50books — Vraag 50

Het is me gelukt! Wat nie­mand (nou voor­uit, ikzelf dan toch) voor moge­lijk had gehou­den heb ik vol­bracht. Een jaar lang elke week een boek-gere­la­teer­de vraag pos­ten. Als inspi­ra­tie voor ande­re blog­gers om er een mooie blog­post over te schrij­ven. Voor mezelf om rus­tig alle inge­zon­den ant­woor­den door te nemen en af te zet­ten tegen mijn eigen opvat­ting bij elke vraag.

Nu is het alleen bij dat laat­ste niet hele­maal gegaan zoals ik voor­af had ver­wacht en aan­ge­ge­ven (er moet ten­slot­te wat te zeu­ren zijn). Ook zelf was ik van plan om elke week een blog­post te schrij­ven als invul­ling bij mijn eigen vraag. Ik hoop­te dat het mij zou luk­ken om de vraag zoda­nig te stel­len dat het niet met­een dui­de­lijk zou zijn wat ik er zelf van zou vin­den. Mis­schien is me dat wel gelukt (niet altijd, dat geef ik toe), maar ik ben er niet aan toe geko­men om er ver­vol­gens zelf op terug te komen. Alleen op de eer­ste zes vra­gen ben ik inge­gaan. Daar­na is het gestopt. Maar ik heb nog steeds het plan om deze belof­te na te komen (zei hij vol zelfvertrouwen).

Terug naar nu. De vijf­tig­ste vraag! Wat gaat het wor­den? Eer­lijk gezegd ver­zin ik pas elke week op de zon­dag­och­tend (gewoon­lijk tij­dens het beluis­te­ren van de #pop­me­di­ta­tie door @stevengort zoals ook nu (momen­teel speelt Arvo Pärth; Für Ali­na)) een nieu­we vraag. Heel inci­den­teel schrijf ik een blogvraag in ‘het voor­uit’. In de aan­loop naar de vijf­tig­ste vraag heb ik een hoogst enke­le keer een vraag die ik ver­zon opzij gelegd voor de dag van van­daag, maar even­zo­ve­le keren heb ik ‘m als­nog gebruikt. Omdat ik dacht dat de juis­te vraag voor deze spe­ci­a­le gele­gen­heid zich toch wel tij­dig zou aan­die­nen. En dat is ook zo.

Een week of twee gele­den kreeg ik het idee om de laat­ste vraag te com­bi­ne­ren met het gege­ven dat een aan­tal #50books vol­gers het wel leuk zou­den vin­den wan­neer ik vol­gend jaar zou door­gaan met nieu­we vra­gen. Daar moest ik over naden­ken. Niet omdat ik geen vra­gen meer zou weten te ver­zin­nen. Niet omdat ik op de zon­dag­och­tend lie­ver uit­slaap of iets anders zou wil­len doen met mijn vrije tijd. Nee, ik heb het juist als heel erg leuk erva­ren om dit elke week te kun­nen doen. En ben elke keer weer blij wan­neer blog­gers de moei­te nemen om een reac­tie­blog te schrij­ven. Het is eer­der dat ik niet zo van de tra­di­ties ben. Van het uit­mel­ken van een goed idee. Vijf­tig vra­gen zou­den het zijn. Dan werkt het bij mij zo dat het dan ook bij vijf­tig vra­gen moet blijven.

Maar dat wil niet zeg­gen dat het ini­ti­a­tief daar­mee tot een ein­de komt. Waar­om niet het stok­je op een natuur­lij­ke wij­ze over­dra­gen? Door de laat­ste vraag zoda­nig te stel­len dat deze het start­punt op een ander blog kan zijn voor een nieu­we reeks van vra­gen. Waar ik dan zelf ook aan kan gaan mee­doen. En voor mijn eigen blog weer met iets nieuws kan komen. Dat is dus het plan wat de afge­lo­pen dagen steeds meer vorm kreeg. Het is mijn hoop dat door de laat­ste vraag er op mini­maal één blog, maar mis­schien wel op meer­de­re, door­ge­gaan wordt met het weke­lijks (of wel­ke regel­ma­ti­ge fre­quen­tie dan ook) pos­ten van een boek-gere­la­teer­de vraag.

Mocht het er om wel­ke reden niet van komen, dan nog zal dat geen afbreuk doen aan het bij­zon­de­re jaar wat ik heb gehad met deze #50books vra­gen. Ik dank jul­lie alle­maal met het mee­doen en de oor­spron­ke­lij­ke invul­ling die jul­lie elke keer weer gaven. Bij deze alvast heel fij­ne kerst­da­gen en een uiterst pret­ti­ge jaar­wis­se­ling. Laten we wen­sen dat we vol­gend jaar op een ande­re plek elkaar zul­len ont­moe­ten rond­om een nieu­we set van #50books vragen!

Vraag 50:
Wel­ke vraag zou je zelf als eer­ste stel­len mocht je het stok­je van #50books overnemen?