20131104

Werkafspraak

Voor wie het niet wist (en ik schaar mezelf daar ook onder) is de Bel­gi­sche Boe­ken­beurs 2013 afge­lo­pen don­der­dag begon­nen. In mijn onwe­tend­heid dacht ik dat het een eve­ne­ment van enke­le dagen was, maar het blij­ken twaalf vol­ge­pak­te dagen te zijn waar voor­al boe­ken, auteurs, illu­stra­tors en hun uit­ge­vers op aller­lei manie­ren belicht wor­den. En daar­bij beperkt men zich geluk­kig niet alleen tot het Bel­gi­sche boek want anders had­den we met onze blog­ger­slees­club Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur de kans mis­ge­lo­pen om komen­de zater­dag te mee­ten en te gree­ten met Patrick Ness, auteur van ‘Zeven minu­ten na mid­der­nacht’, het boek dat we eind novem­ber uit­ge­breid gaan bespre­ken. Het is één van de extraatjes die het mee­doen aan deze lees­club zo leuk maakt.

Wel bete­kent het dat ik deze week dus nog snel het boek moet door­le­zen wil ik niet totaal onvoor­be­reid bij de auteur aan­schui­ven. Dat zou niet erg pro­fes­si­o­neel over­ko­men. Al bla­de­rend door het prach­tig vorm­ge­ge­ven boek denk ik dat dit geen pro­bleem gaat zijn. Het is ‘een ont­roe­rend ver­haal voor jong en oud, over ver­lies en los­la­ten’ (tekst voor­flap), ‘geba­seerd op een idee van auteur Sio­bhan Dowd, die aan kan­ker over­leed voor­dat ze het ver­haal zelf kon schrij­ven’ (tekst bin­nen­flap) en met ‘onheil­spel­lend mooie illu­stra­ties’ (tekst ach­ter­flap) van Jim Kay (ver­mel­ding voorflap).

En ja, die illu­stra­ties zijn inder­daad van een duis­te­re schoon­heid. Zon­der dat ik echt een goed idee van het ver­haal krijg, weten ze te beto­ve­ren door de vreem­de nacht­mer­rie­we­reld die ze oproe­pen. Het is tege­lij­ker­tijd een waar genot als­wel fas­ci­ne­rend grie­ze­lig om door het boek te bla­de­ren en stil te staan bij de vele details die zich op elke pagi­na ont­hul­len wan­neer je er oog voor hebt. Ik weet nu al waar ik van­nacht van wak­ker zal liggen.

Blogda­tum: 30 novem­ber 2013

Het mon­ster ver­scheen net na mid­der­nacht. Maar het is niet het mon­ster dat Conor ver­wacht­te, het mon­ster uit de nacht­mer­rie die hij bij­na elke nacht heeft gehad sinds zijn moe­der ziek werd. Die met de duis­ter­nis, de wind en het geschreeuw. Het mon­ster uit zijn ach­ter­tuin is anders. Oud. Wild. En hij wil het gevaar­lijk­ste van alles van Conor, hij wil de waarheid.

Zeven minu­ten na mid­der­nacht
Patrick Ness | Sio­bhan Dowd
Uit­ge­ve­rij De Geus
ISBN 9789044526332


Reacties

  1. Anna

    Ala­la­la een beet­je boek­lief­heb­ber moet min­stens een keer in zijn leven de Bel­gi­sche boe­ken­beurs mee­ma­ken. Zeg maar dat ik het gezegd heb, nem 🙂

  2. Peter Pellenaars

    Wel­nu, dan ben ik van­af afge­lo­pen zater­dag ein­de­lijk een beet­je boekliefhebber 🙂