Woensdag, 25 december 2013

Jouw moment

Mor­gen (twee­de kerst­dag) begint een nieu­we serie ver­ha­len rond­om het the­ma #mijn­mo­ment. Het is een bij­zon­der ini­ti­a­tief opge­zet door @Punkmedia (Henk-Jan Win­kel­der­maat) en dit jaar doen er zoals het er nu naar uit­ziet 201 blog­gers aan mee. Wat het voor mij zo bij­zon­der maakt is dat ik van een aan­dach­tig vol­ger ineens een par­ti­ci­pe­rend lid ben gewor­den. Twee weken gele­den ont­ving ik de uit­no­di­ging om mee te doen, afge­lo­pen maan­dag heb ik mijn 500 woor­den inge­le­verd en gis­ter zag ik mezelf al in deze (voor mij) ere­ga­le­rij staan. Ik voel me er erg onwen­nig bij, moet ik toegeven.

Het ver­haal dat ik heb geschre­ven is klein. Erg klein. Ik leid geen spec­ta­cu­lair leven. Mijn momen­ten zijn niet groots. Ik leef het leven der gelijk­ma­tig­den. En daar voel ik me goed bij. Laat mij maar genie­ten van de uit­da­gin­gen zoals @JuL1ta en ik die elkaar geven onder de noe­mer Schrij­ven, dur­ven en pos­ten.

Nadat ik haar de vori­ge keer gevraagd had om in dicht­vorm een ode aan het knuf­fe­len te bren­gen, iets wat ze uiterst bekwaam ten uit­voer heeft gebracht, ga ik haar deze keer vra­gen om ook een moment uit 2013 met ons te delen. Ik weet dat ze zoiets graag zou wil­len doen want ik zag al een enke­le om aan­dacht vra­gen­de tweet van haar voor­bij komen met betrek­king tot het #mijn­mo­ment initiatief.

Dus, lie­ve JuLi, hier­bij geef ik je de kans om zelf je eigen moment van 2013 te schrij­ven. Het zal dit jaar niet geplaatst wor­den tus­sen de ande­re 201 ver­ha­len, maar wie weet valt je ooit die eer te beurt in de nabije toe­komst. Je ver­haal zal er dit jaar niet min­der om zijn, iets wat ik al bij voor­baat durf te voor­spel­len. Wat ik je wel vraag is om ook bij jouw ver­haal reke­ning te hou­den met het maxi­maal aan­tal woor­den dat we bij #mijn­mo­ment heb­ben opge­kre­gen: 500. Moet geen pro­bleem zijn, lijkt me.

Oh ja, mis­schien toch nog wat extra restric­ties. Want anders is het ook maar zo recht­toe recht­aan over­ge­no­men van #mijn­mo­ment. Ik wil graag dat je #jouw­mo­ment van 2013 ophangt aan een boek wat je gele­zen of een film wel­ke je gezien hebt. Een­tje die een zoda­ni­ge indruk op je heeft gemaakt waar­door je je anders bent gaan gedra­gen. Anders naar bepaal­de zaken bent gaan kij­ken. Natuur­lijk wil ik weten wat het pre­cies was in dat boek of in die film. De eye-ope­ner of levens­les die je altijd zal bij­blij­ven. Dat is wat ik van je vraag. En ik heb er geen enkel bezwaar tegen wan­neer je dit ook nog eens in dicht­vorm gaat pro­be­ren. Maar dat is bij deze niet verplicht.

En omdat we het alle­maal zo druk heb­ben met deze feest­da­gen leg ik je geen dead­line op. Laat maar weten wan­neer je denkt het af te hebben.

Suc­ces met jouw moment!

~ ~ ~

Eer­de­re opdrachten:

JuLi aan pete­pel:
Schrij­ven, dur­ven en pos­ten — 16 novem­ber 2013
invul­ling door pete­pel:
De stalk­ster — 23 novem­ber 2013

pete­pel aan JuLi:
Dich­ten, dur­ven en pos­ten — 18 novem­ber 2013
invul­ling door JuLi:
Waar zelfs geen ted­dy­beer tegen­op kan — 27 novem­ber 2013