20131102

Zie ginds komt de boot van Theseus

Van­we­ge mijn lui­heid was ik weer van voor af aan begon­nen met Lost. Omdat ik in het twee­de sei­zoen aan­ge­ko­men met wat vra­gen zat, ging ik op zoek naar aan­wij­zin­gen op inter­net. Per toe­val kwam ik bij de vol­gen­de trai­ler terecht.

Het gaat over iets com­pleet anders dan Lost, maar het komt wel uit de koker van J.J. Abrams, dus dat ‘per toe­val’ moet natuur­lijk met een kor­rel­tje zout geno­men worden.

https://www.youtube.com/watch?v=o7V988D6XVo

De trai­lers zijn alweer van een tijd­je gele­den en zelf dacht ik (en met mij vele ande­ren) dat het voor een nieuw film of tv-serie pro­ject was. Niets blijkt min­der het geval. Het is een boek. En wat voor een­tje. Geschre­ven door een niet bestaan­de auteur en vol met aan­te­ke­nin­gen in de kant­lijn, post-its (auto­cor­rect maak­te hier eerst post­gids van, iets waar ik met mijn ver­stand niet bij kan), ansicht­kaar­ten en een heu­se land­kaart plus een soort van code ont­cij­fer ding (beter weet ik het ook niet te omschrij­ven daar ik het ook maar moet doen met sum­mie­re info op internet).

Nog­maals, een boek dus. Beet­je vreemd voor iemand (J.J. Abrams, daar had­den we het over) die zijn spo­ren tot nu toe ver­diend heeft als film- en tele­vi­sie­pro­du­cent, film­schrij­ver, pia­nist, film­com­po­nist en film­re­gis­seur als­me­de acteur. Zelf zegt hij er het vol­gen­de over in The New York Times:

‘S.’ was born out of an idea of a love sto­ry and the noti­on of cele­bra­ting the book as an object,” […] “In a digi­tal age, it’s a dis­tinct­ly ana­log object. It felt roman­tic to me.

Kijk, dat zou­den meer men­sen moe­ten doen. Zeker wan­neer het resul­taat zo won­der­schoon is als wordt getoond in deze trailer:

Het water loopt me spon­taan in de mond en geluk­kig is het al moge­lijk om deze roman te bestel­len via de links op de offi­ci­ë­le site of ande­re ver­koop­ka­na­len. Ik heb mijn bestel­ling met­een geplaatst en tel de dagen af tot­dat het schip van The­seus komt binnenzeilen.


Reacties

 1. Mariska

  Het klinkt inte­res­sant! Jam­mer alleen dat de film­pjes het hij mij niet doen 🙁

  1. Peter Pellenaars

   Vreemd, hier doen ze het nog steeds. Je moet echt pro­be­ren om die film­pjes te gaan zien, want die geven een beter beeld van dit boek. Mis­schien via de site van The New York Times. Of recht­streeks zoe­ken op you­tu­be via ‘Abrams’ en ‘Stran­ger’.

 2. Katelijne

  Wat een mooi boek zeg, ik ga hem ook ont­hou­den! Ik hoor graag hoe hij ‘in het echt’ is wan­neer je hem hebt ontvangen!

  1. Peter Pellenaars

   Ik zag zojuist dat de lever­tijd 5 — 7 dagen is, dus ik moet nog even geduld heb­ben voor­dat ik het hier kan delen.

  2. Peter Pellenaars

   Van­daag ont­van­gen! In ’t echt moge­lijk nog mooi­er dan op het filmpje.

 3. Katelijne

  dat klinkt veelbelovend!