De spoken

Begin augus­tus las ik het boek ‘De Terugge­keer­den’ van Jason Mott en over mijn leeser­var­ing schreef ik daar­na een blog. Samen­vat­tend zou je kun­nen stellen dat ik niet zo ent­hou­si­ast was over het boek zelf, maar dat ik voor­namelijk van­wege het the­ma tot de laat­ste bladz­i­jde ben bli­jven door­lezen. Dat plot­sklaps over­al (reeds lang) overleden per­so­n­en opduiken vond ik tamelijk uniek. Nu eens niet als zom­bies, maar gewoon in hun hoedanigheid net voor­dat ze kwa­men te over­li­j­den. Zo stond ineens een jonget­je van 10 jaar op de stoep bij zijn oud­ers. Tien­tallen jaren nadat hij op zijn ver­jaardag was ver­dronken in een riv­i­er. De vele exis­ten­tiële vra­gen die de komst van deze Terugge­keer­den met zich mee­bracht en hoe de auteur hier invulling aan gaf vond ik uitein­delijk boeien­der dan hoe hij dat had weten te ver­tal­en naar een span­nend ver­haal (er stond tenslotte ‘thriller’ ver­meld als genre op het omslag).

Wat nog meer op het omslag viel te lezen was dat men over het alge­meen nogal gecharmeerd was van dit prozade­bu­ut. Dit zou moeten blijken uit het feit dat ‘alleen op basis van het ongecor­rigeerde man­u­script een bid­ding war uit­brak over de film­recht­en’. Uitein­delijk was het de pro­duc­tiemaatschap­pij van Brad Pitt die als win­naar uit deze stri­jd kwam.

En nu mag ik maar hopen dat hij hier geen spi­jt van gaat kri­j­gen, want toe­val­liger­wi­js kreeg ik dit week­end in de NRC een adver­ten­tie voor de DVD box van Les Revenants (Rebound of ook wel The Returned) onder ogen. De strekking van het eerste seizoen van deze Franse tv-serie ver­toont namelijk wel erg veel overeenkom­sten met De Terugge­keer­den:

Camille, een 15-jarig meis­je dat al vier jaar ver­mist wordt, keert huiswaarts van de plek waar ze ooit om het lev­en kwam. Haar geheugen is deels gewist en ze beseft niet dat ze dood is geweest. Wan­neer ze thuiskomt reageert haar fam­i­lie uit­er­aard erg ver­bouw­ereerd. Na Camille zijn er nog meer doden die terugk­eren naar het afgele­gen dor­p­je, hoog in de bergen en in de buurt van een grote dam.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets