50books — Vraag 46

Deze blog­post is deel 46 van 50 in de serie 50books — 2013

Momenteel ben ik hele­maal in de ban van een boek waar één van de ver­haal­li­j­nen zich in de kantli­jn van het geschrevene afspeelt. De roman Ship of The­seus geschreven door V.M. Stra­ka (de vraag is of boek en schri­jver ooit hebben bestaan) wordt namelijk geleverd vol­ge­propt met brief­jes, ansichtkaarten, servet­jes met aan­tekenin­gen en wat nog meer. En verder staan op werke­lijk elke pag­i­na opmerkin­gen in de marges. Vee­lal reac­ties op de tekst van Stra­ka, maar ook reac­ties op de reac­ties zelf. Want ze zijn door twee per­so­n­en geschreven. Een man en vrouw waar­van ik (onder­tussen ben ik ergens tot bladz­i­jde 150 gevorderd) niet echt weet wie ze zijn en wat hun bedoelin­gen zijn.

Het fascinerende aan dit boek is dat je aldus een ver­haal in wordt getrokken dat zich voor je gevoel buiten het tast­bare boek afspeelt. Je gaat je afvra­gen wie die twee per­so­n­en zijn die zo geob­seerd zijn door deze roman waar ze zoveel tijd in steken om het tot op de laat­ste kom­ma te ontle­den op aan­wi­jzin­gen die zouden kun­nen onthullen wie V.M. Stra­ka was. Maar wat ook op elke bladz­i­jde duidelijk­er wordt is dat de twee zich onver­mi­jdelijk tot elka­ar aangetrokken voe­len. En dat ze bei­den al flink door het lev­en getek­end zijn wat de toe­nader­ing moeil­ijk zoni­et bij­na onmo­gelijk maakt.

Ik moet beken­nen dat ik ger­aakt ben door hun aarze­lende liefdes­geschiede­nis die als zodanig maar niet op gang wil komen, ondanks dat ik bij lange na nog niet weet hoe het uit gaat pakken. Er zit zoveel wan­hopig vra­gen naar aan­dacht in dat je er wel door ger­aakt moet wor­den. Ten­min­ste, dat durf ik inmid­dels wel te zeggen sinds ik eerder uit de kast ben gekomen als een fuck­ing roman­ti­cus.

En dat brengt me bij de vraag van van­daag. Welke onweer­staan­bare lovesto­ries hebben jul­lie ooit gelezen die iedereen eigen­lijk zou moeten lezen? Omdat ze, wel… zo onweer­staan­baar zijn. Hartver­scheurend mooi. Ted­er. Aan­gri­jpend. Waar ze elka­ar wel vin­den. Of jam­mer genoeg niet ter­wi­jl het voor iedereen duidelijk is dat ze bij elka­ar horen. Waar je ze bij hun schoud­ers zou willen pakken, door elka­ar schud­den en dan samen in een kamer opsluiten waar ze niet uit mogen voor­dat ze het hebben gezegd. Tegen elka­ar ter­wi­jl ze elka­ar recht in de ogen kijken. Ik hou van jou. Jij bent de enige. Alti­jd geweest. Zulke ver­halen dus.

Vraag 46:
Welke liefdesgeschiedenis(sen) heb je ooit gelezen die je iedereen zou willen aan­raden ook te lezen?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 4550books — Vraag 47 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets