50books — Vraag 37

Deze blog­post is deel 37 van 50 in de serie 50books — 2013

Wan­neer ik voor mijn boekenkast sta, dan heb ik vaak het gevoel in een snoep­winkel of del­i­catessen­za­ak te verk­eren. Of in ieder geval in een winkel waar ze alle­maal etenswaar of goed­eren verkopen die ik graag zou willen hebben. Het grote ver­schil is natu­urlijk dat alles in mijn boekenkast al van mijzelf is. Ik kan pakken wat ik wil zon­der dat bij het ver­lat­en van de kamer er een alarm afgaat en een bewak­er mij ver­vol­gens apart neemt voor ondervrag­ing.

In die eta­lage vol lekkerni­jen (onlangs las ik een artikel in De Groene Ams­ter­dammer geschreven door Ari­anne Bag­ger­man met als titel ‘Home­train­ers voor het geheugen’ waar ver­schil­lende voor­beelden passeren hoe vanaf 1800 in Ned­er­landse auto­bi­ografieën de sti­jl­figu­ur om boeken ‘te ver­slin­den’ al gemeen­goed was:

Het was niet zo dat deze lez­ers hun boeken sim­pel­weg lazen, nee, ze wer­den er geheel door in beslag genomen. De vroeg-twintig­ste-eeuwse anar­chis­tis­che politi­cus Domela Nieuwen­huis ver­slond bijvoor­beeld de boeken van Lud­wig Feuer­bach, ‘ja ver­slon­den is het goede woord, want ze waren als het ware voor mij een nieuwe open­bar­ing, toen moest ik wel breken met vele oude tra­di­ties.’ De social­is­tis­che voor­man J.H. Schaper ‘verz­wolg den inhoud’ van Adolf Streck­fuss’ Wereldgeschiede­nis. De ooit bek­ende schri­jver Just Have­laar at zijn boeken niet, maar zoog ze op: ‘Ja zooals wij toen Van Deijssel’s woord in ons opzo­gen; dat was lezen!’

Wel­nu, tussen al die lekkerni­jen dus, zie ik ook exem­plaren staan die ik nog niet ‘gecon­sumeerd’ heb. Niet omdat ze me niet zouden smak­en. Nee, juist eerder het tegen­overgestelde. Ze beloven zoveel kwaliteit te bieden dat ik er niet zomaar aan wil begin­nen. De omstandighe­den moeten opti­maal zijn. Som­mige van deze boeken zijn zo dik dat ik zek­er wil zijn de tijd te hebben om ze geheel uit te kun­nen lezen. Van andere weet ik dat ze zodanig ingewikkeld zijn dat ik de rust in mijn hoofd moet hebben voor­dat ik er aan wil begin­nen. Want anders geven ze niet de vol­doen­ing die ik er van verwacht.

Kor­tom, zo zijn er dus meerdere rede­nen te verzin­nen waarom ik (in veel gevallen) de meest veel­belovende boeken in mijn boekenkast nog niet heb openges­la­gen anders dan om er een keert­je doorheen te bladeren. De geur op te snuiv­en. Het gewicht te voe­len. De woor­den te proeven. Alles om me lekker te mak­en en te houden, tot­dat het moment aan­breekt wan­neer ik er ein­delijk in mag begin­nen van mijzelf. En dan maar hopen dat het niet tegen­valt…

Vraag 37:
Leggen jul­lie ook wel eens boeken (en welke dan?) opz­ij voor het juiste moment?

vraag37

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 3650books — Vraag 38 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets