50books — Vraag 47

Hal­ver­we­ge 2010 begon in NRC een serie bespre­kin­gen van vijf­tien boe­ken die gezien wer­den als (de) belangrijk(st)e non-fic­tie van dit bij­na voor­bije decen­ni­um: De Oogst 2001–2010. Opti­mis­tisch begon ik aan mijn eigen blog­pro­ject om zelf ook elk gese­lec­teerd boek te bespre­ken. Op het ver­keer­de been gezet door mijn nog­al ver­wron­gen zelf­beeld ging ik ervan uit dat ik de mees­te boe­ken al wel had gele­zen. How wrong could I be…

Deze week kwam NRC met een lijst­je van 50 fic­tie boe­ken van de laat­ste vijf jaar die men gele­zen moest heb­ben. Het idee was ‘gepikt’ (of, zoals ik ooit bij Phi­lips hoor­de, ‘proud­ly found els­e­whe­re’) van de site Flavorwire.com waar men spreekt over 50 Books That Defi­ne the Past Five Years in Lite­ra­tu­re. NRC heeft de lijst uit Fla­vor­wi­re niet in zijn geheel over­ge­no­men, maar zelf een lijst opge­steld van 25 Neder­land­se en 25 ver­taal­de romans (zowel prijs­win­naars als ten onrech­te onder­ge­sneeuw­de parels), en stelt daar­bij ook nog eens de vraag: hoe­veel van deze boe­ken heeft u gelezen?

Nu wil ik deze vraag niet inte­graal over­ne­men. Ook gezien mijn vori­ge decep­tie bij De Oogst over 2001–2010 ben ik wat hui­ve­rig gewor­den voor mijn eigen sco­re. Toch heb ik wel het idee (zie je hoe hard­leers ik ben en wat voor dik bord ik voor mijn hoofd heb) dat een aan­tal van de boe­ken uit het NRC lijst­je door mij gele­zen zijn. Maar dat terzijde.

Het gaat mij hier om iets anders. Nu het ein­de van opnieuw een kalen­der­jaar in zicht komt, gaan we bin­nen­kort weer over­spoeld wor­den met de zoge­naam­de jaar­over­zich­ten. Lijst­jes (ja, het woord alleen al doet me gru­we­len) met gebeur­te­nis­sen die op hun eigen vlak van­we­ge ver­schil­len­de rede­nen opzien­ba­rend waren. Een soort her­sen­spoe­ling voor ons col­lec­tie­ve geheu­gen. Ieder jaar opnieuw merk ik bij mezelf een toe­ne­men­de weer­zin tegen deze plicht­ma­ti­ge opsom­ming van hoog­te- en diep­te­pun­ten. Het hoeft van mij niet. Ik sla ze dus alle­maal net­jes over.

Maar van boe­ken­lijst­jes kan ik maar geen genoeg krij­gen. Altijd weer word ik er naar­toe getrok­ken en neem ik het rij­tje titels met belang­stel­ling door. Af en toe (voor­uit, laat ik eens eer­lijk wezen) een zelf­vol­da­ne glim­lach op mijn gezicht wan­neer ik er een­tje gele­zen heb, doch veel meer op zoek naar nieu­we titels die me op een of ande­re manier aan­spre­ken. Waar­van ik me afvraag waar­om ik er nog nooit aan toe ben geko­men om ze te lezen. Vol goe­de bedoe­lin­gen zet ik ze ver­vol­gens op mijn almaar groei­en­de lijst van nog te lezen boe­ken. Vaak besluit ik ze ook nog eens met­een te bestel­len. En ga over tot de orde van de dag.

Vraag 47:
Wel­ke boek(en) uit de NRC lijst heb je nog niet gele­zen maar ga je zeker bin­nen­kort als­nog lezen (ofte­wel: waar­om maken we ons­zelf gek met een almaar groei­en­de lijst van ‘nog te lezen’ boeken)?

~ ~ ~