Stalking

En natu­urlijk viel ik deze avond zomaar spon­taan in een item over stalk­ing net nadat ik eerder deze week daar een blog­je over geschreven had. Ik vraag me dan alti­jd af hoe dat werkt. Zou ik bij het horen van de aankondig­ing over dit item ook zijn bli­jven hangen wan­neer ik niet eerder deze week over een­zelfde onder­w­erp geblogd had? Daar zal ik wel nooit achter komen.

Hoe dan ook. Ik was vanavond wat lat­er dan nor­maal thuis en besloot voor de veran­der­ing eens met het bord op schoot voor de tv plaats te nemen. Zap­pend van NL1 naar 2 naar 3 en weer terug, bleef ik uitein­delijk bij ‘De vijfde dag’ op NL2 hangen. Een reportage over de Sci­en­tol­ogy kerk werd aangekondigd. En meer in het bij­zon­der over een voor­ma­lig top­man van deze kerk die, nadat hij enkele jaren gele­den uit deze besloten gemeen­schap was getre­den (lees: gevlucht), hard­nekkig gestalkt werd door een groep­je fanatieke aan­hang­ers waar­van niet echt duidelijk werd of ze nu wel of niet in opdracht han­delden van de Sci­en­tol­ogy kerk.

Over een peri­ode van 200(!) dagen waren ze haast con­tinu aan­wezig ron­dom zijn huis, waar ze hem al die tijd bleven lastig vallen door aan te bellen of hem op straat aan te spreken over zijn afval­ligheid. Ook deins­den ze er niet voor terug om laster over hem te ver­sprei­den bij zijn fam­i­liele­den, vrien­den, buurtgenoten en werkgev­er. Het groep­je noemde zichzelf ‘the squir­rel busters’ en het leek wel of ze zichzelf de heilige taak had­den toegek­end deze afval­lige te breken door mid­del van men­tale ter­reur via deze vorm van stalk­ing.

Even los van het hoe en waarom van deze sit­u­atie, en in hoev­erre de voor­ma­lig top­man dit over zichzelf afgeroepen zou hebben, wil ik hier de vol­gende pas­sage uitlicht­en. Het is een uit­spraak die de man doet nadat hij al vele maan­den het groep­je religieuze fanat­en voor zijn huis heeft moeten dulden:

Ze zijn er niet op uit om je keel in je slaap door te sni­j­den maar om je te lat­en geloven dat zoi­ets zou kun­nen gebeuren door de rot­streken die ze uithalen.
[Uitzend­ing gemist vanaf 19:13]

Het is denk ik in essen­tie wat stalk­ing en/of anon­ieme bedreigin­gen met je kun­nen doen. Wat ik probeerde duidelijk te mak­en in mijn blog. Je gli­jdt af naar een niveau dat je niets of nie­mand meer durft te vertrouwen. Miss­chien dat je ergens wel weet dat je waarschi­jn­lijk fysiek geen gevaar loopt en dat het bij woor­den bli­jft. Maar je weet het niet zek­er. Nie­mand die je die garantie kan geven. En dat gaat aan je vreten. Langza­am maar onver­bid­delijk. Niet terug te draaien.

~ ~ ~

  • Hay Peter,

    Goede samen­vat­ting van deze reportage. Deze fanatieke stalk­ers van de Sci­en­tol­ogy kerk han­de­len zek­er in opdracht van deze sek­te. Het is namelijk hun beleid om een ieder die zij als lastig beschouwen zo te behan­de­len. Dat beleid wordt ver­wo­ord in een spe­ciale brief ( lees order) geschreven door de oprichter van deze “kerk”. Als je googled “Fair Game”/ “Sci­en­tol­ogy, kun je er alles over vin­den. Het gaat verder dan stalken alleen!

  • En wat ik zo veron­trustend vin­dt is hoe over­he­den en offi­ciële instanties hier­mee omgaan waar­door ze deze mensen als het ware vri­jbaan geven voor hun acties/daden

    • Her­man,

      Zek­er veron­trustend. In het geval van deze stalk­ers, ze tra­cht­en te oper­eren bin­nen de gren­zen van de wet. Toch is de vrouw van Mar­ty Rath­bun een rech­stza­ak begonnen die nu loopt. Ben benieuwd wat daar uitkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets