50books — Vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 50 in de serie 50books — 2013

Voor de veran­der­ing heb ik deze blog­post eens in het vooruit geschreven. Noodza­ke­lijk. Want ter­wi­jl jul­lie dit lezen (ik ga ervan uit dat er alti­jd wel een paar trouwe #50books vol­gers zijn die ’s ocht­ends vroeg al meteen de nieuwe vraag opzoeken) ben ik onder­weg naar Win­ter­swijk voor de marathon aldaar. Het bij­zon­dere is dat je deze marathon als duo kunt lopen. Dus geza­men­lijk de afs­tand over­bruggen door beurtel­ings te fiet­sen en te lopen. In dit geval ga ik met iemand die als voor­berei­d­ing voor de marathon van Ams­ter­dam in okto­ber, mor­gen als laat­ste test 30 km aan één stuk wil lopen. Daar­na mag ik de laat­ste 12 km afleggen.

Dus daarom schri­jf ik nu (zater­da­gavond) alvast de nieuwe #50books vraag. Iets wat ik anders alti­jd op de zondagocht­end doe. En wat is nu meer toepas­selijk­er dan een vraag die lezen en sporten com­bi­neert. Niet of jul­lie denken dat lezen vergeleken kan wor­den met (top)sport, maar welk boek jul­lie is bijge­bleven waarin een bepaalde sport cen­traal staat. Miss­chien omdat het een sport was die je zelf al beoe­fende, of dat je juist van­wege het ver­haal ermee bent begonnen. Het kan ook zijn dat de heroïek (of in som­mige gevallen, de tragiek) van een sportver­haal je alti­jd is bijge­bleven.

Je hoeft je niet te beperken tot romans waar sport is ver­w­even in het plot. Natu­urlijk mag je ook een (auto)biografie nomineren als jouw favori­ete sportver­haal. Of een diep­gravende reportage die bijvoor­beeld de geld­stromen bin­nen de voet­bal­w­ereld blootlegt of met nieuwe onthullin­gen komt over het vele gebruik van ver­bo­den mid­de­len om de sport­presta­ties te ver­beteren. Zolang het maar als (e)boek is uit­gegeven, kan het genoemd wor­den.

Miss­chien ten overvloede, maar er is geen enkele reden om je te beperken tot één titel. Hoe meer hoe liev­er. Als je er maar een korte beschri­jv­ing bij geeft waarom het boek jou zo heeft aange­spro­ken, zodat er hopelijk weer meer lez­ers ent­hou­si­ast wor­den om deze boeken te gaan lezen. Ik ben zoals alti­jd weer heel erg benieuwd waar jul­lie mee aan komen zetten!

Vraag 36:
Wat is jouw favori­ete sport­boek?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 3550books — Vraag 37 »

19 Comments

Geef een reactie