con­fer­ence calls te kun­nen bij­wo­nen. Lekker in mijn vri­jeti­jd­sklof en met het bord op schoot. Dankbaar stapte ik in mijn autoot­je en stemde de radio af op 1. Ik viel in een economiepro­gram­ma met een pan­el van deskundi­gen. Smullen!

Nadat in min­der dan 10 minuten de hele pen­sioen­prob­lematiek er doorheen was gejaagd kwam het gesprek op een onlangs opgestapte topbestu­ur­der (de naam is me ontschoten) bij KPN. Van­wege pri­va­cyre­de­nen. De vraag die opge­wor­pen werd was wat daar nu achter zou zit­ten. Want opstap­pen van­wege pri­va­cyre­de­nen, daar moet wel een lucht­je aan zit­ten gezien de geschiede­nis bij KPN waar de laat­ste tijd wel heel vaak topbestu­ur­ders vertrekken ter­wi­jl ze juist op dit moment hard nodig zijn. ‘Alle hens van dek, in plaats van aan dek’ zo grapte iemand in de stu­dio. Ik zei al, ‘Smullen!’

Het gespeculeer was niet van de lucht. En dat was logisch, aldus een van de pan­elle­den, omdat er tenslotte niet meer info was gegeven over wat die pri­va­cyre­de­nen dan wel waren. Was dat wel gebeurd, dan waren al deze spec­u­laties niet nodig. Ja, zo bedacht ik me, dan zouden we nu bijvoor­beeld weten dat zijn/haar zoontje/dochtertje leukemie had en dat het gezin besloten had om zich volledig op de ver­zorg­ing van het kind te con­cen­tr­eren. Of miss­chien was de topbestu­ur­der wel vreemdge­gaan! Dat zou pas smullen zijn! Oh nee, dit was een economiepro­gram­ma. Daar heeft men het niet over dit soort triv­iale zak­en.

Opeens riep iemand (op de radio wel­tev­er­staan) dat de tij­den veran­derd zijn. Dat aan­deel­houd­ers tegen­wo­ordig het recht had­den op meer infor­matie dan alleen maar zo’n niet­szeggend state­ment als pri­va­cyre­de­nen. Allereerst vroeg ik me nog af met hoeveel meer gegevens de aan­deel­houd­ers en andere belang­stel­len­den (zoals pan­elle­den op de radio) genoe­gen nemen voor­dat ze ein­delijk zouden stop­pen met hun gespeculeer over wat er nu daad­w­erke­lijk aan de hand was. Open­baar­mak­ing van het medisch dossier van hun ern­stig zieke kind? Een sex­tape waarop zow­el topbestu­ur­der als one-night-stand duidelijk herken­baar in beeld zijn? Had ik al gezegd dat het smullen was?

Tot­dat het woord­je ‘recht’ meer aan­dacht begon op te eisen. Wat nu recht op meer info met betrekking tot pri­va­cy? Hoe­zo hoeven aan­deel­houd­ers en andere aas­gieren met min­der geen genoe­gen meer te nemen? Ik merk­te dat ik me met de dis­cussie op de radio begon te bemoeien. Nooit een goed teken. Gelukkig was het onder­w­erp snel daar­na afgelopen. Het opge­brachte voor­beeld van de hoog­ste baas bij Akzo-Nobel die vlak na zijn aantre­den bek­end­maak­te tijdelijk terug te tre­den wegens een burnout waar­na de aan­de­len gekelderd waren had de eens­gezind­heid onder de pan­elle­den over meer info alsnog verdeeld. Mijn opge­won­den zijn zak­te weg. Het zou zo’n vaart wel niet lopen.

Een­maal thuis gooide ik een maalti­jd in de mag­netron (smullen!), trok wat gemakke­lijks aan en plofte met m’n lap­top en mobielt­je op de bank. Het inbel­num­mer voor de call kende ik uit mijn hoofd. Pre­cies op tijd voor het eerste agen­da­punt: of we niet eens een keert­je een video­con­fer­ence kon­den opzetten. Zodat we elka­ar kon­den zien. Ik bedacht hoe ik erbij zat/lag. No way!

privacy

~ ~ ~

1 Comment

Heer­lijk, pri­va­cy. Dan houden we nog lekker veel opties open. Prikkelt de fan­tasie. Hoewel, zo’n KPN-bestu­ur­der, dat prikkelt bij mij weinig.

Ik kan me voorstellen dat je zo’n video­con­fer­ence NIET ziet zit­ten.

Geef een reactie