50books — Vraag 50

Deze blog­post is deel 50 van 50 in de serie 50books — 2013

Het is me gelukt! Wat nie­mand (nou vooruit, ikzelf dan toch) voor mogelijk had gehouden heb ik vol­bracht. Een jaar lang elke week een boek-gere­la­teerde vraag posten. Als inspi­ratie voor andere blog­gers om er een mooie blog­post over te schri­jven. Voor mezelf om rustig alle inge­zon­den antwo­or­den door te nemen en af te zetten tegen mijn eigen opvat­ting bij elke vraag.

Nu is het alleen bij dat laat­ste niet hele­maal gegaan zoals ik vooraf had verwacht en aangegeven (er moet tenslotte wat te zeuren zijn). Ook zelf was ik van plan om elke week een blog­post te schri­jven als invulling bij mijn eigen vraag. Ik hoopte dat het mij zou lukken om de vraag zodanig te stellen dat het niet meteen duidelijk zou zijn wat ik er zelf van zou vin­den. Miss­chien is me dat wel gelukt (niet alti­jd, dat geef ik toe), maar ik ben er niet aan toe gekomen om er ver­vol­gens zelf op terug te komen. Alleen op de eerste zes vra­gen ben ik inge­gaan. Daar­na is het gestopt. Maar ik heb nog steeds het plan om deze belofte na te komen (zei hij vol zelfvertrouwen).

Terug naar nu. De vijftig­ste vraag! Wat gaat het wor­den? Eerlijk gezegd verzin ik pas elke week op de zondagocht­end (gewoon­lijk tij­dens het beluis­teren van de #popmed­i­tatie door @stevengort zoals ook nu (momenteel speelt Arvo Pärth; Für Ali­na)) een nieuwe vraag. Heel inci­den­teel schri­jf ik een blogvraag in ‘het vooruit’. In de aan­loop naar de vijftig­ste vraag heb ik een hoogst enkele keer een vraag die ik ver­zon opz­ij gelegd voor de dag van van­daag, maar even­zovele keren heb ik ‘m alsnog gebruikt. Omdat ik dacht dat de juiste vraag voor deze spe­ciale gele­gen­heid zich toch wel tijdig zou aan­di­enen. En dat is ook zo.

Een week of twee gele­den kreeg ik het idee om de laat­ste vraag te com­bineren met het gegeven dat een aan­tal #50books vol­gers het wel leuk zouden vin­den wan­neer ik vol­gend jaar zou door­gaan met nieuwe vra­gen. Daar moest ik over nadenken. Niet omdat ik geen vra­gen meer zou weten te verzin­nen. Niet omdat ik op de zondagocht­end liev­er uit­slaap of iets anders zou willen doen met mijn vri­je tijd. Nee, ik heb het juist als heel erg leuk ervaren om dit elke week te kun­nen doen. En ben elke keer weer blij wan­neer blog­gers de moeite nemen om een reac­tieblog te schri­jven. Het is eerder dat ik niet zo van de tra­di­ties ben. Van het uit­melken van een goed idee. Vijftig vra­gen zouden het zijn. Dan werkt het bij mij zo dat het dan ook bij vijftig vra­gen moet bli­jven.

Maar dat wil niet zeggen dat het ini­ti­atief daarmee tot een einde komt. Waarom niet het stok­je op een natu­urlijke wijze over­dra­gen? Door de laat­ste vraag zodanig te stellen dat deze het start­punt op een ander blog kan zijn voor een nieuwe reeks van vra­gen. Waar ik dan zelf ook aan kan gaan mee­doen. En voor mijn eigen blog weer met iets nieuws kan komen. Dat is dus het plan wat de afgelopen dagen steeds meer vorm kreeg. Het is mijn hoop dat door de laat­ste vraag er op min­i­maal één blog, maar miss­chien wel op meerdere, doorge­gaan wordt met het weke­lijks (of welke regel­matige fre­quen­tie dan ook) posten van een boek-gere­la­teerde vraag.

Mocht het er om welke reden niet van komen, dan nog zal dat geen afbreuk doen aan het bij­zon­dere jaar wat ik heb gehad met deze #50books vra­gen. Ik dank jul­lie alle­maal met het mee­doen en de oor­spronke­lijke invulling die jul­lie elke keer weer gaven. Bij deze alvast heel fijne ker­stda­gen en een uiterst pret­tige jaar­wis­sel­ing. Lat­en we wensen dat we vol­gend jaar op een andere plek elka­ar zullen ont­moeten ron­dom een nieuwe set van #50books vra­gen!

Vraag 50:
Welke vraag zou je zelf als eerste stellen mocht je het stok­je van #50books overne­men?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — Vraag 49

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets