20131113

Lef is more

Deze avond wou ik een zeer kort per­soon­lijk ver­haal schrij­ven maar ik heb er het lef niet voor.

Op mijn mid­del­ba­re school deed inder­tijd een soor­te­ment van brood­je aap ver­haal de ron­de. Het ging om een exa­men­op­dracht waar de leer­lin­gen geacht wer­den een opstel te schrij­ven waar­bij ze  kon­den kie­zen uit een aan­tal onder­wer­pen waar­van er een­tje ‘Wat is lef?’ luid­de. Naar het schijnt heeft iemand toen een vel­le­tje papier inge­le­verd met daar­op als eni­ge tekst ‘Dit is lef!’. Hier­voor kreeg hij/zij een onvol­doen­de, want natuur­lijk vol­deed dit niet aan de gestel­de eis van mini­maal x aan­tal woor­den. Hoe­wel het wel lef was.

Mij ont­breekt alle lef.

3 reacties

Helen Soler 14 november 2013

Ach, soms heb je net even wat meer tijd nodig. Van­avond nieu­we kans om dat zeer per­soon­lij­ke ver­haal voor ons op te schrij­ven! 😉 Kijk er naar uit.

Elisabeth Derogee 14 november 2013

Ik kreeg laatst het com­pli­ment dat ik lef heb. Vond het een mooi com­pli­ment. Zelf zie ik het niet zo, maar wel­licht heb ik meer lef dan de meeste. 

Ik ben wel benieuwd naar ver­ha­len met lef!

Monique (@weerzinwekkend) 14 november 2013

Leven is het meer­voud van lef — Loesje