Uitdaging

Het was geen grap gis­ter. Ik ga het echt proberen:

Dit week­end heb ik het Mini­mi­ze the­ma van Slo­cum Stu­dio op mijn site geïn­stal­leerd. De komen­de dagen ga ik nog wat plu­gins en wid­gets uit­pro­be­ren. En ver­der nog wat spe­len met de moge­lijk­he­den die het the­ma mij geeft. Wat er geluk­kig niet al teveel zijn. Het beperkt zich tot een kleur­sche­ma en diver­se webfonts.

Dus jul­lie kun­nen opge­lucht adem­ha­len. Voor­lo­pig (de komen­de 50 weken) zul je hoog­uit wat klei­ne wij­zi­gin­gen op dit blog aantreffen.

Voor wie zich afvraagt waar­om ik dit doe, is het ant­woord snel gege­ven. Het was erg leuk om met al die ver­schil­len­de lay­outs te expe­ri­men­te­ren en ik heb er een hoop van geleerd wat ik kan toe­pas­sen op enke­le sites die ik voor mijn Inge ga onder­hou­den. Maar nu ont­breekt me gewoon­weg de tijd. Van­daar dat ik nog een­maal op zoek ben gegaan naar een the­ma waar ik een klei­ne mate van flexi­bi­li­teit heb om zo af en toe wat te kun­nen sleu­te­len wan­neer het weer begint te kriebelen.

Ik hoop dat jul­lie het net zo’n mooie lay­out vin­den als ikzelf. Alle opmer­kin­gen voor wat betreft kleur­sche­ma, let­ter­ty­pe en ‑groot­te, gebruik­te wid­gets, en wat nog meer zijn van har­te wel­kom. Rest mij ver­der niets anders te zeg­gen dan, ‘Wen d’r maar aan!’

~ ~ ~

4 reacties op “Uitdaging”

  1. Nou, ik moet zeg­gen dat het wel altijd een ver­ras­sing was om bij jou te komen lezen. Was het niet voor de blog­posts zelf dan wel voor de lay-out. Het wordt rus­ti­ger… oef 😉

  2. Je maakt me hele­maal geluk­kig. De con­stan­te wij­zi­ging van de lay-out is voor mij meer dan eens een reden om te stop­pen met vol­gen. Heb het vol­ge­hou­den bij jou (stoer wel), maar dit ini­ti­a­tief juich ik van har­te toe.

    1. Dat doet me deugd. Zowel dat ik je hele­maal geluk­kig maak als­wel dat jij niet bent gestopt met vol­gen ondanks de zwa­re beproe­ving van­we­ge mij layoutwispelturigheid 😉
      Wat ga jij het hier naar je zin krijgen!

Reacties zijn uitgeschakeld.