50books — Vraag 47

Hal­ver­we­ge 2010 begon in NRC een serie bespre­kin­gen van vijf­tien boe­ken die gezien wer­den als (de) belangrijk(st)e non-fic­tie van dit bij­na voor­bije decen­ni­um: De Oogst 2001–2010. Opti­mis­tisch begon ik aan mijn eigen blog­pro­ject om zelf ook elk gese­lec­teerd boek te bespre­ken. Op het ver­keer­de been gezet door mijn nog­al ver­wron­gen zelf­beeld ging ik ervan uit dat ik de mees­te boe­ken al wel had gele­zen. How wrong could I be…

Deze week kwam NRC met een lijst­je van 50 fic­tie boe­ken van de laat­ste vijf jaar die men gele­zen moest heb­ben. Het idee was ‘gepikt’ (of, zoals ik ooit bij Phi­lips hoor­de, ‘proud­ly found els­e­whe­re’) van de site Flavorwire.com waar men spreekt over 50 Books That Defi­ne the Past Five Years in Lite­ra­tu­re. NRC heeft de lijst uit Fla­vor­wi­re niet in zijn geheel over­ge­no­men, maar zelf een lijst opge­steld van 25 Neder­land­se en 25 ver­taal­de romans (zowel prijs­win­naars als ten onrech­te onder­ge­sneeuw­de parels), en stelt daar­bij ook nog eens de vraag: hoe­veel van deze boe­ken heeft u gelezen?

Nu wil ik deze vraag niet inte­graal over­ne­men. Ook gezien mijn vori­ge decep­tie bij De Oogst over 2001–2010 ben ik wat hui­ve­rig gewor­den voor mijn eigen sco­re. Toch heb ik wel het idee (zie je hoe hard­leers ik ben en wat voor dik bord ik voor mijn hoofd heb) dat een aan­tal van de boe­ken uit het NRC lijst­je door mij gele­zen zijn. Maar dat terzijde.

Het gaat mij hier om iets anders. Nu het ein­de van opnieuw een kalen­der­jaar in zicht komt, gaan we bin­nen­kort weer over­spoeld wor­den met de zoge­naam­de jaar­over­zich­ten. Lijst­jes (ja, het woord alleen al doet me gru­we­len) met gebeur­te­nis­sen die op hun eigen vlak van­we­ge ver­schil­len­de rede­nen opzien­ba­rend waren. Een soort her­sen­spoe­ling voor ons col­lec­tie­ve geheu­gen. Ieder jaar opnieuw merk ik bij mezelf een toe­ne­men­de weer­zin tegen deze plicht­ma­ti­ge opsom­ming van hoog­te- en diep­te­pun­ten. Het hoeft van mij niet. Ik sla ze dus alle­maal net­jes over.

Maar van boe­ken­lijst­jes kan ik maar geen genoeg krij­gen. Altijd weer word ik er naar­toe getrok­ken en neem ik het rij­tje titels met belang­stel­ling door. Af en toe (voor­uit, laat ik eens eer­lijk wezen) een zelf­vol­da­ne glim­lach op mijn gezicht wan­neer ik er een­tje gele­zen heb, doch veel meer op zoek naar nieu­we titels die me op een of ande­re manier aan­spre­ken. Waar­van ik me afvraag waar­om ik er nog nooit aan toe ben geko­men om ze te lezen. Vol goe­de bedoe­lin­gen zet ik ze ver­vol­gens op mijn almaar groei­en­de lijst van nog te lezen boe­ken. Vaak besluit ik ze ook nog eens met­een te bestel­len. En ga over tot de orde van de dag.

Vraag 47:
Wel­ke boek(en) uit de NRC lijst heb je nog niet gele­zen maar ga je zeker bin­nen­kort als­nog lezen (ofte­wel: waar­om maken we ons­zelf gek met een almaar groei­en­de lijst van ‘nog te lezen’ boeken)?

~ ~ ~

17 reacties op “50books — Vraag 47”

 1. Van de 25 neder­land­se geen een gelezen
  En ik volg geen lijst­jes maar meer wat voor­bij komt
  op Tv, inter­net, films en boe­ken etc
  En niet te ver­ge­ten Boek­win­kels, mark­ten, antiquairs

  @filobeet

  1. Niet het NRC lijst­je zelf maar het feit dat we almaar bezig zijn een als­maar gro­te­re lijst ‘nog te lezen’ aan te leg­gen, waar­van we weten dat we die nooit alle­maal kun­nen lezen is iets wat me blijft fascineren.

 2. Ik vind het een behoor­lij­ke popu­lis­ti­sche lijst. Het lijkt erop als­of hij niet is opge­steld van­uit een intrin­siek motief, maar gedre­ven door verkoopcijfers. 

  Ik heb onlangs Post Mor­tem aan­ge­schaft van Peter Ter­rin en de Cir­kel van Dave Eggers. Voor­lo­pig kom ik er niet aan toe om ze ook te lezen. Ben voor­als­nog heel druk bezig in Hou­se of Leaves.

  1. Over de lijst kun je (zoals bij iede­re lijst) onein­dig lang dis­cus­si­ë­ren, maar er zit­ten altijd boe­ken tus­sen die je zou wil­len lezen. En die komen dan op je eigen lijst van ‘nog te lezen’ boe­ken. In die lijst ben ik geinteresseerd.

 3. Twee van gele­zen en nog een stuk of wat te gaan, that’s it! Ik lees boe­ken die me inte­res­se­ren en niet omdat ze wor­den aan­be­vo­len… een uit­zon­de­ring daar­ge­la­ten maar ook dat boek staat niet in de lijst 🙂

 4. Pingback: Dit moet je lezen! – #50books | De wereld van Hendrik-Jan

 5. ‘Nog te lezen’ boe­ken, ik heb er heel veel van. Maar die staan dus niet op die lijst. En ook niet op een ande­re. Ze bevin­den zich, afwach­tend, ergens in huis. Een sta­pel naast mijn bed. En een plank vol staat in de ‘stu­deer­ka­mer’. Ik ben er mee bezig, ja. De afspraak op dit moment luidt: pas weer een boek kopen als er twee gele­zen zijn. Dan moet het luk­ken. Op den duur.
  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/12/50books-vraag-47.html

Reacties zijn uitgeschakeld.