50books — Vraag 45

Deze blog­post is deel 45 van 50 in de serie 50books — 2013

Het is inmid­dels tra­di­tie gewor­den. Iets waar ik elk jaar weer naar uitk­ijk: mijn jaar­lijkse verdieping in twee boeken die ik her­lees en her­lees zon­der ze ooit hele­maal echt te door­gron­den. Ik denk dat ze te moeil­ijk voor me zijn. De vele filosofis­che uitwei­din­gen gaan me nog steeds boven de pet hoewel ik er bij iedere her­lez­ing weer iet­sje meer van denk te begri­jpen. Maar het ver­haal kan ik wel vol­gen. Steeds beter. En het gri­jpt me vreemd genoeg steeds meer aan hoewel ik natu­urlijk allang weet hoe het zich ontwikkelt en hoe het gaat eindi­gen. Het kan niet anders dat we een band hebben opge­bouwd door de jaren heen.

Benieuwd gewor­den naar welke boeken het zijn? Voor de aan­dachtige #50bookvolger zal het geen ver­rass­ing zijn omdat ik ze al eerder heb aange­haald: ‘Zen, and the art of motor­cy­cle main­te­nance’, en lat­er is daar ‘Lila’ van dezelfde auteur Robert M. Pir­sig bijgekomen. Meestal lees ik in de zomer­pe­ri­ode ‘Zen’ en bewaar ik ‘Lila’ voor de donkere dagen. Heel soms draai ik het om of lees ik ze kort na elka­ar. Maar elk jaar lees ik er min­i­maal een­t­je. Ik kan niet meer zon­der.

Een boek mis­sen als je het uit hebt — dat is de mooiste liefdesverk­lar­ing aan een roman. Je bent betoverd ger­aakt door de taal van een schri­jver, door zijn ver­haal, de per­son­ages en de ver­wik­kelin­gen in hun lev­ens, door bepaalde scènes, je bent er lang mee bezig geweest, ook in de uren dat je niet las. Dan is het voor­bij. Je her­leest het begin, je her­leest miss­chien nog een enkele scène. Maar het is voor­bij, en je mist het boek dat dagen­lang bij je is geweest, waar je naar terug­keerde zodra dat mogelijk was.
Dit is een effect dat alleen een roman op mij kan hebben.

Ik las het in ‘Wat alleen de roman kan zeggen’ van Oek de Jong, een boek dat we voor de blog­ger­sleesclub ‘Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur’ moesten recenseren (zie hier het resul­taat). En ik merk­te dat ik hardop instemde met deze con­sta­ter­ing. Ja, ik ben ver­liefd gewor­den op ‘Zen’ en ‘Lila’. Zoals ik op zoveel meer boeken ver­liefd ben gewor­den. Ik heb een groot hart en dan kan dat.

Een stuk­je verder schri­jft Oek de Jong: ‘De indruk die een kunst­werk maakt, wordt niet alti­jd maar wel dik­wi­jls mede bepaald door de tijd die je eraan geeft.’ De tijd die je investeert in een kunst­werk bepaalt de impact. Lezen duurt het langst, is de con­clusie. En dan is het ineens logisch dat moeil­ijke boeken die hun geheimen niet meteen pri­js­geven uitein­delijk ook vaak de meeste impact hebben. Want het zijn bij uit­stek de boeken die je nog eens oppakt om opnieuw te lezen. Omdat er alti­jd dat gevoel is dat je het niet alle­maal begrepen hebt. Dat er alti­jd wat nieuws te ont­dekken valt.

Nog­maals Oek de Jong (over ‘Ulysses’ van James Joyce):

In plaats van het een moeil­ijk boek te noe­men zou je ook kun­nen zeggen: het is zo veelom­vat­tend, het heeft zoveel te bieden, het is zo com­plex, het is zo bij­na per zin geestig en scher­pzin­nig, het is zo vir­tuoos geschreven dat geen mens het in één keer kan bevat­ten. En waarom zou een roman zich onmid­del­lijk voor ons moeten ontsluiten?

Inder­daad. Waarom zou een roman zich onmid­del­lijk voor ons moeten ontsluiten? Wat is er nu niet teleurstel­len­der dan een ver­haal dat zich meteen hele­maal pri­js­geeft? Waar bij eerste lez­ing alles gezegd is wat er gezegd moest wor­den? Er geen enkele diepere laag valt te bespeuren. Rech­toe rech­taan als de reclame­tekst op een pak hagel­slag. Hap­klare brokken in haastige tij­den. Ik weet niet hoe het met jul­lie is, maar ik bli­jf alti­jd met een kater achter wan­neer ik zo’n eendi­men­sion­aal boek heb gelezen. Geef mij maar een tekst waar ik me in het begin niet com­fort­a­bel bij voel. Dat ik con­tinu het idee heb iets te mis­sen. Iets over het hoofd zie. Heer­lijk! Het prikkelt me om me er in vast te bijten. Op zoek te gaan naar de voor mij ver­bor­gen lagen. Lezen is tenslotte ook werken, niet alleen ontspan­ning. Althans, zo ervaar ik het.

En jij? Wil jij uitgedaagd wor­den? Of sla je een boek geërg­erd dicht wan­neer het te moeil­ijk lijkt? Heb je geen zin om mee te gaan in de zoek­tocht die de auteur met zoveel moeite voor jou heeft uit­gestip­peld? Zie je het miss­chien wel als flauwekul, intel­lectuele borstk­lop­per­ij wat niets met een goed ver­haal van doen heeft. Niets mis mee, natu­urlijk. Ieder van ons heeft een eigen opvat­ting over wat lezen met hen doet en hoe ze het ervaren. Daarom ben ik ook elke week weer opnieuw zo benieuwd naar jul­lie invulling van de opge­wor­pen vraag. Suc­ces met de vijfen­veer­tig­ste!

Vraag 45:
Waarom zou een roman zich onmid­del­lijk voor ons moeten ontsluiten?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 4450books — Vraag 46 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets