50books — Vraag 44

Deze blog­post is deel 44 van 50 in de serie 50books — 2013

Gis­ter bezocht ik de Boe­ken­beurs in Ant­wer­pen samen met een aan­tal col­le­ga boek­blog­gers van de Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur lees­club. We waren uit­ge­no­digd door uit­ge­ve­rij De Geus (waar­voor nog­maals dank) om later op de dag de schrij­ver Patrick Ness te mogen inter­vie­wen naar aan­lei­ding van zijn nieu­we boek ‘Zeven minu­ten na mid­der­nacht’. Tij­dens het uiterst infor­me­le maar o zo infor­ma­tie gespek (waar­over de komen­de tijd meer) kwa­men we onder ande­re te spre­ken over emo­ties in een ver­haal. Patrick (mag ik Patrick zeg­gen? ja dat mag ik) gaf aan dat hij er naar streeft om zo eer­lijk als moge­lijk te zijn in het oproe­pen van die emo­ties en het toe­pas­sen van trucs te ver­mij­den. Daar­voor leest hij zijn werk veel­vul­dig door van­uit de ogen van een lezer om te zien of hij geraakt wordt door de soms hef­tig emo­ti­o­ne­le pas­sa­ges die hij zelf geschre­ven heeft.

Lachen is ook een emo­tie. Het lijkt me een komisch gezicht om een auteur hard­op lachend aan een bureau te zien zit­ten ter­wijl de tra­nen over de wan­gen stro­men. Elke keer weer gevloerd door de eigen grap.

Over­komt jul­lie dat ook wel eens? Dat je een boek even opzij moet leg­gen omdat je buik­pijn hebt van het lachen? Dat het ver­der lezen onmo­ge­lijk gemaakt wordt door de tra­nen in je ogen? Of is het lachen jul­lie ver­gaan en komen de tra­nen alleen nog maar door het leed in een ver­haal? Door de diep­tries­te ont­wik­ke­lin­gen die vele auteurs ons voor­scho­te­len? Dat zou toch best treu­rig zijn.

Vraag 44:
Welk boek heeft je onlangs nog hard­op aan het lachen gebracht?

~ ~ ~

11 Replies to “50books — Vraag 44”

 1. […] is het ant­woord op vraag 44 van het blog­pro­ject #50books van Pete­pel. Bekijk mijn ande­re bij­dra­ges voor dit bij­zon­de­re […]

  Beantwoorden

 2. Eén van de uit­vin­din­gen uit het boek ging over zijn tan­te die hem altijd een dik­ke, klets­nat­te, smak­ken­de zoen wil­de geven als ze hem zag. Stijn ver­zon er een uit­vin­ding voor en de gehe­le klas, mij incluis, lag dub­bel van het lachen. […]

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/11/50-books-vraag-44.html

  Beantwoorden

 3. een blog­post met een héél lang citaat. Hoop dat jul­lie er ook de lol van inzien …
  http://heldenreis.nl/2013/11/welk-boek-heeft-je-onlangs-nog-hardop-aan-het-lachen-gebracht.html

  Beantwoorden

 4. Lie­ver glim­lach en pret­oog­jes http://wp.me/1T8Qr

  Beantwoorden

 5. Ik ben mis­schien bla­sé gewor­den of het boek moet nog geschre­ven wor­den: http://www.drspee.nl/50books-lachen-om-een-boek/

  Slechts een glim­lach is mijn deel.

  Beantwoorden

 6. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 7. Lachen in je een­tje (ha ha ha, ho ho ho!) ter­wijl je een boek leest, hmmm. http://foxxblok.blogspot.nl/2013/12/50books-vraag-44.html

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *