Change of plans

Van­daag wilde ik heel veel lezen en schri­jven. Maar eerst moest ik nog wat klus­jes doen die anders  de hele dag door mijn hoofd zouden spo­ken. Omdat het nog vroeg was dacht ik dat het geen goed idee was om al met de ket­tingza­ag aan het werk te gaan om wat verza­melde boom­stam­met­jes in hap­klare brokken te zagen. Gelukkig had ik nog wat kleinighei­d­jes aan mijn blogsite te doen. Enkele cos­metis­che ingrepen hier en daar, geen nieuw the­ma voor de veran­der­ing. Helaas kon ik niet inloggen. Na bij­na een uur met de sup­port desk een aan­tal mogelijke oorza­k­en doorgenomen te hebben (die alle het euv­el niet ver­hielpen) werd me verteld dat mijn ip-adres was geblok­keerd. Dat had­den ze natu­urlijk ook al meteen kun­nen check­en. De reden van de blokkade was dat er ongelooflijk veel bezoek (jip­pie!) op mijn site kwam. Voor­dat ik kon rea­geren dat het dan wel heel erg klan­ton­vrien­delijk (auto­cor­rect maak­te hier eerst klantvrien­delijk van wat dan wel weer heel aardig is, maar niet echt hand­ig want nu moest ik het alsnog hand­matig aan­passen) was om mijn site af te sluiten werd er aan toegevoegd dat dit geen ‘echte’ bezoek­ers waren maar waarschi­jn­lijk een foutief gepro­gram­meerde plu­g­in (bleh) die dit afwijk­ende bezoek­ers­ge­drag veroorza­ak­te. Nadat mijn ip-adres weer werd vri­jgegeven (niet nadat ik had beloofd meteen mijn plu­g­ins uit te schake­len) werk­te alles weer als vanouds. In de loop van de ocht­end ben ik een aan­tal plu­g­ins weer opnieuw gaan activ­eren en heb er een aan­tal die ik recen­telijk had geïn­stalleerd defin­i­tief ver­wi­jderd. Tot nu toe lijkt alles weer nor­maal te werken.

Daar­na ben ik gaan zagen, kreeg al snel een boom­stam op mijn mid­delvinger, moest toen ineens op stel en sprong voor mijn Inge uit gaan zoeken waarom haar iPhone niet meer syn­chro­niseerde met Out­look op haar iMac (reden: het nieuwe OS Mav­er­icks heeft de sync ser­vice ver­wi­jderd, dus bedenk eer gij aan een upgrade begint), een maal koken plus ope­ten en omdat ik dat nog steeds niet gedaan had de boekbe­sprekin­gen van de andere blog­gers van Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur over Van dode man­nen win je niet nog lezen.

Het is nu 23:30 uur. Hoog­ste tijd om nog een half uurt­je heel veel te lezen en te schri­jven.

~ ~ ~

Geef een reactie