Werkvakantie — 2

Nu ik enkele maan­den de gele­gen­heid heb gehad om te wen­nen aan de ijz­eren regel­maat om twee boeken per maand te lezen en te bespreken voor de blog­ger­sleesclub Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur merk ik dat het goed te doen is. Natu­urlijk kost het tijd. Maar wel tijd die ik er voor over heb en daarom heb vri­jge­maakt ten koste van zak­en die ik als min­der belan­grijk heb geclas­si­ficeerd. Alleen is het deze decem­ber­maand (die op zich vaak al een druk­te met zich mee­brengt die afwijk­end is van de overige elf maan­den) iets meer passen en meten gewor­den omdat we als de wel­bek­ende uit­zon­der­ing op boven­staande regel­maat drie in plaats van twee boeken onder de loep nemen. Twee daar­van (Waar we wonen en De gestolen kinderen) zijn inmid­dels al aan bod gekomen en aan het derde (Jouw gezicht zal het laat­ste zijn) ben ik gis­ter­avond begonnen. De blog­da­tum staat gep­land voor 30 decem­ber.

Omdat we ook al de lijst met te lezen boeken voor jan­u­ari en feb­ru­ari had­den bin­nengekren­gen (je kunt Cathe­li­jne onmo­gelijk ver­wi­jten dat ze niet voort­varend en goed geor­gan­iseerd te werk gaat) was ik blij dat ik deze week nog maar enkele dagen hoefde te werken. Als alles vol­gens plan zou gaan dan moest woens­dag a.s. mijn laat­ste werkdag voor dit jaar zijn. Het begin van een kerst- en jaar­wis­sel­ingsvakantie die tot maandag 6 jan­u­ari zou duren. Ongek­end voor mijn doen. Maar ook hard nodig. Want zo kreeg ik afgelopen week ook nog eens geheel onverwachts een uitn­odig­ing om mee te doen aan Mijn­Mo­ment, het fan­tastis­che ini­ti­atief van Punk­me­dia. Het was al druk in decem­ber. Maar het ging dus nog drukker wor­den. Ik was blij met mijn vooruitziende blik om een ruime werk­vakantie in te plan­nen.

Jam­mer genoeg kreeg ik van­daag te horen dat de gep­lande vakantie hoogst­waarschi­jn­lijk een stuk ingeko­rt gaat wor­den. De soft­ware test voor een bepaald project is achter op schema ger­aakt maar deze achter­stand kan goedge­maakt wor­den wan­neer we de komende dagen tot aan de kerst er volop tijd in steken. Ook van mij wordt verwacht dat ik mijn steen­t­je bij­draag. En mij ken­nende zal ik wel al ‘ja’ gezegd hebben. Eens zien hoe ik me hieruit ga red­den…

De lijst voor jan­u­ari / feb­ru­ari 2014:

De drie lev­ens van Tomo­mi Ishikawa – Ben­jamin Con­sta­ble
blog­da­tum 15 jan­u­ari 2014
[vorige week al ont­van­gen, want ja, ik zei het al, die Cathe­li­jne laat er geen gras over groeien]

Koningin van de nacht – Yvonne Keuls
blog­da­tum 30 jan­u­ari

Duel met paard – debu­utro­man van Pauline Genee
blog­da­tum 15 feb­ru­ari

IJsti­jd – Maart­je Wor­tel
blog­da­tum 28 feb­ru­ari

Wan­neer leer je echt je vrien­den ken­nen?
Tomo­mi Ishikawa is dood en haar beste vriend Ben erft haar lap­top. Daar staan won­der­lijke aan­wi­jzin­gen op en Ben denkt dat er meer achter haar zelf­mo­ord zit. Tomo­mi lei­dt hem naar pakket­jes die ze voor hem heeft ver­stopt op vreemde plekken in Par­i­js: onder een bankje in een onbek­end park, in een ver­lat­en met­ro­sta­tion en in een beroemd beeld van stil­staande klokken. Na de uit­ge­brei­de speur­tocht door Par­i­js, voert ze hem op een nog span­nen­der toch naar New York. Ben put troost uit deze aflei­d­ing maar als in New York ver­moedt dat iets niet klopt, wordt de sfeer grim­mig. Wat wil Tomo­mi van hem? Wordt hij ver­maakt of bespeeld?

De drie lev­ens van Tomo­mi Ishikawa
Ben­jamin Con­sta­ble
Uit­gev­er­ij Nieuw Ams­ter­dam
ISBN 9789046815885

~ ~ ~

P.S.: Waarom Werk­vakantie-2? Wel hierom.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets