Vakantiewerk

Aangezien ik de komende week een aan­tal dagen vrij ben breng ik het boek­je dat van­daag bin­nen­viel onder in de cat­e­gorie ‘vakantiew­erk’. Dan bli­jf ik nog steeds hele­maal in de sfeer van de voor­gaande blog­posts over het lezen en bloggen voor de blog­ger­sleesclub Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur. En de tim­ing is per­fect omdat het hier een bun­del gedicht­en betre­ft geschreven door Thomas Möhlmann met als titel ‘Waar we wonen’.

Poëzie. Iets wat ik veel te weinig lees en me alti­jd veel tijd kost om te ver­w­erken. De komende dagen kun­nen de gedicht­en nadat ik ze vanavond ga lezen eerst eens onder­huids gaan rijpen. Lekker herkauwen en regel­matig de bun­del er weer bij pakken om een bepaald frag­ment opnieuw te lezen. Elke keer nieuwe din­gen ont­dekken. Dwarsver­ban­den. Ver­wi­jzin­gen. Inter­tex­tu­aliteit. Beteke­nis. Lagen. Ga zo maar door. Een pro­ces wat zomaar voor som­mige gedicht­en dagen kan duren. Zelfs wan­neer er geen werkgere­la­teerde gedacht­en zijn die in de weg zit­ten om voor ver­trag­ing te zor­gen.

Voor­beeld­je? Komt ie:

Welke vis­ite

De tafel waarop we zijn gaan zit­ten zakt en zakt
tot op de grond en sprei­dt zich gelei­delijk onder ons uit
en nog voor we de gas­theer goed en wel bedankt
en met de smaakvolle inricht­ing gecom­pli­menteerd
kun­nen hebben, slin­geren we ons de gastvrouw langs
kwis­pe­len met groot gemak de kamer hier­van­daan.

Snap je het nu beter? Ik heb er zin in. En er de tijd voor.

Blog­da­tum: 7 decem­ber 2013

In zijn derde dicht­bun­del herneemt Thomas Möhlmann het per­spec­tief van zijn eerdere bun­dels, door dit­maal de ruimte die wij innemen te ver­beelden. Möhlmann laat de lez­er verd­walen in taal én beteke­nis, een kun­st die velen roe­men in zijn poëzie. Naad­loos laat hij gedicht­en en thema’s elka­ar opvol­gen, om zijn rode draad soms weer net zo gemakke­lijk te door­breken. Een bij­na lyrische liefde voor een herken­bare jij-figu­ur overkoe­pelt het geheel en keert steeds weer terug. ‘Waar we wonen’ biedt klink­ende gedicht­en zon­der opsmuk, voor iedereen ver­staan­baar en toch uitda­gend en ver­rader­lijk op elke pag­i­na.

Waar we wonen
Thomas Möhlmann
Uit­gev­er­ij Prometheus
ISBN 9789044625189

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets