50books — Vraag 43

Deze blog­post is deel 43 van 50 in de serie 50books — 2013

Deze week was ik in gesprek met een goede vriendin over een boek dat we had­den gelezen. We waren er alle­bei erg over te spreken. Ter­loops bek­ende zij dat ze pas veel lat­er had ont­dekt dat de auteur niet een man maar een vrouw was. De exo­tis­che naam had haar op het ver­keerde spoor gezet. Ik moest lachen (sor­ry). Van­wege mijn werk heb ik de laat­ste jaren steeds vak­er te mak­en gekre­gen met collega’s uit het land waar de roots van de schri­jf­ster in kwest­ie liggen. Daar­door wist ik zelf vanaf het begin dat het hier een vrouw betrof die het boek geschreven had. Maar even ter­loops (Fuck de ter­loop­sheid! Fuck mijn inter­es­sant­doener­igheid!) vertelde ik haar dat ook zon­der de sekse van de auteur te weten ik het wel ger­aden zou hebben.

We liepen verder door de drukke straat vol restau­ran­t­jes. Mijn opmerk­ing hing tussen ons in. Waarom had ik ‘m gemaakt? Wilde ik iets bewi­jzen? Waar sloeg het eigen­lijk op? In gedacht­en riep ik het boek op en probeerde bepaalde pas­sages te visu­alis­eren. Waren die te herken­nen als typ­isch vrouwelijk? En waar zou ik dat dan aan denken te kun­nen herken­nen? Miss­chien dat het meer over mijn voorin­genomen­heid zou zeggen dan dat het verder iets te beteke­nen had. Bij elke stap die ik zette had ik meer spi­jt over mijn ondo­or­dachte uit­lat­ing. Dat man­nen en vrouwen ver­schil­lende lit­er­atu­ur zouden schri­jven. Het idee alleen al! Hopelijk diende zich snel een geschik­te locatie aan om iets te gaan eten.

Net toen ik het idee kreeg dat in alle druk­te om ons heen mijn opmerk­ing miss­chien zelfs wel niet geho­ord was kwam ze er natu­urlijk (natu­urlijk!) op terug door de vraag te stellen waar­van ik vurig had gewenst dat ze hem nooit zou stellen…

Vraag 43:
Kun jij herken­nen of een boek door een man of vrouw is geschreven?

[update 13:30 uur] Niet getreurd lieve #50booksvolgers, natu­urlijk ga ik hier ook delen wat mijn antwo­ord was (en zeer waarschi­jn­lijk uit­ge­brei­der dan op die nu al illus­tere avond waar mij weer eens woor­den teko­rt schoten om goed uit te leggen wat ik nu daad­w­erke­lijk bedoelde met die onhandi­ge opmerk­ing), maar eerst moet ik nog de andere #50booksvragen beant­wo­or­den, waar­bij het voor de die-hard #50booksvolger geen geheim zal zijn dat ik ten tijde van dit schri­jven nog steeds niet verder ben gevorderd dan het beant­wo­or­den van vraag 6. Zo zie je maar, het vra­gen gaat mij beter af dan het antwo­ord geven. Zelfs op mijn eigen vra­gen. Of zou dat moeten zijn, vooral omdat het mijn eigen vra­gen betre­ft?

Hoe dan ook, uit de ver­schil­lende reac­ties onder deze blog­post en op twit­ter, kan ik opmak­en dat de vraag gelukkig wel wat los­maakt. De menin­gen zijn verdeeld en dat is alti­jd goed. Mooi vond ik de con­ver­sa­tie tussen @ruudketelaar (niet rel­e­vant) en @mariekehoogwout (wel rel­e­vant) op twit­ter. Een ver­adem­ing van­wege het respect voor elka­ars mening:

En nut­tig van­wege de link naar de blog­post van Marieke op de site van uit­gev­er­ij Réu­nion, waar ze het vol­gende schri­jft n.a.v. het hoge aan­tal man­nelijke genom­i­neer­den op de short­list voor de Gouden Strop 2013:

Uit onder­zoek blijkt dat wij (man­nen én vrouwen) een schilder­ij, of een boek, of een artikel, beter vin­den als we denken dat het van een man is, dan als we denken dat pre­cies datzelfde werk door een vrouw gemaakt is. Een boek van ‘John John­son’ vin­den we beter dan het iden­tieke boek van ‘Jane Jane­son’; een essay van ‘Paul’ kri­jgt een hoger cijfer dan pre­cies het­zelfde stuk van ‘Paula’.

Hoe zou het gaan wan­neer de tek­sten voor de Gouden Strop zon­der auteursver­meld­ing wor­den aan­geleverd aan de jury? Wan­neer we èn niet kun­nen herken­nen aan een tekst dat het door een man of vrouw geschreven zou zijn, èn we zouden de auteur bij voor­baat niet weten, zou het dan pas mogelijk zijn een objec­tieve short­list samen te stellen?

Vra­gen, vra­gen, vra­gen. En niet alleen de mijne…

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 4250books — Vraag 44 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets