50books — Vraag 43

Deze blog­post is deel 43 van 50 in de serie 50books — 2013

Deze week was ik in gesprek met een goe­de vrien­din over een boek dat we had­den gele­zen. We waren er alle­bei erg over te spre­ken. Ter­loops beken­de zij dat ze pas veel later had ont­dekt dat de auteur niet een man maar een vrouw was. De exo­ti­sche naam had haar op het ver­keer­de spoor gezet. Ik moest lachen (sor­ry). Van­we­ge mijn werk heb ik de laat­ste jaren steeds vaker te maken gekre­gen met collega’s uit het land waar de roots van de schrijf­ster in kwes­tie lig­gen. Daar­door wist ik zelf van­af het begin dat het hier een vrouw betrof die het boek geschre­ven had. Maar even ter­loops (Fuck de ter­loops­heid! Fuck mijn inte­res­sant­doe­ne­rig­heid!) ver­tel­de ik haar dat ook zon­der de sek­se van de auteur te weten ik het wel gera­den zou heb­ben.

We lie­pen ver­der door de druk­ke straat vol res­tau­rant­jes. Mijn opmer­king hing tus­sen ons in. Waar­om had ik ‘m gemaakt? Wil­de ik iets bewij­zen? Waar sloeg het eigen­lijk op? In gedach­ten riep ik het boek op en pro­beer­de bepaal­de pas­sa­ges te visu­a­li­se­ren. Waren die te her­ken­nen als typisch vrou­we­lijk? En waar zou ik dat dan aan den­ken te kun­nen her­ken­nen? Mis­schien dat het meer over mijn voor­in­ge­no­men­heid zou zeg­gen dan dat het ver­der iets te bete­ke­nen had. Bij elke stap die ik zet­te had ik meer spijt over mijn ondoor­dach­te uit­la­ting. Dat man­nen en vrou­wen ver­schil­len­de lite­ra­tuur zou­den schrij­ven. Het idee alleen al! Hope­lijk dien­de zich snel een geschik­te loca­tie aan om iets te gaan eten.

Net toen ik het idee kreeg dat in alle druk­te om ons heen mijn opmer­king mis­schien zelfs wel niet gehoord was kwam ze er natuur­lijk (natuur­lijk!) op terug door de vraag te stel­len waar­van ik vurig had gewenst dat ze hem nooit zou stel­len…

Vraag 43:
Kun jij her­ken­nen of een boek door een man of vrouw is geschre­ven?

[upda­te 13:30 uur] Niet getreurd lie­ve #50booksvolgers, natuur­lijk ga ik hier ook delen wat mijn ant­woord was (en zeer waar­schijn­lijk uit­ge­brei­der dan op die nu al illus­te­re avond waar mij weer eens woor­den tekort scho­ten om goed uit te leg­gen wat ik nu daad­wer­ke­lijk bedoel­de met die onhan­di­ge opmer­king), maar eerst moet ik nog de ande­re #50booksvragen beant­woor­den, waar­bij het voor de die-hard #50booksvolger geen geheim zal zijn dat ik ten tij­de van dit schrij­ven nog steeds niet ver­der ben gevor­derd dan het beant­woor­den van vraag 6. Zo zie je maar, het vra­gen gaat mij beter af dan het ant­woord geven. Zelfs op mijn eigen vra­gen. Of zou dat moe­ten zijn, voor­al omdat het mijn eigen vra­gen betreft?

Hoe dan ook, uit de ver­schil­len­de reac­ties onder deze blog­post en op twit­ter, kan ik opma­ken dat de vraag geluk­kig wel wat los­maakt. De menin­gen zijn ver­deeld en dat is altijd goed. Mooi vond ik de con­ver­sa­tie tus­sen @ruudketelaar (niet rele­vant) en @mariekehoogwout (wel rele­vant) op twit­ter. Een ver­a­de­ming van­we­ge het res­pect voor elkaars mening:

En nut­tig van­we­ge de link naar de blog­post van Marie­ke op de site van uit­ge­ve­rij Réu­nion, waar ze het vol­gen­de schrijft n.a.v. het hoge aan­tal man­ne­lij­ke geno­mi­neer­den op de short­list voor de Gou­den Strop 2013:

Uit onder­zoek blijkt dat wij (man­nen én vrou­wen) een schil­de­rij, of een boek, of een arti­kel, beter vin­den als we den­ken dat het van een man is, dan als we den­ken dat pre­cies dat­zelf­de werk door een vrouw gemaakt is. Een boek van ‘John John­son’ vin­den we beter dan het iden­tie­ke boek van ‘Jane Jane­son’; een essay van ‘Paul’ krijgt een hoger cij­fer dan pre­cies het­zelf­de stuk van ‘Pau­la’.

Hoe zou het gaan wan­neer de tek­sten voor de Gou­den Strop zon­der auteurs­ver­mel­ding wor­den aan­ge­le­verd aan de jury? Wan­neer we èn niet kun­nen her­ken­nen aan een tekst dat het door een man of vrouw geschre­ven zou zijn, èn we zou­den de auteur bij voor­baat niet weten, zou het dan pas moge­lijk zijn een objec­tie­ve short­list samen te stel­len?

Vra­gen, vra­gen, vra­gen. En niet alleen de mij­ne…

~ ~ ~

Series Navi­ga­ti­on« 50books — Vraag 4250books — Vraag 44 »

12 Replies to “50books — Vraag 43”

  1. Sor­ry, het was niet mijn inten­tie om je te pla­gen. Het was mijn ondoor­dacht­heid…

 1. maar doet het ertoe? Is het ech­te ver­schil niet tus­sen parels en glit­ter­kra­len?
  http://heldenreis.nl/2013/11/kun-jij-herkennen-of-een-boek-door-een-man-of-vrouw-is-geschreven.html

 2. ik pak maar twee vra­gen tege­lijk, vraag 36 was blij­ven lig­gen wegens vakan­tie http://wp.me/p1T8Qr-U9

 3. Wel schrik­ken dat ik zo wei­nig man­nen lees. Geluk­kig zijn er veel vrou­we­lij­ke schrij­vers die ik met even­veel ple­zier lees als al die man­nen waar ik al lezend veel tijd mee door­breng http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/11/vrouwenverhalen-50books/

 4. Vol­gens mij maakt het ook eigen­lijk niet uit. Ik ken schrijf­sters met de sub­ti­li­teit van een lom­pe boe­rin (lees: ik) en schrij­vers met de sub­ti­li­teit van een zacht len­te­bries­je (lees: bij­voor­beeld Hen­drik-Jan).
  http://www.drspee.nl/50books-man-vrouw/

 5. Dat ik daar eigen­lijk nog nooit over nage­dacht heb is best gek!
  http://bit.ly/HEVMsZ

 6. Zou ik mijn iden­ti­teit opge­ven als ik dacht dat mijn boe­ken­blog daar een posi­tie­ve impuls van kreeg, gro­ter zou wor­den?
  http://sandraschrijftenleest.wordpress.com/2014/09/22/vraag-43-kun-jij-herkennen-of-een-boek-door-een-man-of-vrouw-is-geschreven/

 7. […] 43e vraag in de reeks is echt een gewe­tens­vraag: Kun jij her­ken­nen of een boek door een man of vrouw is geschre­ven? Best […]

Comments are closed.