Raad een domme vogel

Goe­de­navond, lieve lez­ers van mijn ‘domme vogels die tegen dichte ramen aan­vliegen’ blog.

Ook van­daag heb ik voor jul­lie weer een mooie foto uit­ge­zocht van een domme vogel afdruk. Om jul­lie een beet­je op weg te helpen bij het raden welke vogel zo dom was om tegen een dicht raam aan te vliegen, zal ik wat kleine hints geven.

Allereerst de tem­per­atu­ur. Die was ten tijde van het moment (13:15 uur) dat de domme vogel tegen het dichte raam aan­vloog rond de 17 graden Cel­sius. Verder stond er een zwakke oost­en­wind. Ter­wi­jl het dichte raam zelf op het west­en georiën­teerd is.

Wat betre­ft de inslag kan ik alleen bij benader­ing aangeven dat het gelu­id in de buurt van een soort ‘Plofff’ kwam. Waar­bij de fff-en alledrie even hard dienen te wor­den uit­ge­spro­ken. Ik schat het aan­tal deci­bel wat met de plof gepaard ging ergens tussen de 60 en 70 db.

Miss­chien ook nog ver­meldenswaardig is dat het dichte raam nog heel even­t­jes in de spon­ning getrild heeft, maar dat mag eigen­lijk geen naam hebben.

Jam­mer genoeg heb ik buiten geen sporen van de domme vogel gevon­den, dus een foto van bijvoor­beeld een staartveer of ander aspect wat kan helpen om de domme vogel te duiden ont­breekt daarom. Als tege­moetkom­ing zal ik alleen deze ene keer verk­lap­pen wan­neer deze foto genomen is. Van­daag. En van­daag was tevens de dag dat deze domme vogel tegen het dichte raam aan­vloog.

Zo. Met al deze infor­matie moet het niet al te moeil­ijk zijn om te raden welke vogel zo dom was om tegen het dichte raam aan te vliegen. Dan komt hier de foto:

Weten jul­lie het al? Ver­meld dan zoals het de gewoonte is je antwo­ord hieron­der in de com­men­taar sec­tie. Geef ook aan hoe jul­lie tot je antwo­ord gekomen zijn zodat nieuwe lez­ers van deze blog hier­van kun­nen leren.

Bedankt alvast voor het mee­doen, en tot vol­gende week maandag wan­neer er weer een nieuwe ‘raad een domme vogel’ foto wordt gepost!

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets