Raad een domme vogel

Goe­den­avond, lie­ve lezers van mijn ‘dom­me vogels die tegen dich­te ramen aan­vlie­gen’ blog.

Ook van­daag heb ik voor jul­lie weer een mooie foto uit­ge­zocht van een dom­me vogel afdruk. Om jul­lie een beet­je op weg te hel­pen bij het raden wel­ke vogel zo dom was om tegen een dicht raam aan te vlie­gen, zal ik wat klei­ne hints geven.

Aller­eerst de tem­pe­ra­tuur. Die was ten tij­de van het moment (13:15 uur) dat de dom­me vogel tegen het dich­te raam aan­vloog rond de 17 gra­den Cel­si­us. Ver­der stond er een zwak­ke oos­ten­wind. Ter­wijl het dich­te raam zelf op het wes­ten geo­ri­ën­teerd is.

Wat betreft de inslag kan ik alleen bij bena­de­ring aan­ge­ven dat het geluid in de buurt van een soort ‘Plofff’ kwam. Waar­bij de fff-en alle­drie even hard die­nen te wor­den uit­ge­spro­ken. Ik schat het aan­tal deci­bel wat met de plof gepaard ging ergens tus­sen de 60 en 70 db.

Mis­schien ook nog ver­mel­dens­waar­dig is dat het dich­te raam nog heel even­tjes in de spon­ning getrild heeft, maar dat mag eigen­lijk geen naam hebben.

Jam­mer genoeg heb ik bui­ten geen spo­ren van de dom­me vogel gevon­den, dus een foto van bij­voor­beeld een staart­veer of ander aspect wat kan hel­pen om de dom­me vogel te dui­den ont­breekt daar­om. Als tege­moet­ko­ming zal ik alleen deze ene keer ver­klap­pen wan­neer deze foto geno­men is. Van­daag. En van­daag was tevens de dag dat deze dom­me vogel tegen het dich­te raam aanvloog.

Zo. Met al deze infor­ma­tie moet het niet al te moei­lijk zijn om te raden wel­ke vogel zo dom was om tegen het dich­te raam aan te vlie­gen. Dan komt hier de foto:

Weten jul­lie het al? Ver­meld dan zoals het de gewoon­te is je ant­woord hier­on­der in de com­men­taar sec­tie. Geef ook aan hoe jul­lie tot je ant­woord geko­men zijn zodat nieu­we lezers van deze blog hier­van kun­nen leren.

Bedankt alvast voor het mee­doen, en tot vol­gen­de week maan­dag wan­neer er weer een nieu­we ‘raad een dom­me vogel’ foto wordt gepost!

~ ~ ~

15 reacties op “Raad een domme vogel”

 1. Ja dat is een mak­kie. Ik ga nog niks zeg­gen, om ande­re lezers nog een kans te geven. Wel een hint. Dit was dezelf­de als die van 23-05-2011.

  1. Goh, dat jij het zo snel door­had. Maar ja, ik had eigen­lijk ook niets anders van je ver­wacht. Hoe­veel keer heb je het nu al goed gera­den? Ik ben de tel kwijtgeraakt…

   1. Ja, maar dat is te dan­ken aan die gewel­di­ge nieuws­brie­ven van jou, waar­in je steeds weer nieu­we tips geeft om de vlek­ken te herkennen.

     1. Nee, geen nieuws­brie­ven. Onze JJ zat zich een beet­je teveel in te leven in deze fake blog­post voor de niche ‘men­sen die dom­me vogels die tegen dich­te ramen vlie­gen bestuderen’.

      Maar je mag nog wel pro­be­ren te raden wel­ke dom­me vogel op boven­staan­de foto tegen het dich­te raam is gevolgen 😉

     1. Ik voer als ver­de­di­ging aan dat ik half blind ben, no can do nothing ‘bout that (stel je hier­bij met­een ook even een knau­wend cowboy/amerikaans accent voor en het plaat­je is compleet)

Reacties zijn uitgeschakeld.