50books — Vraag 49

Vraag 49! Nu gaat het opeens toch wel heel erg snel rich­ting het ein­de van deze in een opwel­ling gebo­ren actie die me het hele jaar veel vol­doe­ning heeft gege­ven. Voor vol­gen­de week heb ik een mooie afslui­ting in gedach­ten maar voor van­daag wil ik stil staan bij het feno­meen van de boekbloggers.

Eer­der deze week plaatste ons aller beken­de Elja van de weke­lijk­se #blog­praat twit­ter­chat een arti­kel over niche­blog­ging op de site van Frank­wat­ching. De prik­ke­len­de stel­ling van haar ver­haal is dat bedrijf­blogs meer con­tact zou­den moe­ten zoe­ken met (privé)bloggers die heel spe­ci­fiek een bepaal­de doel­groep bedie­nen. Natuur­lijk gaat het dan om díe doel­groep waar­in het bedrijf ook is geïn­te­res­seerd maar ogen­schijn­lijk veel meer moei­te moet doen om deze te berei­ken dan wel vast te hou­den. Waar­om niet een samen­wer­kings­ver­band gezocht wat voor bei­den alleen maar voor­deel oplevert?

Elja haalt ook het voor­beeld van de boek­blog­gers aan (en heeft o.a. een link opge­no­men naar mijn blog­pa­gi­na over alle acti­vi­tei­ten rond­om ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’, waar­voor onein­dig dank!) en schrijft er het vol­gen­de over:

Een blog hoeft geen dui­zen­den lezers per dag te heb­ben om inte­res­sant te zijn. Soms is een gericht en trouw bereik de bes­te manier om je pro­duc­ten onder de aan­dacht te bren­gen. Ik weet niet hoe­veel bezoe­kers ze heeft, maar het blog van boe­ken­lief­heb­ster Iris ziet er prach­tig uit en wordt fana­tiek bij­ge­hou­den – in het Engels. Dat dit effect heeft onder een doel­groep, blijkt wel uit het feit dat ze recen­sie-exem­pla­ren opge­stuurd krijgt.
Steeds meer uit­ge­vers zien in dat boe­ken­blog­gers met trou­we lezers­groe­pen waar­de­vol zijn. En die waar­de ligt in oprecht enthou­si­as­me van lezers. Leden van onli­ne lees­clubs die wor­den ont­haald op recen­sie-exem­pla­ren, beurs­be­zoe­ken en lezin­gen: dat is pre­cies wat boe­ken­fans leuk vinden.

Van­daag heb ik een bespre­king geplaatst over het boek ‘De gesto­len kin­de­ren’, door Gerar­do Soto y Koe­le­meij­er. Het is alweer mijn zes­de bij­dra­ge aan de boek­blog­gers­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’. Eer­der schreef ik ook (on)regelmatig blog­posts over boe­ken die ik gele­zen had of nog aan het lezen was. Maar nu zit er meer struc­tuur in. Iede­re maand twee boe­ken (met decem­ber als uit­zon­de­ring door er drie onder de aan­dacht te bren­gen) die bespro­ken wor­den. En ja, deze boe­ken krijg ik gra­tis toe­ge­stuurd door de uit­ge­ver. Niet dat het mij ver­plicht tot alleen maar een posi­tie­ve recen­sie. Ik voel me vrij mijn mening te geven over het gele­ze­ne, hoe deze ook uit­valt. Alleen ben ik niet zo van het afkra­ken. Of een nega­tie­ve bena­de­ring. Voor­op staat dat ik altijd res­pect heb voor de inspan­ning die een auteur heeft moe­ten leve­ren om zijn of haar ver­haal uit­ge­werkt en uit­ge­ge­ven te krij­gen. Meest­al ga ik op zoek naar een invals­hoek die recht doet aan het boek. Het moet nog­al heel slecht (in alle opzich­ten zijn) wil ik er niets uit kun­nen halen wat posi­tief voor het voet­licht gebracht kan worden.

Eer­lijk gezegd doe ik het voor­al voor mezelf. Tege­lij­ker­tijd hoop ik ech­ter ook dat de bezoe­kers van mijn blog een oor­deel kun­nen vel­len of het bespro­ken boek iets voor hen is. Of hoe zij mis­schien hun mening kun­nen ver­rij­ken met de infor­ma­tie die ik ver­schaf. Of is dit ijde­le hoop? Wor­den boek­blog­gers wel gele­zen maar base­ren de boek­lief­heb­bers hun voor­keur voor nieuw aan te schaf­fen boe­ken toch voor­na­me­lijk op de infor­ma­tie die zij ver­krij­gen via de uit­ge­ve­rij en/of de krant en tv? Zeg maar de ‘offi­ci­ë­le’ kanalen.

Hoe zit dat met jul­lie? Vol­gen jul­lie spe­ci­fie­ke boek­blog­gers en zo ja, wel­ke dan? En nemen jul­lie hun bespre­kin­gen seri­eus in over­we­ging tij­dens de aan­schaf van nieu­we boe­ken? Dat is waar ik deze week benieuwd naar ben. Waar­bij een stuk eigen­be­lang deze keer niet vreemd is. Graag wil ik weten hoe ik me als boek­blog­ger ver­der kan ont­wik­ke­len zodat mijn bespre­kin­gen niet alleen voor mezelf inte­res­sant zijn om terug te lezen.

Vraag 49:
Denk je ook dat boek­blog­gers een belangrijke(re) rol kun­nen spe­len in het pro­mo­ten van een boek? En heb je daar nog tips voor?

~ ~ ~

10 reacties op “50books — Vraag 49”

  1. Pingback: Boekblogger voor de niche uit – #50books | De wereld van Hendrik-Jan

  2. Erg benieuwd! Wat Hel­din­ne zegt op haar blog is natuur­lijk wel een dilem­ma — hoe weet je of de blog­ger het boek bespreekt van­uit een eigen inte­res­se, of daar­toe aan­ge­zet door de uitgever?

    1. Ik ken geen blog­gers die boe­ken lezen omdat uit­ge­vers dat zou­den wil­len. Zijn die er?

  3. Ik heb hier geen uit­ge­spro­ken mening over, boven­dien iets anders aan mijn hoofd. Vol­gen­de week hoop ik de fina­le wel mee te kun­nen beleven.

Reacties zijn uitgeschakeld.