Lui

Dat ik eigen­lijk ont­zet­tend lui ben, blijkt wel weer uit het feit dat ik een abon­ne­ment op Net­flix heb geno­men. Ter­wijl er bin­nen hand­be­reik ber­gen dvd-boxen (alle­maal legaal aan­ge­schaft) lig­gen te wach­ten om door mij beke­ken te wor­den (de inhoud dan toch, niet per­sé de schijf­jes op zich), kies ik voor de nog mak­ke­lij­ke­re weg van de strea­ming con­tent van­af een cen­tra­le ser­ver. Waar­om? Voor­na­me­lijk omdat ik van­uit mijn luie (niet alleen ik ben lui…) stoel via deze dienst door een bibli­o­theek van films en tv-series kan bla­de­ren en iets uit kan kie­zen waar ik op dat moment zin in heb. Of kan zoe­ken naar een titel die me getipt is om eens te kijken.

Natuur­lijk weet ik dat het assor­ti­ment beperkt is in gen­res en actu­a­li­teit, maar voor­lo­pig is er meer dan vol­doen­de voor mij te zien, zeker in de mate (gering) waar­mee ik TV kijk. Neem als voor­beeld de serie Hom­e­land. Al meer­de­re malen heb ik te horen gekre­gen dat ik toch zeker deze serie moest gaan zien. Via Net­flix kan ik dat nu doen. Alleen heb­ben ze slechts sei­zoen 1 beschik­baar. Ter­wijl men inmid­dels al toe is aan sei­zoen 3. Toch kan ik daar niet mee zit­ten. Ik zal gemid­deld hoog­uit 1 afle­ve­ring per week (of maand) bekij­ken, dus hoogst­waar­schijn­lijk is sei­zoen 2 al beschik­baar tegen de tijd dat ik sei­zoen 1 heb uit­ge­ke­ken. En zo niet, dan kijk ik eerst wel ande­re series of films tot­dat een nieuw sei­zoen van Hom­e­land beschik­baar komt.

Maar voor­lo­pig komt daar alle­maal niets van, want ik heb het in mijn hoofd gehaald om eerst eens een poging te wagen de serie Lost af te kij­ken. Ooit ben ik daar enthou­si­ast aan begon­nen (wie niet?) maar ergens in sei­zoen 3 ben ik ver­dwaald geraakt in de vele com­plexe ver­haal­lij­nen (wie niet?). Ergens vond ik het wel jam­mer dat ik het voor mijn gevoel zo snel had opge­ge­ven, want de serie wist me wel elke afle­ve­ring opnieuw te fas­ci­ne­ren. Dus waar­om het niet opnieuw pro­be­ren nu deze serie ook op Net­flix te vin­den is? En om de kans te ver­gro­ten dat ik deze keer wel door de inge­wik­kel­de pas­sa­ges kom, begin ik net­jes bij afle­ve­ring 1 van sei­zoen 1. Ook omdat ik anders hele­maal naar sei­zoen 3 moet zappen.


Reacties

 1. Anneke de Bundel

  Waar haal je de tijd vandaan?

  1. Peter Pellenaars

   Wan­neer je zoals ik, nog­al lui bent aan­ge­legd, dan heb je tijd te over 😉

 2. Jacob Jan

  Oh, dat wil ik ook.

  Maar ben bang dat het me te veel op gaat slorken.

  LOST was de laat­ste serie die ik hele­maal volg­de (1). life. Met mijn kin­de­ren. Ook zo’n beet­je de laat­ste fam­liy moments.Tegenwoordig zit alles op zijn eigen lap­top zijn eigen series te bekij­ken in een eigen tem­po. Wel jammer.
  ik vind het wel gezel­lig, zo’n LOST moment.

  Met Wie is de Mol had­den we dat ook, maar ook die kun je via uit­zen­ding gemist op een ande­re tijd kij­ken. jam­mer dat die ver­plich­te win­kel­ne­ring op een bepaald tijd­stip ver­le­den tijd is.

  later zul­len antrop­lo­gen dat ont­dek­ken als het begin van de ver­brok­ke­ling. Eerst de ont­zui­ling, en dan de televisieonttijdstipping.

  Geluk­kog heb­ben we blogs om op een ande­re manier te ver­bin­den. Maar thuis nu bewust zoe­ken naar ande­re samen­hang momen­ten. Laatst mooi gelukt bij een kampvuurtje.

  (1) Niet hele­maal waar. Samen met mijn oud­ste doch­ter heb ik nog twee sei­zoe­nen Niki­ta geke­ken. Guil­ty plea­su­re, en een heer­lijk moment op de zon­dag­avond, voor­dat ze weer voor een week ver­trok naar haar stu­den­ten­stad Zwol­le. Die keren dat ze in Zwol­le bleef, keken we samen en wis­sel­den via twit­ter com­men­taar uit. Want dat is de lol van het samen kij­ken. Ver­haal­lij­nen raden, en schrij­vers com­pli­men­te­ren als we het fout hadden.

  gog, is bij­na een blog gewor­den, deze reactie.

 3. Anna

  Lost… jee ik moet zowat op het­zelf­de moment als jij zijn ver­dwaald en een­maal ver­dwaald begin ik niet opnieuw. Zo ben ik. Maar ik wens je veel kijk­ple­zier. Ook met Hom­e­land — man­lief vindt er niks aan, I love it en dus heb­ben we er samen niet naar geke­ken… ik wel ach­ter­af. Dat is nu een­maal het voor­deel van een man te heb­ben die in ploe­gen werkt, heb je lek­ker hele avon­den vrij om te lezen en te kij­ken waar­naar je wil 🙂