20131101

Change of plans

Van­daag wil­de ik heel veel lezen en schrij­ven. Maar eerst moest ik nog wat klus­jes doen die anders  de hele dag door mijn hoofd zou­den spo­ken. Omdat het nog vroeg was dacht ik dat het geen goed idee was om al met de ket­ting­zaag aan het werk te gaan om wat ver­za­mel­de boom­stam­me­tjes in hap­kla­re brok­ken te zagen. Geluk­kig had ik nog wat klei­nig­heid­jes aan mijn blogsite te doen. Enke­le cos­me­ti­sche ingre­pen hier en daar, geen nieuw the­ma voor de ver­an­de­ring. Helaas kon ik niet inlog­gen. Na bij­na een uur met de sup­port desk een aan­tal moge­lij­ke oor­za­ken door­ge­no­men te heb­ben (die alle het euvel niet ver­hiel­pen) werd me ver­teld dat mijn ip-adres was geblok­keerd. Dat had­den ze natuur­lijk ook al met­een kun­nen chec­ken. De reden van de blok­ka­de was dat er onge­loof­lijk veel bezoek (jip­pie!) op mijn site kwam. Voor­dat ik kon rea­ge­ren dat het dan wel heel erg klan­ton­vrien­de­lijk (auto­cor­rect maak­te hier eerst klant­vrien­de­lijk van wat dan wel weer heel aar­dig is, maar niet echt han­dig want nu moest ik het als­nog hand­ma­tig aan­pas­sen) was om mijn site af te slui­ten werd er aan toe­ge­voegd dat dit geen ‘ech­te’ bezoe­kers waren maar waar­schijn­lijk een fou­tief gepro­gram­meer­de plu­gin (bleh) die dit afwij­ken­de bezoe­kers­ge­drag ver­oor­zaak­te. Nadat mijn ip-adres weer werd vrij­ge­ge­ven (niet nadat ik had beloofd met­een mijn plu­gins uit te scha­ke­len) werk­te alles weer als van­ouds. In de loop van de och­tend ben ik een aan­tal plu­gins weer opnieuw gaan acti­ve­ren en heb er een aan­tal die ik recen­te­lijk had geïn­stal­leerd defi­ni­tief ver­wij­derd. Tot nu toe lijkt alles weer nor­maal te werken.

Daar­na ben ik gaan zagen, kreeg al snel een boom­stam op mijn mid­del­vin­ger, moest toen ineens op stel en sprong voor mijn Inge uit gaan zoe­ken waar­om haar iPho­ne niet meer syn­chro­ni­seer­de met Out­look op haar iMac (reden: het nieu­we OS Mave­ricks heeft de sync ser­vi­ce ver­wij­derd, dus bedenk eer gij aan een upgra­de begint), een maal koken plus opeten en omdat ik dat nog steeds niet gedaan had de boek­be­spre­kin­gen van de ande­re blog­gers van Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur over Van dode man­nen win je niet nog lezen.

Het is nu 23:30 uur. Hoog­ste tijd om nog een half uur­tje heel veel te lezen en te schrijven.

Geef een antwoord