50books — Vraag 47

Deze blog­post is deel 47 van 50 in de serie 50books — 2013

Halver­wege 2010 begon in NRC een serie besprekin­gen van vijf­tien boeken die gezien wer­den als (de) belangrijk(st)e non-fic­tie van dit bij­na voor­bi­je decen­ni­um: De Oogst 2001–2010. Opti­mistisch begon ik aan mijn eigen blog­pro­ject om zelf ook elk ges­e­lecteerd boek te bespreken. Op het ver­keerde been gezet door mijn nogal ver­wron­gen zelf­beeld ging ik ervan uit dat ik de meeste boeken al wel had gelezen. How wrong could I be…

Deze week kwam NRC met een lijst­je van 50 fic­tie boeken van de laat­ste vijf jaar die men gelezen moest hebben. Het idee was ‘gepikt’ (of, zoals ik ooit bij Philips hoorde, ‘proud­ly found else­where’) van de site Flavorwire.com waar men spreekt over 50 Books That Define the Past Five Years in Lit­er­a­ture. NRC heeft de lijst uit Fla­vor­wire niet in zijn geheel overgenomen, maar zelf een lijst opgesteld van 25 Ned­er­landse en 25 ver­taalde romans (zow­el pri­jswin­naars als ten onrechte onderges­neeuwde par­els), en stelt daar­bij ook nog eens de vraag: hoeveel van deze boeken heeft u gelezen?

Nu wil ik deze vraag niet inte­graal overne­men. Ook gezien mijn vorige decep­tie bij De Oogst over 2001–2010 ben ik wat huiv­erig gewor­den voor mijn eigen score. Toch heb ik wel het idee (zie je hoe hardleers ik ben en wat voor dik bord ik voor mijn hoofd heb) dat een aan­tal van de boeken uit het NRC lijst­je door mij gelezen zijn. Maar dat terz­i­jde.

Het gaat mij hier om iets anders. Nu het einde van opnieuw een kalen­der­jaar in zicht komt, gaan we bin­nenko­rt weer over­spoeld wor­den met de zoge­naamde jaaroverzicht­en. Lijst­jes (ja, het woord alleen al doet me gruwe­len) met gebeurtenis­sen die op hun eigen vlak van­wege ver­schil­lende rede­nen opzien­barend waren. Een soort hersen­spoel­ing voor ons col­lec­tieve geheugen. Ieder jaar opnieuw merk ik bij mezelf een toen­e­mende weerzin tegen deze plicht­matige opsom­ming van hoogte- en dieptepun­ten. Het hoeft van mij niet. Ik sla ze dus alle­maal net­jes over.

Maar van boeken­li­jst­jes kan ik maar geen genoeg kri­j­gen. Alti­jd weer word ik er naar­toe getrokken en neem ik het rijt­je titels met belang­stelling door. Af en toe (vooruit, laat ik eens eerlijk wezen) een zelfvoldane glim­lach op mijn gezicht wan­neer ik er een­t­je gelezen heb, doch veel meer op zoek naar nieuwe titels die me op een of andere manier aanspreken. Waar­van ik me afvraag waarom ik er nog nooit aan toe ben gekomen om ze te lezen. Vol goede bedoelin­gen zet ik ze ver­vol­gens op mijn almaar groeiende lijst van nog te lezen boeken. Vaak besluit ik ze ook nog eens meteen te bestellen. En ga over tot de orde van de dag.

Vraag 47:
Welke boek(en) uit de NRC lijst heb je nog niet gelezen maar ga je zek­er bin­nenko­rt alsnog lezen (oftewel: waarom mak­en we onszelf gek met een almaar groeiende lijst van ‘nog te lezen’ boeken)?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 4650books — Vraag 48 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets