20131026

Vakantiewerk

Aan­ge­zien ik de komen­de week een aan­tal dagen vrij ben breng ik het boek­je dat van­daag bin­nen­viel onder in de cate­go­rie ‘vakan­tie­werk’. Dan blijf ik nog steeds hele­maal in de sfeer van de voor­gaan­de blog­posts over het lezen en blog­gen voor de blog­ger­slees­club Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. En de timing is per­fect omdat het hier een bun­del gedich­ten betreft geschre­ven door Tho­mas Möhl­mann met als titel ‘Waar we wonen’.

Poë­zie. Iets wat ik veel te wei­nig lees en me altijd veel tijd kost om te ver­wer­ken. De komen­de dagen kun­nen de gedich­ten nadat ik ze van­avond ga lezen eerst eens onder­huids gaan rij­pen. Lek­ker her­kau­wen en regel­ma­tig de bun­del er weer bij pak­ken om een bepaald frag­ment opnieuw te lezen. Elke keer nieu­we din­gen ont­dek­ken. Dwars­ver­ban­den. Ver­wij­zin­gen. Inter­tex­tu­a­li­teit. Bete­ke­nis. Lagen. Ga zo maar door. Een pro­ces wat zomaar voor som­mi­ge gedich­ten dagen kan duren. Zelfs wan­neer er geen werk­ge­re­la­teer­de gedach­ten zijn die in de weg zit­ten om voor ver­tra­ging te zorgen.

Voor­beeld­je? Komt ie:

Wel­ke visite

De tafel waar­op we zijn gaan zit­ten zakt en zakt
tot op de grond en spreidt zich gelei­de­lijk onder ons uit
en nog voor we de gast­heer goed en wel bedankt
en met de smaak­vol­le inrich­ting gecom­pli­men­teerd
kun­nen heb­ben, slin­ge­ren we ons de gast­vrouw langs
kwis­pe­len met groot gemak de kamer hiervandaan.

Snap je het nu beter? Ik heb er zin in. En er de tijd voor.

Blogda­tum: 7 decem­ber 2013

In zijn der­de dicht­bun­del her­neemt Tho­mas Möhl­mann het per­spec­tief van zijn eer­de­re bun­dels, door dit­maal de ruim­te die wij inne­men te ver­beel­den. Möhl­mann laat de lezer ver­dwa­len in taal én bete­ke­nis, een kunst die velen roe­men in zijn poë­zie. Naad­loos laat hij gedich­ten en thema’s elkaar opvol­gen, om zijn rode draad soms weer net zo gemak­ke­lijk te door­bre­ken. Een bij­na lyri­sche lief­de voor een her­ken­ba­re jij-figuur over­koe­pelt het geheel en keert steeds weer terug. ‘Waar we wonen’ biedt klin­ken­de gedich­ten zon­der opsmuk, voor ieder­een ver­staan­baar en toch uit­da­gend en ver­ra­der­lijk op elke pagina.

Waar we wonen
Tho­mas Möhl­mann
Uit­ge­ve­rij Pro­me­theus
ISBN 9789044625189


Reacties

 1. Monique (@weerzinwekkend)

  Poë­zie, leuk, ik ben benieuwd! Dit eer­ste frag­ment smaakt in ieder geval al naar meer, en jij weet er vast een ori­gi­ne­le ana­ly­se van te maken.

  1. Peter Pellenaars

   Ik heb de bun­del inmid­dels voor een eer­ste keer door­ge­le­zen en er staan vol­doen­de intri­ge­ren­de stuk­ken in om me in vast te bijten.

 2. Anna

  Ah poë­zie, nou laat die reflec­tie maar komen want als er iets is waar ik graag mijn tan­den in zet dan is het wel in een ste­vig stuk poë­zie. Waar­mee direct ook de 50Books-vraag van deze week beant­woord is 🙂

  1. Peter Pellenaars

   Twee vlie­gen in één reac­tie. Dat doe je goed.

 3. Mariska

  Ik ben benieuwd naar je review van dit boek! Ik heb hem zelf ook al bin­nen, en ik heb echt zin om eens een hele dicht­bun­del van een en dezelf­de dich­ter te lezen!

  1. Peter Pellenaars

   Zelf doe ik het ook veel te wei­nig en daar­om ben ik zo blij dat we met ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ ook de kans krij­gen om af en toe een poë­zie­bun­del uit te kie­zen. Alleen maar goed.