50books — Vraag 49

Deze blog­post is deel 49 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 49! Nu gaat het opeens toch wel heel erg snel richt­ing het einde van deze in een opwelling geboren actie die me het hele jaar veel vol­doen­ing heeft gegeven. Voor vol­gende week heb ik een mooie afs­luit­ing in gedacht­en maar voor van­daag wil ik stil staan bij het fenomeen van de boek­blog­gers.

Eerder deze week plaat­ste ons aller bek­ende Elja van de weke­lijkse #blog­praat twit­ter­chat een artikel over nicheblog­ging op de site van Frankwatch­ing. De prikke­lende stelling van haar ver­haal is dat bedri­jf­blogs meer con­tact zouden moeten zoeken met (privé)bloggers die heel spec­i­fiek een bepaalde doel­groep bedi­enen. Natu­urlijk gaat het dan om díe doel­groep waarin het bedri­jf ook is geïn­ter­esseerd maar ogen­schi­jn­lijk veel meer moeite moet doen om deze te bereiken dan wel vast te houden. Waarom niet een samen­werk­ingsver­band gezocht wat voor bei­den alleen maar voordeel oplev­ert?

Elja haalt ook het voor­beeld van de boek­blog­gers aan (en heeft o.a. een link opgenomen naar mijn blog­pag­i­na over alle activiteit­en ron­dom ‘Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur’, waar­voor oneindig dank!) en schri­jft er het vol­gende over:

Een blog hoeft geen duizen­den lez­ers per dag te hebben om inter­es­sant te zijn. Soms is een gericht en trouw bereik de beste manier om je pro­ducten onder de aan­dacht te bren­gen. Ik weet niet hoeveel bezoek­ers ze heeft, maar het blog van boeken­liefheb­ster Iris ziet er prachtig uit en wordt fanatiek bijge­houden – in het Engels. Dat dit effect heeft onder een doel­groep, blijkt wel uit het feit dat ze recen­sie-exem­plaren opges­tu­urd kri­jgt.
Steeds meer uit­gev­ers zien in dat boeken­blog­gers met trouwe lez­ers­groepen waarde­vol zijn. En die waarde ligt in oprecht ent­hou­si­asme van lez­ers. Leden van online leesclubs die wor­den onthaald op recen­sie-exem­plaren, beurs­be­zoeken en lezin­gen: dat is pre­cies wat boeken­fans leuk vin­den.

Van­daag heb ik een besprek­ing geplaatst over het boek ‘De gestolen kinderen’, door Ger­ar­do Soto y Koele­mei­jer. Het is alweer mijn zes­de bij­drage aan de boek­blog­ger­sclub ‘Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur’. Eerder schreef ik ook (on)regelmatig blog­posts over boeken die ik gelezen had of nog aan het lezen was. Maar nu zit er meer struc­tu­ur in. Iedere maand twee boeken (met decem­ber als uit­zon­der­ing door er drie onder de aan­dacht te bren­gen) die bespro­ken wor­den. En ja, deze boeken kri­jg ik gratis toeges­tu­urd door de uit­gev­er. Niet dat het mij ver­plicht tot alleen maar een posi­tieve recen­sie. Ik voel me vrij mijn mening te geven over het gelezene, hoe deze ook uit­valt. Alleen ben ik niet zo van het afkrak­en. Of een negatieve benader­ing. Voorop staat dat ik alti­jd respect heb voor de inspan­ning die een auteur heeft moeten lev­eren om zijn of haar ver­haal uit­gew­erkt en uit­gegeven te kri­j­gen. Meestal ga ik op zoek naar een inval­shoek die recht doet aan het boek. Het moet nogal heel slecht (in alle opzicht­en zijn) wil ik er niets uit kun­nen halen wat posi­tief voor het voetlicht gebracht kan wor­den.

Eerlijk gezegd doe ik het vooral voor mezelf. Tegelijk­er­ti­jd hoop ik echter ook dat de bezoek­ers van mijn blog een oordeel kun­nen vellen of het bespro­ken boek iets voor hen is. Of hoe zij miss­chien hun mening kun­nen ver­rijken met de infor­matie die ik ver­schaf. Of is dit ijdele hoop? Wor­den boek­blog­gers wel gelezen maar baseren de boek­liefheb­bers hun voorkeur voor nieuw aan te schaf­fen boeken toch voor­namelijk op de infor­matie die zij verkri­j­gen via de uit­gev­er­ij en/of de krant en tv? Zeg maar de ‘offi­ciële’ kanalen.

Hoe zit dat met jul­lie? Vol­gen jul­lie spec­i­fieke boek­blog­gers en zo ja, welke dan? En nemen jul­lie hun besprekin­gen serieus in over­weg­ing tij­dens de aan­schaf van nieuwe boeken? Dat is waar ik deze week benieuwd naar ben. Waar­bij een stuk eigen­be­lang deze keer niet vreemd is. Graag wil ik weten hoe ik me als boek­blog­ger verder kan ontwikke­len zodat mijn besprekin­gen niet alleen voor mezelf inter­es­sant zijn om terug te lezen.

Vraag 49:
Denk je ook dat boek­blog­gers een belangrijke(re) rol kun­nen spe­len in het pro­moten van een boek? En heb je daar nog tips voor?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 4850books — Vraag 50 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets